Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПРОКУРОРСКА ЦЕНТРОФУГА ИЗСУШИ 74 000 ДОЛАРА

Съдебно-криминалната драма започва в средата на юни 2000 г., когато лицето Виктор Сокачев депозира в централния офис на ОББ (ул. Света Неделя №5 в столицата) документи за откриване на валутна разплащателна сметка. Молбата му е придружена с всички необходими документи, сред които е едно пълномощно от 26 ноември 1999 г., заверено от софийския нотариус Александър Чакъров, вписан в регистъра на Нотариалната камара под N310. В него пише, че израелският гражданин Джоузев Голан е генерален пълномощник на чуждестранното търговско дружество Ротатрейк Инк и в това си качество упълномощава българския гражданин Виктор Сокачев да извършва всякакви фактически и юридически действия от негово име и за негова сметка, да открива и закрива сметки на негово име във всички банки на територията на Република България, както и да се разпорежда със сумите по тях. Включително и да превежда по банков път извън страната суми от тези сметки по сметки в чуждестранни банки. Банковите служители по никакъв начин не се усъмняват в редовността на документите и на 26 юни 2000 г. валутната сметка на Ротатрейд в ОББ (с номер 111016814) става факт. На 9 октомври 2000 г. Виктор Сокачев депозира в централния офис на банката платежно нареждане (вх. NВ-043-86/09.10.2000 г.) за извършване на паричен превод в размер на 29 300 щ. долара от сметката на Ротатрейд Инк до банка Гълф Банк, клон Мубарак Ал Кабир, Кувейт. Като основание за превода Сокачев сочи консултантски договор между Ротатрейд Инк и кувейтската фирма Спортсман (Sportsman), сключен на 2 октомври 2000 г., както и издадената по този договор фактура N002 BG/А5.Три дни по-късно - на 11 октомври, Виктор Сокачев депозира в ОББ второ платежно нареждане, този път за превод на 45 000 щ. долара. Между двете операции има само една разлика и тя е... номерът на фактурата, издадена по споменатия вече договор между Ротатрейд и Спортсман. На 13 октомври 2000 г. Виктор Сокачев отново се появява в централния офис на ОББ и отново с платежно нареждане в ръка (вх. N 44-78/13.10.2000 г.). Преводът, който той смята да нареди, както и основанията за него вече са познати - договорът между Ротатрейт и Спортсман, издадената фактура и т. н. Кой знае защо обаче в платежното нареждане пълномощникът Сокачев посочва конкретния размер на сумата, която трябва да отпътува за Кувейт. Тази небрежност идва в повече на банковите служители и те уведомяват за случая финансовото разузнаване.Съдебната част от сагата започва, след като Агенцията за финансово разузнаване приключва с проверките си и изпраща материалите в Софийска районна прокуратура с мнение, че съществуват данни за извършени престъпления по чл.253 от Наказателния кодекс. Тази разпоредба гласи: (1) Който извършва финансови операции или други сделки със средства или имущество, за които знае или предполага, че са придобити чрез престъпление, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева. (2) Наказанието е лишаване от свобода от една до осем години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, когато деянието е извършено:1. от група лица, сговорили се предварително, или от организация;2. два или повече пъти;3. от длъжностно лице в кръга на службата му.Основанието на финансовите разузнавачи, с което те предлагат на Софийската районна прокуратура да образува предварително производство именно по чл.253 от НК, е, че лицето Сокачев е разкрило валутната сметка в ОББ, използвайки подправен документ. Става дума за пълномощното от израелския гражданин Джоузев Голан. Оказало се, че то не е заверявано при никакъв нотариус, тъй като печатът и подписът върху документа НЕ СА на нотариус Александър Чакъров, а самото пълномощното изобщо не фигурира в регистъра му.Предварителната проверка на Софийската районна прокуратура продължава до 29 януари 2001 г., когато по случая е образувано полицейско дознание и материалите са изпратени в СДВР. Мнението на държавното обвинение е, че наказателното преследване срещу Виктор Сокачев трябва да се води за извършени престъпления по чл.250 от НК: Който наруши разпоредба на закон, на акт на Министерския съвет или на обнародван акт на Българската народна банка относно режима на сделките, вноса, износа или други действия с валутни ценности или задълженията за тяхното деклариране и стойността на предмета на престъпление е в особено големи размери, се наказва с лишаване от свобода до шест години или глоба в размер на двойната сума на предмета на престъплението.Не са известни подробности от онова, което се е случило през следващите две години, но се знае, че делото е обиколило всички възможни инстанции на държавното обвинение, стигайки дори до Върховната касационна прокуратура. В началото на април 2003 г. материалите по него са изпратени в Софийската районна прокуратура (СРП). Мнението на дознателите е, че с двата превода Виктор Сокачев е извършил престъпления по чл.250 от НК и трябва да бъде изправен пред съд. На 18 април 2003 г. СРП прекратява наказателното преследване срещу Сокачев и трансформира дознанието срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.308, ал.1 от НК: Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години.Освен това СРП отменя обезпечителния запор, наложен от Софийския районен съд и освобождава блокираните по сметката на Ротатрейд в ОББ 25 790 щ. долара. На всичко отгоре дознанието срещу неизвестния извършител също е спряно, докато органите на МВР не го открият.Според СРП случката се е разиграла по следния начин. През 1999 г. Виктор Сокачев и Джоузев Голан наистина се запознават и решават да правят бизнес. За целта българинът дава на израелеца личните си данни и след няколко дни получава от него готовото пълномощно - с всички подписи, номера и печати. Впоследствие Виктор Сокачев сключва консултантския договор с кувейтската компания Спортсман и извършва двата валутни превода към кувейтската банка. С други думи - пълномощникът Сокачев изобщо не е могъл да предположи, че израелският му партньор ще му погоди такъв номер - да му пробутва фалшиво пълномощно. В произхода на парите, според СРП, също нямало нищо съмнително: уличеният Сокачев е извършил процесните валутни преводи, като сумите, предмет на преводите, е получил по договори за кредит от различни финансови институции. Дознателите моментално протестират пред по-висшестоящата Софийска градска прокуратура (СГП), но и там удрят на камък - на 22 юли 2003 г. СГП потвърждава постановлението на районната прокуратура като законосъобразно и правилно и връща материалите за по-нататъшна работа по тях.И тогава на някого в СДВР му хрумва гениалната идея въпросът да бъде отнесен за решаване до председателя на Софийска районна прокуратура Славчо Кържев. В посланието, което той получава от СДВР, са описани най-подробно две неща: притесненията на дознателите, работили по случая, и онова, което те не са свършили, защото правомощията им са ограничени от закона. В постановленията на Софийската районна прокуратура и Софийската градска прокуратура са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и са направени незаконосъобразни изводи по отношение на събрания доказателствен материал - се казва във въпросното послание, което оттук нататък преразказваме с леки съкращения: Двете прокуратури основават изводите си единствено с обясненията на Виктор Сокачев, които обаче не са събрани и приобщени към делото по реда, предвиден в НПК. Те са написани саморъчно от уличения и са депозирани по време на предварителната проверка, извършена по случая. Тоест - тогава, когато Сокачев не е бил субект на наказателния процес.В хода на дознанието Виктор Сокачев не е давал обяснения и по делото са приложени единствено тези, които е депозирал на предварителната проверка. Това е съществено нарушение на процесуалните правила, което води до необходимостта от отмяна на атакуваните прокурорски актове. За да бъдат процесуално годни, обясненията на уличения трябва да са събрани устно - чрез разпит, и да са удостоверени в писмено доказателствено средство - протокол за разпит. Това изискване на НПК в случая е погазено.Данните в обясненията на уличения Сокачев са недостоверни, абстрактни и са депозирани по начин, който не позволява да бъдат проверени. В тези обяснения се казва, че той се е запознал с лицето Голан, който му предложил участие в сериозен бизнес. Със сигурност е ясно, че нито една компания няма да встъпи в сериозни търговски правоотношения, свързани с прехвърляне на значителни парични средства, с човек, когото не познава. Нещо повече - по време на предварителната проверка Сокачев е обяснил, че не разполага с координати за обратна връзка с Голан, което също звучи недостоверно. В обясненията на уличения се съдържат и изявления от типа, че е договаряно извършване на проучване и разработване на система за подбор и обучение на персонал за нефтодобивната и газова индустрия. Тоест - дейност, която се осъществява единствено между легитимни контрагенти с ясен търговскоправен и обществен статут, а не между почти непознати лица. И накрая - самото наличие на неистинското пълномощно, използвано за превеждането на парични суми, е достатъчна индикация за съмнителната дейност на лицата, свързани с банковите преводи. Нито един добросъвестен търговец (в случая лицето Джоузев Голан, ако изобщо съществува) не използва подправени документи. Двете прокуратури са се произнесли при неизяснена фактическа обстановка и непълнота на доказателствата.- СРП е приела, че процесното пълномощно е предадено на уличения Сокачев от израелския гражданин Джоузев Голан. В тази връзка прокуратурите не са предприели никакви действия, за да установят съществува ли такова лице и какво е неговото местонахождение. Това е необходимо с оглед призоваването на Голан като свидетел по делото и за изясняване на взаимоотношенията му с Ротатрейд Инк.- Софийските районна и градска прокуратури (СРП и СГП) не са направили нищо, за да се установи съществува ли търговска компания Ротатрейд Инк и, ако тя съществува - къде е регистрирана, какъв е предметът й на дейност и какво е нейното отношение към Джоузев Голан.- Приема се, че уличеният Сокачев е сключил консултантски договор с кувейтската компания Спортсман. Двете прокуратури обаче не са предприели никакви действия, за да бъде установено дали такава компания съществува, къде е регистрирана, каква е дейността й и какви са взаимоотношенията й с Виктор Сокачев.- Двете прокуратури не са предприели никакви действия, за да бъде установено дали фактурите, въз основа на които са извършени валутните преводи, са издадени от Спортсман за консултантска дейност. Не е изяснено дали тази компания наистина предлага такава услуга и къде е извършена тази консултантска дейност - в България или в чужбина, каква е самоличността на консултантите и кое е длъжностното лице от Спортсман, сключило договора с Виктор Сокачев на 2 октомври 2000 година. - СРП и СГП не са предприели никакви действия, за да бъде установен произходът на парите, преведени в Кувейт от Виктор Сокачев. Изводът на Софийската районна прокуратура, че той е бил кредитиран от различни финансови институции, се основава единствено на неговите процесуално негодни обяснения. Този извод обаче не е подкрепен от никакви доказателства и поради това източникът на тези финансови средства остава неизяснен. - В депозирания до прокуратурата сигнал от Агенцията за финансовото разузнаване се съдържат данни за няколко лица, съпричастни към разследваната престъпна дейност, които са участвали и в други подобни финансови операции заедно с уличения. В това отношение СРП и СГП също не са предприели никакви действия.Дотук с преразказа. По-нататък - на 10 ноември 2003 г. софийският районен прокурор Славчо Кържев лично (както е модерно да се казва напоследък) протестира срещу прекратяването на наказателното преследване срещу Виктор Сокачев пред Софийската апелативна прокуратура. Десет дни по-късно правдата все пак възтържествува, защото постановленията на Софийската районна прокуратура и на Софийската градска прокуратура са отменени и по случая е образувано следствено дело. Така, както повелява Наказателнопроцесуалният кодекс. Какво ще се случи по-нататък е сравнително лесно предвидимо. Работата по случая започва отначало, макар всички горещи следи да са изстинали още преди четири години. Ето защо е хубаво вместо следствието и прокуратурата да загубят още четири години, със случая да се позанимаят малко Инспекторатът към Министерството на правосъдието и Висшият съдебен съвет. По закон само те имат право да проверят кой е образувал по случая полицейско дознание, а не следствено дело, и какви са били мотивите му за това. Не за друго - а за да се види дали има и други подобни случаи, амнистирани заради процесуалните прищевките на един или друг прокурор. Или на двамата заедно...

Facebook logo
Бъдете с нас и във