Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПРАВОСЪДНОТО ВЕДОМСТВО И ВСС РЕШИХА: ЛУДИТЕ - АУТ ОТ МАГИСТРАТУРАТА!

Новият Закон за съдебната власт (ЗСВ) вече е готов. В сряда (14 февруари) проектът бе внесен във Висшия съдебен съвет (ВСС) за съгласуване. Документът е бил пратен и до всички заинтересовани министерства и институции, които трябва да дадат своето становище по въпроса. По план график законопроектът трябва да бъде внесен в Народното събрание в края на март.
В проекта има няколко нови момента. Регламентиран е статутът, правата и задълженията на Инспектората към ВСС, който бе въведен с четвъртата поправка в конституцията. Новият орган ще проверява административната дейност на съдебните звена; ще контролира организацията по образуването и движението на делата, както и приключването им в установените срокове; при противоречива практика инспекторатът има право да сигнализира върховните съдилища с искания за тълкувателни решения; да отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, в това число и до съдебните.
Според проекта отпада всеобщото конкурсно начало в съдебната система. Изпити ще държат само младшите магистрати и тези юристи, които за първи път постъпват на работа в съда, прокуратурата или следствието. Но интересното в случая е, че за външни лица ще се отпускат само 20 на сто от свободните щатни бройки в отделните звена.
При повишаване, преместване или понижение вече няма да има нужда от конкурс - нещо, което бе въведено с последните поправки в ЗСВ от 12 май 2006 година. Тогава няколко месеца ВСС отказваше даже да организира конкурси. И на практика престана да кадрува.
Новост е и още едно изискване в законопроекта. Според чл.197, т.5 за съдия, прокурор и следовател може да бъде назначено лице, което не страда от психическо заболяване. Не е уреден въпросът с онези юристи, които вече работят в съдебната система, но които имат някакви психически проблеми.
Към ВСС ще се създадат две комисии - Комисия за предложения и оценяване качеството на работата на съдиите, прокурорите и следователите, както и Комисия за контрол.
Първата комисия ще замести сегашната по предложения и атестиране. Тя ще определя броя на магистратите; през нея ще минават предложенията за назначаването на съдии, прокурори и следователи, както и за тяхното освобождаване, а после ще бъдат внасяни във ВСС. Тази комисия ще определя и броя на ръководителите в съдебните звена, както и ще прави предложения за назначаване и освобождаване на съдебни шефове и техните заместници (без председателите на Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС), главния прокурор и директора на Националната следствена служба); ще провежда и периодично атестиране на магистратите.
Дейността на комисията по предложения и оценяване качеството на работата на съдиите, прокурорите и следователите ще се подпомага от т.нар. атестационни комисии, които ще трябва да бъдат създадени във всички органи на съдебната власт. Помощните комисии ще се състоят от трима магистрати, които ще бъдат определени от съответния административен ръководител.
Когато атестира някой магистрат, новата комисия ще трябва да се съобразява със следните факти - брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела на магистрата; дали е спазвал сроковете; колко отменени и потвърдени акта има и основанията за това; дали е спазвал правилата на професионалната етика; резултатите от проверките на Инспектората на ВСС; какви поощрения и наказания е получавал; участвал ли е в квалифицирани курсове и програми.
Предложения за атестиране и за повишение пред комисията могат да правят онези съдии, прокурори и следователи, които мислят, че заслужават това. Освен тях това право е дадено на министъра на правосъдието, както и на една пета от членовете на ВСС. Според проекта за нов ЗСВ прекият началник няма право да предлага някого за назначаване или повишаване в длъжност.
Точно последната идея не срещна одобрението на членовете на ВСС в сряда. Според председателя на Софийския апелативен съд Евгени Стайков добрите съдии са скромни и никога сами не повдигат въпроса за своето повишение. Заради това било редно в новия ЗСВ да се предвиди възможност и прекият ръководител да прави подобни предложения. Стайков бе подкрепен от заместник-председателя на ВАС Венета Марковска и от заместник-шефа на ВКС Румен Ненков. Останалите членове на ВСС не взеха отношение, но одобрително поклащаха глави по време на изказването на Стайков.
Членовете на ВСС не възразиха срещу създаването на Комисия за контрол. Новото звено ще проверява натовареността на магистратите и дали правилно се прилагат критериите за атестиране (какви ще бъдат те ще стане ясно, когато се изготви наредба към закона).
В проекта за ЗСВ вече не съществува понятието окръжна следствена служба. Променено е на окръжен следствен отдел. Шефовете на тези звена са задължени всеки месец да информират директора на НСлС за резултатите от дейността на отделите си.
Любопитна е и друга идея, залегнала в проекта. Според чл.171 - Съдилищата разглеждат делата в открити съдебни заседания. Публичността на съдебния процес може да бъде ограничавана само със закон. Във всички случаи присъдата се обявява публично.
Това означава, че множество нормативни актове ще трябва да се променят - Наказателнопроцесуалният кодекс, Гражданскопроцесуалният кодекс, Законът за специалните разузнавателни средства, Законът за закрила на детето и други. Там трябва да има изрични текстове в кои случаи делата са при закрити врата. Досега този въпрос се уреждаше с различни наредби, но никога не е бил уреден със закон.
Според проекта, бройката на членовете във ВСС се запазва - те ще бъдат както и досега 25 души. Трима от тях - председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор влизат в съвета по право. Освен това 11 от членовете ще се избират от Народното събрание, а останалите 11 - от съдебната власт. Дотук няма изненади. Всъщност ново е само разпределението на местата в т. нар. квота на съдебната власт. В сегашния формат на ВСС съдът има шестима, прокуратурата - трима, а следствието - двама представители. След приемането на новия ЗСВ съдът отново ще има шестима представители, докато прокуратурата получава още един - четвърти мандат, за сметка на следствието, което пък остава само с едно място в съвета.
Само тази разпоредба е достатъчна, за да се разпусне сегашният състав на ВСС и да се избере нов. Но работната група е предвидила тази възможност. И за да не се стига дотам, в преходните и заключителните разпоредби на проекта е записано, че текстът за разпределението на квотите влиза в сила два месеца преди изтичането на мандата на този ВСС, което ще стане през декември 2008 година.
По време на заседанието в сряда заместник главният прокурор Митьо Марков забеляза и пропуск в проекта на Закон за съдебната власт. Там никъде не фигурират административните прокуратури. А според конституцията структурата на държавното обвинение е в съответствие с тази на съдилищата. Което ще рече, че след като вече има 28 окръжни административни съдилища, трябва да има точно толкова окръжни административни прокуратури.
Министърът на правосъдието Георги Петканов изслуша мненията на членовете на ВСС и накрая ги помоли да ги изложат писмено и заедно с протокола от заседанието да ги изпратят в правосъдното ведомство. Петканов обеща при внасяне на законопроекта за обсъждане в Министерския съвет, което ще стане на 22 март, да приложи и мненията на съдебната власт.
Както вече казахме, предвидено е законопроектът на Закона за съдебната власт да влезе в Народното събрание в края на март. А в неговите преходни и заключителни разпоредби е написано, че ще влезе в сила на 1 юни 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във