Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПРОКУРАТУРАТА СИ ПОЖЕЛА И НЕФОРМАЛНИ СРЕЩИ С МЕДИИТЕ

Важна крачка към сплотяването на хората с червени тоги и пишещите братя направи в края на миналата седмица държавното обвинение. Това стана на семинар в Цигов чарк на 22 септември, където трябваше да бъдат представени основните насоки в общуването между обвинители и журналисти.
Свикналите с дългогодишните ледени повеи откъм прокуратурата репортери за пореден път усетиха фьона на размразяването в отношенията, появил се след епохата Филчев. Неформалните контакти между прокурори и репортери са необходими както за авторитета на обвинителите, така и за по-доброто качество на писанията на журналистите, това е ключът, който според главния прокурор Борис Велчев ще отвори нови врати в съвместната им работа.
Основните насоки бяха оповестени от гласа на главния прокурор Маргарита Попова. Според нея това е процес на позитивна промяна. Прокуратурата оживя и това се дължи до голяма степен на доброто желание на главния прокурор да работи с журналистите, заяви Маргарита Попова.
В тази връзка тя обмисля да атакува новия Висш съдебен съвет с предложение да се увеличат щатните бройки на говорителите към прокуратурата. Има необходимост от тях, пък и няма да е разточителство, ако към всяка апелативна и по-големите окръжни прокуратури се изградят мини-отдели за Връзки с обществеността. Дори и те да бъдат управлявани само от един човек, който да бъде специално обучен за работа с медиите, заяви на семинара Маргарита Попова.
Гласът на Борис Велчев припомни, че старият ВСС отхвърли подобно предложение. Надяваме се, че новият съвет ще приеме положително тази идея и ще гласува отпускането на допълнителни места за говорители, каза тя.
PR-ът на Велчев отхвърли категорично идеята за пресаташета да се цанят прокурори, каквато е практиката в Германия. Възпитанието и отзивчивостта им постоянно да вдигат телефона на журналисти води до прекалена психологическа натовареност. При посещението ми в Германия се убедих, че тази дейност надхвърля възможностите им, убедена е Попова.
Тя коментира и въпроса за разрешаването на критичните точки от изводите на Американската асоциация на юристите по т.нар. индекс за реформа в прокуратурата. Те бяха оповестени на 15 ноември миналата година. Тогава отрицателни оценки бяха дадени по следните фактори: отчетност пред обществото; борба с корупцията; защита на правата на свидетелите и на пострадалите; взаимодействието с полицията; ефективност на работата; свобода от неправомерно влияние; ресурси, с които разполага държавното обвинение.
С решаването им се зае специално създадена на 19 март тази година комисия в състав от един съдия и четирима прокурори. Със стартирането на дейността й започнаха и проверки на място в окръжните прокуратури. Резултатът от работата й е повече от окуражителен, твърди говорителката Попова.
Според нея прокурорите от окръжните прокуратури в Пловдив, Велико Търново и Варна са били силно мотивирани от факта, че магистрати от Върховната касационна прокуратура са отишли на място да проверят как тече изпълнението на плана, вместо да им бъде наредено да направят писмен отчет.
Някои държавни обвинители от трите прокуратури обаче са още плахи и мислят, че всяка една стъпка по изпълнение на плана задължително трябва да им бъде наредена от ВКП, каза още Попова. Те настоявали за систематизиране на указанията отгоре, тъй като често получавали различна информация от отделни отдели във ВКП.
Насърчителна оценка за работата на комисията дошла и от Томас Пибълс, представител на департамента по правосъдие към посолството на САЩ в България. Според него това е най-важният проект в обсега на съдебната власт, който се прави в момента от прокуратурата.

Борислав Радославов

ИЗ НОВАТА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ПРОКУРАТУРАТА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГОВОРИТЕЛЯ
1. Осигурява възможност за непрекъсната връзка за комуникация с медиите в рамките на работния ден, а при необходимост - и в извънработно време.
2. Съгласува с административния ръководител всички свои действия по даване и получаване на информация.
3. Своевременно предоставя достоверна, обективна, точна и коректна информация в подходяща за случая форма.
5. Задължително информира медиите по дела с обществена значимост.
6. Отказва даване на информация само когато това ще осуети, затрудни или забави работата по разследването.
7. Проявява максимална деликатност по отношение на пострадалите.
8. Следи информацията в медиите относно дейността на прокуратурата и при невярна, неточна или изопачена информация реагира в подходяща форма съобразно със закона.
9. Предоставя на всички медии еднаква информация, освен в случаите на журналистическо разследване от конкретна медия или на поставяне на конкретен въпрос от отделен журналист - в тези случаи се предоставя информация само на медията, задаваща въпросите.
10. Полага системни усилия за поддържане на безупречен външен вид, както и за повишаване на своята езикова култура.
11. Съобразява се с основните принципи на медийната политика на Прокуратурата на Република България, както и със законите, отнасящи се до даването на информация.
12. Работи за обществения имидж на съответното звено в прокуратурата и за институцията като цяло.
13. Информира административния ръководител на съответната прокуратура за всички важни събития, отнасящи се до функционирането на съдебната система.
14. Информира журналистите за хода на дела, които интересуват обществеността, като се съобразява със закона.
15. Своевременно информира за прекратяване на конкретно дело, по което активно е предоставяна информация.
16. Информира журналистите за кадрови промени в прокуратурата, за наградени прокурори, за наложени дисциплинарни наказания.
17. Подготвя и предоставя на местните медии резюме от съответните шестмесечни и годишни отчети за дейността на съответната прокуратура.
18. Подготвя административния ръководител, както и съответния наблюдаващ прокурор, когато прецени, че към конкретно дело или преписка ще има журналистически интерес.
19. След съгласуване с административния ръководител осъществява контактите между прокурори и журналисти, независимо коя от страните ги е поискала.
20. Организира пресконференции по идея на административния ръководител на съответната прокуратура или по своя инициатива след съгласуване с ръководителя.
21. Всекидневно следи информацията в медиите и поддържа архив от статии, дописки и интервюта, като при наличие на законен повод по чл.208, т.2 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) незабавно предоставя публикацията на административния ръководител. При образуване на досъдебно производство уведомява медията, от чийто материал прокуратурата се е самосезирала. Предоставя актуална информация за хода на разследването и за приключването на досъдебното производство, като отчита и спазва правилата за защитен държавен и личен интерес.
22. Поддържа редовен контакт с говорителя на главния прокурор на Република България, с пресцентъра на главния прокурор на Република България, с говорителя на съответната горестояща прокуратура и с говорителите на другите прокуратури в страната.
23. За движението и решенията по преписки и дела, представляващи медиен или обществен интерес, незабавно писмено уведомява отдел Връзки с обществеността към главния прокурор на Република България.
24. В края на всяко шестмесечие изготвя анализ за дейността си с предложения за подобряване на работата, като го изпраща в пресцентъра на главния прокурор.
25. При възможност по повод на професионални или национални празници организира срещи на прокурори и журналисти.

СПЕЦИФИКИ ПРИ ДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Отказ за даване на информация
- факти, обстоятелства и данни по преписки и дела, за които информацията е държавна или друга защитена от закона тайна - служебна тайна (съгласно чл.136, ал.2 от Закона за съдебната власт), или противоречи на разпоредбите за поверителност на информацията;
- в случай че даването на информация и огласяването на сведения ще осуетят, застрашат, затруднят или дори само ще забавят работата по разследването.

Резервираност
- да не се излагат или унижават засегнатите лица - факти от личния живот на гражданите, обстоятелства, увреждащи интересите на лицата и тяхната репутация;
- да не се назовават, без да е необходимо, имената на гражданите или данни, които биха спомогнали за разкриване на самоличността им;
- при непълнолетните лица имена не се посочват;
- по правило снимки не се предоставят.

Ограничения в съдържанието на информация
- предоставяне на информация само относно това, на каква фаза е разследването;
- не се дават прогнози за изхода на разследването;
- не се дават оценки на доказателствения материал;
- при даване на информация се съблюдава принципът за пропорционалност и за невиновност;
- недопустими са изявления, които биха оставили впечатление за политическа ангажираност или пристрастност.

Свободно предоставяне на информация
- подробности от престъплението - кога, какво деяние, с какви последици и пострадали е извършено;
- размер на причинените щети;
- механизъм на деянието (с цел предотвратяване на други възможни жертви);
- предполагаема продължителност на делото до неговото приключване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във