Параграф22 Daily

Сотир Цацаров като кандидат-шеф на КПКОНПИ:

Постоянен медиен мониторинг за публикации с корупционни факти

Кандидатът за председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров внесе концепцията си за дейността на комисията, която бе публикувана на сайта на Народното събрание. Досегашният обвинител №1 предлага комисията да заработи с нова структура и с нов  правилник. Предлага се и  увеличаване на щатовете в дирекциите, които противодействат на корупцията, за сметка на съкращаване на администрацията в комисията. В момента  числеността е  регламентирана от правилника за дейността на комисията и е от  482 щата.

Според виждането на Цацаров е необходимо да се обособи още една дирекция в комисията - "Информационно обслужване и технологии". Това се налага заради поддържането на публичните електронни регистри и обезпечаването на работата на техниката и програмните продукти във всички административни звена. За да стане това обаче, е необходимо да се промени правилника за дейността на КПКОНПИ, пише Цацаров.

Обвинител №1 подчертава, че КПКОНПИ осъществява държавната политика по превенция  на корупцията и в този смисъл основни приоритети са съгласуването на законопроектите, изготвени от изпълнителната власт за наличие на корупционен риск и последващ анализ на въздействието на закона, разработване на мерки и предложения за изменение на законодателството с антикорупционна насоченост, мерки за превенция, събиране и анализ на информация за националните антикорупционни политики и др. Ето защо Цацаров предлага тези правомощия да се осъществяват със силна практическа насоченост. 

Според Цацаров подходът в приетата Комплексна методология за превенция и предотвратяване на корупцията е твърде теоретичен и общ. За да се формират препоръки по някой законопроект, е нужен силен правен екип и експертиза по конкретния му предмет. Крайният резултат от работата следва да са бележки и препоръки с максимална конкретност  и  с практическа насоченост, предлага Цацаров. 

Той предлага  още към КПКОНПИ да се формира Консултативен съвет от утвърдени юристи и учени от различни сфери, чийто опит и знания да се използват експертно при подготвянето на проекти за становища за законопроекти. 

Важен акцент в концепцията е предложението за въвеждане на постоянен медиен мониторинг по отношение на публикации, съдържащи данни за корупция. Това следва да прави дирекция "Превенция на корупцията",  а  мониторингът трябва да е ежедневен, при пълно равно третиране на всички медии като източник на информация за идентифициране на корупционния риск,  за предложения за мерки, действия по Глава 8 от Закона за КПКОНПИ ""Конфликт на интереси", за противодействие на корупцията по високите етажи на властта, проверки на Инспектората на комисията и други.

Особено внимание  ще се отделя на  дейността на комисията по обмена на информация с компетентните органи на други държави и споразумения за обмен на данни при проверки на декларации на лица, подчертава Цацаров. И препоръчва засилена съвместна работа с Интерпол, Европол, Европейски партньори срещу корупцията и други подобни организации.

Досегашният главен прокурор има забележки и към начина на  деклариране на имущество и интереси в декларациите. Според него липсват подробни указания за начина на попълването им. Първата задача, с оглед на започването на новата кампания за подаване на декларации за имущество и конфликт на интереси е разработването, приемането и публикуването на такива указания.

Цацаров е обърнал внимание и на работата на КПКОНПИ по сигнали. Предложението му е да се разработят правила за приемане, регистриране и проверка на сигнали, включващи и мерки за защита на подателите им, както и задължение за уведомяването им за предприетите действия. За тази цел е необходимо да се създаде механизъм за координация и обмен на информация между дирекция "Превенция на корупцията" (осъществяваща медиен мониторинг)  и дирекция "Противодействие на корупцията" (извършваща проверка на сигналите", и съвместна инструкция с МВР за предвиждане на способите за защита на подателите на сигнали.

Дирекция "Противодействие на корупцията" е с недостатъчен щат за изпълнение на задачите й, заявява Цацаров в концепцията. Според него е необходимо да се предприемат спешни мерки за осигуряване на допълнителни щатове, тъй като дирекцията е основен "играч" в противодействието на корупцията във високите етажи на властта. Цацаров предлага също така да се създадат териториални звена на тази дирекция.

Досегашният главен прокурор и евентуален бъдещ шеф на КПКОНПИ предлага и организационни промени, свързани с отнемането на незаконно придобито имущество. Например след анализ на натоварването на петте териториални дирекции с предмет на дейност отнемане на незаконно имущество  в Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София ще се предприемат мерки за преструктуриране или адекватно кадрово осигуряване, предлага Цацаров.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във