Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Препоръките на ЕК: от а до х

Реформа на съдебната власт
Все още липсват нужната прозрачност и надеждност при назначенията в съдебната власт. Във връзка с назначението на важна високопоставена длъжност през ноември 2010 г. бе изразено безпокойство от липсата на прозрачност и конкуренция. За съжаление новоизменените разпоредби на Закона за съдебната власт, които влязоха в сила през януари 2011 г., все още не са довели до подобряване на положението при назначаването на високопоставени длъжности, което продължава да се извършва по старите правила, без да бъде направена реална оценка на професионалните квалификации, управленските умения и почтеността на кандидатите. Освен това, след едно неотдавнашно назначаване на такава длъжност, се появиха твърдения за конфликт на интереси и процедурни нередности в текущ съдебен процес, воден от избрания кандидат. В знак на протест двама членове на Висшия съдебен съвет подадоха оставка и отправиха критики към решенията за назначенията, окачествявайки ги като предопределени. Последвалата мобилизация на професионалните асоциации на магистратите и гражданското общество, които призоваха за извършването на реформа във Висшия съдебен съвет, бе важен сигнал в подкрепа на съдебните реформи. Отправените от гражданското общество препоръки за провеждането на обществени дебати и оповестяването на имената на кандидатите на по-ранен етап заслужават похвала. Назначаването на висококвалифицирани и мотивирани магистрати с неоспорима почтеност чрез прозрачни процедури, особено в новия специализиран съд за дела, свързани с организираната престъпност, е от основно значение за успешното провеждане на съдебните реформи.
Отчетността на съдебната власт продължава да буди сериозно безпокойство. От последната годишна оценка на Комисията досега бяха започнати няколко нови дисциплинарни дела и двама магистрати бяха изключени от съдебната власт. Същевременно съдебният инспекторат невинаги разследва обвиненията срещу магистрати, а някои дисциплинарни наказания изглеждат леки. Прокуратурата все още не започва редовно наказателни разследвания срещу магистрати, когато има твърдения за корупция. Взетото през юни решение на Висшия съдебен съвет за участието на магистрат с дисциплинарно досие в комисията по назначенията за новия специализиран съд за дела, свързани с организираната престъпност, буди сериозно безпокойство.
Въпреки някои отделни действия обаче съдебната власт не положи сериозни усилия за изпълнение на препоръките на Комисията в тази област. Недостатъците в съдебната практика не се анализират редовно и не се отстраняват, нито се стартират всеобхватни програми за обучение и схеми за наставничество. Като цяло пасивното отношение на ръководството на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, главния прокурор и председателя на Върховния касационен съд към сериозните недостатъци в съдебната практика буди сериозно безпокойство.
Борба с организираната престъпност
Въпреки постоянните действия, които полицията предприема за борба с организираната престъпност, е необходимо цялостните резултати значително да се подобрят. От последния годишен доклад на Комисията досега, благодарение на съвместния екип, работещ по случаи, свързани с организираната престъпност, бяха повдигнати няколко обвинения срещу важни групи на организираната престъпност. Бяха издадени и няколко осъдителни присъди, но други важни дела приключиха с оправдателни решения на съда.
Главният прокурор следва редовно да анализира причините за издаването на оправдателни присъди по дела по високите етажи, да отправя препоръки за работата по бъдещи дела, когато са били установени недостатъци в процедурата, и да обжалва оправдателните решения, когато се окаже, че съдът не е направил подходяща оценка на представените доказателства.
След последния годишен доклад на Комисията българските власти последваха препоръките на Комисията и изготвиха планове за засилване на отнемането на имущество. Съвместно със Съвета на Европа бе изготвен нов законодателен акт, който обаче бе отхвърлен от парламента. В предложението се предвижда имуществото да се отнема независимо от наличието на наказателна присъда. В него се предвижда също така извършването на ex-officio проверка на имуществото на високопоставени служители и политици. Необходимо е България спешно да продължи работата по приемането на това законодателство за отнемане на имущество въпреки неотдавнашните пречки в парламента. Все още са налице други слабости при отнемането на имущество, които трябва да бъдат отстранени. Имуществото трябва да бъде описано и обезопасено в ранните етапи от разследването, преди да може да бъде скрито или преместено. За тази цел трябва да има ефективно сътрудничество между комисията за отнемане на имущество, финансовите институции, административните органи и прокуратурата, включително съвместните екипи.
Борба с корупцията
Все още не са отчетени убедителни резултати в борбата с корупцията по високите етажи. Окончателните и изпълнени присъди в тази област все още са много малко и няма признаци за активни целенасочени действия срещу корупцията по високите етажи.
Член на парламента бе оправдан по обвинения в конфликт на интереси, а бивш директор на разплащателна агенция, работеща със средства от ЕС, бе оправдан по обвинения в злоупотреба със служебно положение и сключване на неизгодни договори в три отделни случая. Главният прокурор следва внимателно да анализира мотивите за издаването на тези оправдателни присъди и да бъдат предприети корективни мерки, когато това е целесъобразно. Това следва да включва препоръки за разглеждането на делата в бъдеще - когато са били установени недостатъци в процедурата, или внасянето на обжалване - когато се окаже, че съдът не е направил подходяща оценка на представените от прокуратурата доказателства.
Координирането на действията в самата прокуратура и между прокуратурата и полицията следва да бъде подобрено. Тези слабости се допълват от остарелия Наказателен кодекс. Съдебната практика е толерантна и прекалено предпазлива, като се отделя твърде много внимание на процедурите за сметка на вземането на решения. Преразглеждането на Наказателния кодекс напредва и следва да бъде разгледана възможността за предприемането на незабавни корективни мерки като използването на тълкувателни решения на Върховния касационен съд или внасянето на законодателни изменения, тъй като не може да се очаква, че новият Наказателен кодекс ще влезе в сила преди края на 2013 година.
Препоръки
Предвид оценката на напредъка, който България е постигнала от юли 2010 г. досега, Комисията приканва страната да предприеме действия в посочените по-долу области. Целта на тези препоръки е да се помогне на България да съсредоточи усилията си при подготовката си за цялостната оценка на напредъка по Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП), която ще бъде направена през лятото на 2012 година.
1. Реформа на съдебната система
а) Изготвяне на предложения за извършването на реформи в структурите, правомощията, състава, назначенията и вътрешната организация на Висшия съдебен съвет, Върховната касационна прокуратура и прокуратурата като цяло;
б) Осъществяване на тези предложения посредством административни мерки и законодателни изменения.
2. Прозрачност и отчетност на съдебната власт
в) Отбелязване на напредък при назначенията и оценяването в съдебната власт, при които трябва безусловно да се спазват принципите на прозрачност, независимост, почтеност и професионални заслуги, като това се отнася и за назначенията във Висшия съдебен съвет;
г) Постигане на резултати при предприемането на дисциплинарни и наказателни действия по случаи на корупция и нарушения в съдебната власт;
д) Осигуряване на неограничен електронен достъп до съдебните присъди и мотивите за тях и строго прилагане на принципа за случайно разпределяне на съдебните дела.
3. Съдебна практика при наказателните дела
е) Анализиране в сътрудничество с международни експерти на организационната структура и практиката на разследващите органи, прокуратурата (включително съвместните екипи) и съдилищата с цел повишаване на ефективността на разследванията и съдебното разглеждане на дела по високите етажи; подобряване на сътрудничеството между съдебните органи и на сътрудничеството със съответните административни органи;
ж) Приемане и изпълнение на подробен план за действие, чрез който да се отстранят недостатъците в структурите, управлението, личния състав, обучението, координирането и професионалната практика в сътрудничество с международни експерти и гражданското общество, и създаване на съвместна група за мониторинг на осъществяването;
з) Редовно искане на тълкувателни решения от Върховния касационен съд в сфери, в които съдебната практика е непоследователна, и подобряване на резултатите на съда в тази посока.
4. Борба с организираната престъпност
и) Осигуряване на необходимите ресурси и персонал и правилно определяне на правомощията и вътрешната организация на специализирания съд и прокуратура за дела, свързани с организираната престъпност, за да може най-важните дела да бъдат разглеждани в съда по ефективен начин;
й) Продължаване на реформата в полицията чрез подобряване на капацитета, уменията и оборудването на дознателите и отстраняване на недостатъците по отношение на почтеността и независимостта на полицейските действия, събирането на доказателства и защитата на свидетели;
к) Подобряване на общото координиране на дейностите за борба с организираната престъпност и корупцията посредством изпълнението на подробни планове за действие и механизми за мониторинг и в двете сфери в сътрудничество с гражданското общество.
5. Отнемане на имущество
л) Приемане на законодателство, даващо възможност за извършването на гражданска конфискация, която не се основава на присъда, и за извършването на ex-officio проверка на имуществото на високопоставени служители, магистрати и политици и демонстриране на резултати в тази сфера;
м) Установяване на ефективно сътрудничество между комисията за отнемане на имущество, финансовите институции, административните органи и прокуратурата, включително и съвместните екипи и постигане на резултати при обезопасяването на имуществото при започване на разследването.
6. Борба с корупцията
н) Изграждане на мрежи от специализирани прокурори и следователи, които работят по икономически и финансови престъпления, осигуряване на обучението на тези лица в сътрудничество в чуждестранни експерти и редовно включване на тези мрежи във всички случаи на икономически и финансови престъпления, корупция, измами и изпиране на пари; организиране на общи обучения и семинари, чрез които да се гарантира, че прокурорите имат същото разбиране относно стандартите за доказателства при тези случаи като съдиите;
о) Осигуряване на изпълнението на всеобхватни и дейни стратегии за водене на разследвания от страна на прокуратурата, обвързване на свързани помежду си дела и осъществяване на редовни финансови разследвания;
п) Внасяне на изменения в Наказателния кодекс с цел улесняване на правните действия, предприемани във връзка с икономически и финансови престъпления и злоупотреби със служебно положение;
р) Постигане на убедителни резултати при налагането на наказания по силата на преразгледания Закон за конфликт на интереси.
7. Предотвратяване на корупцията
с) Постигане на конкретни резултати при изпълнението на всеобхватния проект „БорКор\ за анализирането и изготвянето на мерки за борба с корупцията;
т) Преразглеждане на системата за деклариране и проверка на имущество с цел тя да се превърне в ефективен механизъм за установяването на неправомерно забогатяване;
у) Изпълняване на всички препоръки на GRECO във връзка с прозрачността на финансирането на политическите партии.
ф) Укрепване на административния капацитет на компетентните органи в сферата на обществените поръчки, към които възлагащите органи могат да се обръщат за съвет и които да извършват предварителна и последваща проверка на публичните търгове въз основа на оценка на риска;
х) Прилагане на еднакви правила при конфликт на интереси и несъвместимост спрямо служителите в публичния сектор - без значение дали става въпрос за постоянни служители, или такива, които са наети по силата на индивидуални договори за предоставяне на услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във