Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Порция разум за услугата Справедливост

Невероятно, но факт - жестоката 4-процентова пропорционална такса по граждански и търговски дела с материален интерес беше отменена от съда. Удара срещу предизвикващото възмущение плащане нанесе тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС)с произнасянето си по жалба на Гражданска инициатива Справедливост. Организацията вече се пребори за отмяната на такса смет в няколко града в страната. Решението на ВАС е твърде плахо и освен че може да бъде обжалвано пред петчленен негов състав, донякъде бяга по периферията на проблема. То идва, след като жалбата беше отхвърлена от друг тричленен състав на съда, а горната инстанция го върна за ново разглеждане със съответните указания. Въпреки това пробивът е знаков, тъй като държавата от години си прави оглушки за недоволството на граждани, търговци и юристи.


Съдът приема по-малко съществените аргументи на неправителствената организация - че е нарушена процедурата по приемането на таксата, уредена в Закона за нормативните актове. Това е довело до липса на публичност и до невъзможност гражданите и заинтересованите организации да дадат своите становища и да направят предложения. Не е разгледан обаче ключовият довод: че таксата противоречи на конституцията, на конвенцията за защита на човешките права и на Закона за държавните такси. Според жалбоподателите е недопустимо да се налагат такси за основни дейности на държавата, които гражданите и юридическите лица финансират чрез данъците си. А нереално високият размер от 4% върху цената на иска ограничава достъпа до правосъдие.


ВАС отменя чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, приета с постановление на Министерския съвет от края на февруари 2008 година. Според ГИ Справедливост подходът на кабинета при определяне на таксите е неадекватен и незаконен, тъй като е в разрез с принципа за разходоориентираност и икономическа обоснованост на таксите, залегнал в чл.2, ал.2 от Закона за държавните такси и чл.7 от Закона за местните данъци и такси. Четирипроцентовата такса, която се плаща, за да започне делото, при това само на първата инстанция, изобщо не отчита връзката на материалния интерес с разноските на съда по конкретното дело. С други думи, плащаш едни и същи, при това тлъсти суми, за различни услуги в сектора Справедливост, а в същото време би трябвало да си ги предплатил като данъкоплатец.


Жалбоподателите с основание подчертават, че с подобна такса държавата окуражава нарушителите на закона и допълнително наказва техните жертви. Въпреки че тарифата предвижда нисък долен праг от 50 лв., той на практика е без значение. При вещни спорове след имотна измама, при кражба на дружество или при сделки на висока стойност ужилените трябва да броят огромни суми на съда, за да получат правото да защитят правата си. Четири процента върху апартамент на стойност 100 хил. лв. са 4000 лв., а върху имущество за милиони сумата става зашеметяваща. По закон загубилият делото покрива разноските на другата страна, но реалността е друга - бавното правораздаване на три инстанции и произволът в прокурорските и съдебните актове са изцяло в ущърб на платилия таксата ищец. Въпреки изискването таксата да е съобразена с разходите по съдебното производство, липсват критерии за това. По различни дела с еднакъв материален интерес се събират еднакви такси, въпреки че сложността им е несъпоставима.


През март срещу 4% такса скочиха единствено представители на бизнеса. От Българската стопанска камара (БСК) поиска правосъдният министър да сложи таван на съдебния налог, а при старта на делото да се плаща само част от него. Според работодателската организация високият размер на таксата е непосилен за много търговци, той е и сред основните причини за нарастващата междуфирмена задлъжнялост.


Работодателската организация не закъсня да изрази удовлетвореност от решението на ВАС. В становище на камарата беше отправен призив правната система да не се превръща в приходна агенция на бюджета. Още повече че в период на икономическа стагнация и недостиг на оборотни средства у търговците високите съдебни такси са пречка за завеждане на дела, особено за малкия и среден бизнес.


nbsp;


Мотивите на съда


Тарифата, която се оспорва, е приета на основание чл. 73, ал. 3 ГПК, съгласно който държавна такса се събира при предявяване на искане за защита или съдействие и при издаване на документ, за който се заплаща такса съгласно тарифа, приета от Министерския съвет. При повторното разглеждане на делото новият тричленен състав на ВАС приема представените пред него доводи на жалбоподателя за допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила по приемане на тарифата. То се изразява в неспазване на 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Съгласно текста му преди внасянето на проект за нормативен акт съставителят му трябва да го публикува на интернет страницата на съответната институция с мотивите, а на заинтересованите лица да се предостави най-малко 14-дневен срок за предложения и становища.


Като ответник по жалбата е привлечен Министерският съвет, гласувал тарифата, но съставител на проекта е Министерството на правосъдието, чието задължение е било да спази тези изисквания. Въпреки че кабинетът оспорва жалбата, представителят му по делото не представя никакви доказателства, че правосъдното ведомство е направило всичко това. Според съда представените от някои ведомства и от Висшия съдебен съвет становище не доказват спазване на процедурата, изготвени са и изпратени на съставителя по негово искане и по негова преценка от кого да изиска такива. А съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА при обсъждането на проекта становища могат да изразят и представят и други обществени организации, ведомства извън тези, от които съставителят му е изискал. Целта е да се гарантира, че изработването на проекта за подзаконовия нормативен акт е извършено при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.


Съдът не приема опита на Министерския съвет да оправдае липсата на доказателства с продължителния срок от момента на изготвяне на тарифата и реализиране на периодичните промени на интернет страницата на министерството. За неоснователен е признат и доводът на кабинета, че проектът на тарифата е изготвен преди изменението на посочения текст от ЗНА, с което са въведени съответните изисквания за изготвянето му. Съдиите напомнят, че важно е не кога е изготвена тарифата, а кога е влязла в сила. Това е станало след промяната на законовия текст, но изискванията му не са изпълнени. С мотива, че това нарушение на процедурата е достатъчно за отмяна на атакувания текст, съдът отказва да обсъди другите изложени от жалбоподателя основания за неговата незаконосъобразност.


nbsp;


Какво следва


Съгласно уредените в Административно-процесуалния кодекс правила за оспорване на подзаконови нормативни актове това могат да правят гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от тях. Право да ги оспорва има и прокуратурата, която в случая застава на страната на жалбоподателя. Правото на оспорване е неограничено във времето, а всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към дело. Оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. ВАС не е постановил спиране на действието на оспорвания текст, което означава, че събирането на 4-процентовата таксата все още е законно. Това може да се промени едва с влизане в сила на окончателното съдебно решение. Дори обаче таксата да бъде отменена, който я е платил, не може да иска възстановяване на парите си, защото не е предвидена възможност съдебното решение да има обратно действие. Законът казва, че правните последици, възникнали от отменения подзаконов нормативен акт, се уреждат служебно от компетентния орган в срок, не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение. Ще рече, при отмяна на оспорвания текст Министерският съвет ще трябва да приеме текст, който да го замести. С оглед мотивите на съда той може да е и същият, стига да се спази процедурата за приемането му. При тази съпротива срещу 4-процентовата такса обаче едва ли кабинетът ще рискува да упорства по този начин, тъй като заинтересованите страни ще са далеч повече и по-активни.


Възниква и въпросът за законността на цялата тарифа, тъй като тя като цяло е приета в нарушение на правилата, а не само оспореният член първи. Проблемът би трябвало да се обсъди като част от общия проблем за размерите на съдебните такси, повдиган периодично от Висшия съдебен съвет. Че някои от простите съдебни такси може да бъдат завишени, спор няма. Но че пропорционалната такса от 4% върху материалния интерес е чиста проба издевателство, е очевадно. То прави правосъдието удоволствие за богати, но и богатите... вече плачат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във