Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Президентът върна текстове от НПК

Президентът Георги Първанов върна за ново обсъждане отделни текстове от Закона за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс (ЗИД на НПК), приет от Народното събрание на 25 март 2010 г., съобщиха от пресцентъра на президентството. Държавният глава твърди, че споделя целта на законовите промени за усъвършенстване и опростяване на процеса на доказване, ограничаване на формализма и ускоряване на наказателното производство, но смята, че стремежът към ефективно противодействие срещу престъпността не може и не бива да поставя в опасност основополагащи принципи и ценности на правовата държава, демократичното общество и правата на гражданите.
Първанов оспорва § 8, т.2 и т.3 от ЗИД на НПК, с който се правят изменения и допълнения на чл.94. Съгласно измененията в неговата ал.4 прокурорът или съдът могат да назначат на обвиняемия резервен защитник, въпреки неговото несъгласие и независимо че е упълномощил друго лице за свой защитник. Според президента тази промяна противоречи на чл.6, т.3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКЗПЧ), прокламиращ, че всяко лице, обвинено в извършването на престъпление, има право да се защитава лично и да ползва адвокат по свой избор, както и на чл.14, т.3, буква d от Международния пакт за граждански и политически права. Държавният глава се мотивира, че с новата ал.6 се създава възможност резервният защитник да упражнява своите процесуални права без съгласие на обвиняемия, и твърди, че тази уредба не кореспондира с чл.98, ал.2 от НПК, възлагащ на защитника задължението да съгласува с обвиняемия основните линии на защитата. Така се нарушавало сериозно правото на защита на обвиняемия и равенството на страните.
Първанов оспорва и § 22, т.1 от Закона за изменение и допълнение на НПК, с който се изменя чл.177, ал.1. С него се създава възможност осъдителната присъда да се основава само на данните от специални разузнавателни средства и на показания на свидетел с тайна самоличност. Специалните доказателствени средства и способи на доказване не могат да бъдат единственото основание за осъдителна присъда, защото комбинацията между тях не може да не постави под сериозно съмнение справедливостта на процеса и достоверността на доказателствения материал, твърди държавният глава.
В мотивите си президентът заявява, че приветства други промени в НПК - като включването на полицейските органи от структурата на Министерството на вътрешните работи в състава на разследващите органи, изричното признаване на докладите и приложените към тях документи, свързани с разследванията на Европейската служба за борба с измамите като писмено доказателствено средство, както и възможността органите на досъдебното производство и съдът да поискат тези материали от директора на службата. Първанов намира, че е позитивно и предвиждането на облекчена процедура при предявяване на обвинението и предявяване на разследването, възможността за прочитане в съдебно заседание при определени условия на обясненията на обвиняемия и показанията на свидетеля, дадени пред орган на досъдебното производство, и основаването на осъдителна присъда върху тях, и други промени, които отговарят на поставената цел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във