Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Премиите ни са заслужени

Министерството на правосъдието не е нарушило закона и си е заслужило премиите, раздадени през първото тримесечие на годината. Това е позицията на ведомството след изнесената в медиите информация за тлъстите суми, изплатени на около 200 негови служители за месеците януари, февруари и март над работната им заплата. Размерът на премиите е определен въз основа на две наредби, но обединяващият елемент е произходът им - те са дошли от от таксите и глобите, които събира от граждани и фирми Търговският регистър.
Не виждаме защо се вдига такъв шум. В резултат от усилията на Министерството на правосъдието и на Агенцията по вписванията е решен сериозен проблем в Търговския регистър - преодоляно е закъснението при произнасяне на длъжностните лица по регистрацията. Към края на март 2011 г. то вече се осъществява в рамките на законоустановения 14-дневен срок, а на практика дори е сведено до един-два дни. Всичко е съгласувано с финансовия министър Симеон Дянков. Повече от година преди това премии не са раздавани, но дори и да бяха раздавани, това нямаше да е незаконно. Сега просто има резултати, коментираха за Параграф 22 от ведомството на министър Маргарита Попова.
Спорно е обаче дали са усетили вече ползващите Търговския регистър тези резултати и редно ли е при първия положителен резултат от средствата веднага да бъдат трансформирани във вид на премии. Да не говорим, че докато раздава премии от приходите на Търговския регистър, Агенцията по вписвания продължава да смуче извънредни средства от централния бюджет. Преди десетина дни Министерският съвет отпусна допълнително 450 000 лв. за поредно обновяване на техниката в електронната система за фирмените вписвания. Сега излиза, че поне половината от тази сума е похарчена за извънредни благини за чиновниците.
По стара българска традиция най-много пари са прибрали най-първите началници - т. нар. политически кабинет на министерството. В него наред с министър Попова влизат тримата й заместници: Даниела Машева, Жанета Петрова и Христо Ангелов, началникът на кабинета й Йоханна Разпопова, парламентарният секретар Мария Теодосиева и началникът на дирекцията за връзки с обществеността Ирина Гъркова. Премията за тях за януари е била 81% от работната им заплата, през февруари - 98%, а през март скача на 140 процента. Така за тези три месеца заместниците на Попова са получили премии на обща сума 6400 лв., началникът на кабинета - 5800 лв., а парламентарният секретар - 4200 лева. Експерт в кабинета на министъра, който не е част от политическия му кабинет, е получил 2900 лв. извън редовната си заплата. Премиите на служителите на ръководна длъжност извън политическия кабинет са съответно 60, 64 и 107% за същия период, на чиновниците с контролни функции - 75, 54 и 84%, на експертите - 51, 63 и 69%, а на техническия персонал - 41, 56 и 65 процента.
Според правосъдното министерство една част от средствата за служителите в Търговския регистър са раздадени като награди на 22 служители в дирекция Управление на собствеността и стопански дейности, дирекция Административно обслужване и канцелария и дирекция Българско гражданство (по една работна заплата). Премията е определена според Наредба № 2 от на министъра на правосъдието 5 ноември 2004 година. Допълнително възнаграждение, също в размер на една работна заплата, са получили 176 служители. Парите са от икономии на фонд Работна заплата. В централната администрация пък премиите са във вид на допълнително материално стимулиране по Наредба № 9 от 03.10.2008 г. на министъра на правосъдието.


Основанията
Съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за търговския регистър (ЗТР) 25 на сто от събраните по закона такси, глоби и имуществени санкции, наложени за нарушения по закона, постъпват като собствени приходи в бюджета на Агенцията по вписванията. Тези средства се разходват само за:
- развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията в размер 90 на сто от средствата по чл. 39, ал. 1 от ЗТР;
- допълнително материално стимулиране към основната заплата на служители от централната администрация на Министерството на правосъдието, пряко ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър, в размер 10 на сто от средствата по чл. 39, ал. 1 от ЗТР.
Условията и редът за определяне на конкретните размери на възнагражденията са определени в Наредба № 2 от 5 ноември 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията и Наредба № 9 от 3 октомври 2008 г. за определяне на условията и реда за допълнително материално стимулиране към основната заплата на служителите от централната администрация на Министерството на правосъдието, пряко ангажирани в подпомагане дейността на Търговския регистър и на Централния регистър на особените залози.
В зависимост от размера на средствата, подлежащи на разпределение по чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗТР и конкретния принос на всеки служител в централната администрация на Министерство на правосъдието, ангажиран в подпомагане на дейността на Търговския регистър, е определено средно допълнително материално стимулиране за първото тримесечие на 2011 г. на 47 служители по групи и проценти на възнаграждението спрямо средната брутна работна заплата за съответната група и съответния месец.
На членовете на политическия кабинет и на служителите, ангажирани в подпомагане на дейността на Търговския регистър и на Централния регистър на особените залози, не е определяно допълнително материално стимулиране в периода август 2009 г. - декември 2010 г., въпреки че Наредба № 9 от 3 октомври 2008 г. за определяне на условията и реда за допълнително материално стимулиране към основната заплата на служителите от централната администрация на Министерството на правосъдието, пряко ангажирани в подпомагане дейността на Търговския регистър и на Централния регистър на особените залози, е в сила от 01.01.2009 година. Реализираните икономии по параграф 01-00 Заплати са: 9 957 851 лв. за 2009-а и 295 733 лв. за 2010 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във