Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПРОКУРОРСКАТА АТАКА

Директорът на НСБОП е изпратил справка № 5972/2004 г. чрез главния секретар на МВР до министъра на вътрешните работи. Последният я е препратил на главния прокурор на Република България и е заведена във Върховната касационна прокуратура (ВКП).
1. В справката на НСБОП - МВР се сочи следното:
На 5 декември 2003 г. в РЗБОП-Шумен е заведено оперативно дело № 14412/2003 г. по линия Наркотици. На 21 януари 2004 г. в НСБОП от директора на РДВР-Шумен е получена следната оперативна информация:
В процеса на работа по оперативното дело е постъпила информация, че обектът на делото Веселин Шарански от Шумен е бил потърсен от Албена Солунова-Борованска от София. В разговора между двамата Албена е поискала от Веселин Шарански съдействие да се решат в полза на обвиняемите две дела от наказателно-общ характер (НОХ) № 501/2003 г. и № 726/2003 г., които ще се разглеждат във Върховния касационен съд (ВКС). Шарански поел ангажимента да провери с какви възможности разполага, след което да я уведоми.
На 20 януари 2004 г. Веселин Шарански потърсил мъж, ползващ мобилен телефон 0888 477208, водещ се на името на Радослав Волов от София, управител на ресторант Шумака, криминалнопроявен. Но той е открит на телефон 0888 330498, водещ са на Теменужка Иванова от София.
Шарански съобщил на Волов номерата на двете дела и уговорил него да използва свои познати от съдебната система, за да бъдат върнати двете дела за преразглеждане. Шарански съобщил, че дело № 501 е насрочено за 22 януари 2004 г., а дело № 726 - за 27 януари 2004 година.
Волов поискал информация за състава, който ще води делата, и за съдиите-докладчици по тях. Шарански го уведомил за състава на едно от делата и че един от тримата съдии е включен и в състава на другото дело. Шарански обещал на Волов, че за решаването на делата в полза на обвиняемите или връщането им на втора инстанция ще бъде заплатено от обвиняемите лица.
На 21 януари 2004 г. в 13.14 ч. Шарански провел втори разговор с Радослав Волов. Последният му съобщил, че се видял с хората и се иска по 15 000 лв. за дело. Договорили се Шарански да иска от обвиняемите по 20 000 лв. за всяко едно от делата, за да си разделят с Волов по 5000 лева. По думи на Волов 30 000 лв. той щял да предаде на някой от съдиите. Установено е, че парите щели да бъдат осигурени от Албена.
За проверка на сигнала в НСБОП, направление 3 е създадена организация за оперативен контрол върху действията на Шарански, Волов и Албена и е заведено контролно дело. Към настоящия момент не са установени контакти или опити на Волов за осъществяване на контакти с други лица от съдебната система по повод на конкретните наказателни дела с № 501/2003 г. и № 726/2003 година.
От проведените оперативно-издирвателните мероприятия за Радослав Волов се установи следното:
Получена е достоверна информация, че Волов се намира в доверени и приятелски отношения с председателя на ВКС Иван Григоров, ползващ мобилен телефон 0888 999919, водещ се на фирма Арми бул ООД, собственост на Георги Тасев и руския гражданин Гарегин Гевондян.
Установено е, че Волов, използвайки връзките с Григоров, посредничи срещу заплащане за решаването на граждански дела на производство във ВКС и в Софийския апелативен съд в полза на заинтересовани лица. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия са установени няколко случая, при които Волов е потърсил съдействие от Григоров, за да влияе и помогне при решаването на конкретни дела:
На 26 януари 2004 г. Волов е бил потърсен от Пенчо Пенев, изпълнителен директор на фирма АЛКОМЕТ АД с молба да уреди лична среща на Индже Фикрет - прокурист на фирмата с Иван Григоров.
Индже Фикрет е турски гражданин със статут на постоянно пребиваващ в България. Същият е председател на надзорния съвет и на фирма Шуменско пиво АД, както и собственик с 40% участие във фирма Балкат-Вероника ООД. С посредничеството на Волов среща между Фикрет и Григоров се е осъществила на 28 януари 2004 г. от 14. 00 часа в Съдебната палата.
Установено е, че на производство във ВКС са пет граждански дела, по които страна е фирма АЛКОМЕТ АД и три граждански дела със страна Шуменско пиво АД. Към настоящия момент не е установен конкретният повод за срещата между Фикрет и Григоров, организирана с посредничеството на Волов.
По оперативен път е установено, че Фикрет дължи неустановена сума пари за наем на съдружничка на Иван Григоров. Парите от наема се превеждат по неустановена до момента сметка на името на Григоров. Към настоящия момент не е установена самоличността на съдружничката.
На 1 март 2004 г. Волов информирал Григоров, че Фикрет ще прехвърли собствеността на ресторанта, като за целта ще дойде в София, където ще изповядат сделката. От своя страна Григоров му съобщил, че страна по сделката ще бъде майка му. Според директора на РДВР-Шумен, става въпрос за ресторант Шуменско пиво, находящ се в София на ул. Братя Миладинови.
На 10 февруари 2004 г. Волов е бил потърсен от Тодор Стоянов, който му съобщил номер на гражданско дело 1674/2003 г. на Апелативен съд с молба да предаде на Григоров да се ходатайства за фирма АСКОН АД в полза на Желю Ганчев, като подчертава, че става дума за 237 000 лева. Същия ден Волов предал номера на делото на Иван Григоров.
На 12 февруари 2004 г. Волов е бил потърсен от Александра Кръстева - адвокат от Монтана. Същата му дала номер на гражданско дело 2019/2003 г. в Софийския апелативен съд, 4-и състав, насрочено за 16 февруари от 11 часа. Същият ден Волов съобщил въпросните данни на Григоров, който знаел за дело 2019/2003 г. и съдията-докладчик.
На 13 февруари 2004 г. Григоров уведомил Волов, че говорил със съдийката по делото. Установено е, че става дума за данъчно дело (вероятно за възстановяване на ДДС) със страни ТДД-Монтана и Борислав Славчев.
На 24 февруари 2004 г. Волов информирал Кръстева, че делото ще бъде решено в тяхна полза, за което се иска 10 процента. Става ясно, че Борислав Славчев е страна и по друго дело, за което също ще бъде говорено.
На 1 март 2003 г. Волов информирал Славчев, че за едното дело до седмица ще има резултат, а второто ще се забави малко.
На 18 март 2004 г. Волов е бил потърсен от Бирослав Нинов. Волов е информирал Нинов, че по неговия въпрос по повод дело е говорил с Румен Петров и делото е насрочено за 17 ноември 2004 година. От своя страна Нинов предал на Волов да ходатайства за гражданско дело № 485/2003 г. на ВКС - Четвърто гражданско отделение в полза на Иван Антонов, което ще се гледа на 23 април 2004 година. Установено е, че делото се отнася за дворно място от 1300 кв. м, по което страни са Антонов и Янко Стефанов.
Засечени са и други лица, търсещи съдействие от Радослав Волов за решаване на граждански дела в полза на заинтересовани лица. До момента не са установени конкретните номера на делата. За тяхното решаване Волов е търсел съдействие от Иван Григоров по телефона, чрез лични срещи в Съдебната палата или в ресторант Шумака, чийто собственик е Волов.
Към момента не разполагаме с данни какви са решенията и в чия полза са по установените граждански дела.
2. В последваща справка от НСБОП - МВР № 308/2005 г. се отбелязва:
- Установено е кой е ползвателят на ресторант Шуменско пиво. По оперативен път са придобити копия от договорите за наем. Изпратено е писмо до ТДД-Добрич, с което е изискано копие от данъчното досие на фирмата - ползвател на ресторанта. Изпратено е писмо до ДП-Триадица, с което са изискани копия от данъчните декларации по чл. 26 ЗМДТ на лицето - наемодател на ресторанта. Очакват се отговори на писмата.
- Извършена е пълна установка на засечените фирми и лица, имащи отношение към проверката.
- Чрез ДОТИ-МВР е изискана информация за телефонните номера, водещи се на фирма Арми бул ООД и ползвателите им. Очаква се отговор.
- Извършена е проверка в Агенцията по вписванията за част от протичащите по преписката лица, за изповядани от тях сделки и придобити имоти.
3. В резултат от извършената допълнителна проверка по преписки № И-505/2004 г., № 10723/2005 г. и др. на ВКП и актуализирана справка регистрационен № 1934/2005 г. на НСБОП - МВР обстоятелствата по първоначалната справка на НСБОП са потвърдени.
Освен това допълнително е установени следното:
- По гр. дело № 1647/2003 г. на Софийския апелативен съд е поставено въззивно решение, с което е прието за установено, че фирма Аскон АД, в чието управление участва Желю Ганчев, не дължи на държавата 4 278 631 долара главница и лихви по акт № 26/2000 г. на Агенцията за държавни вземания (АДВз) за установяване на частно държавно вземане. По жалба на АДВз във ВКС е образувано гр. дело № 35/2004 г., приключило с решение № 492/22. 06. 04 г., с което е потвърдено решението на САС, а жалбата на АДВ е отхвърлена. Това решение на ВКС съвпада с исканото ходатайство в полза на фирма Аскон АД. Материалният интерес е огромен.
- По гр. дело № 485/2003 г. на ВКС - ГК, Четвърто гражданско отделение, разгледано на 23 април 2005 г., съдът е постановил решение № 996/31.05.04 г., с което отменя решението на Софийския градски съд и връща делото за ново разглеждане от същия съд. Това решение също съвпада с исканото ходатайство в полза на лицето Иван Андонов за имот от 1300 кв. м, находящ се в местността вилна зона Симеоново-Драгалевци - втора част.
- По гр. дело № 2019/2003 г. на САС е постановено решение, което не е в полза на лицето Борислав Славчев. Решението е обжалвано пред ВКС и в момента по жалба на Славчев, за когото е ходатайствано, е образувано дело № 2588/2004 г. на Четвърто гражданско отделение, насрочено за 13 януари 2006 година.
4. По отношение на ползвания мобилен телефон от Иван Григоров.
Установено е, че потребителски договор на МобилТел АД с титуляр Арми бул ООД - София е включен телефонен номер за разговори 0888 999919, който се ползва от председателя на ВКС Иван Григоров. За времето от 15 януари 2004 г. до 15 юни 2005 г. включително дължимите суми за проведените разговори в размер на 6514 лв. за 2004 г. и 886 лв. за 2005 г. са платени от Арми бул ООД. Телефонният номер се ползва и понастоящем от Григоров в качеството му на председател на ВКС.
5. По взаимоотношенията на Иван Григоров и турския гражданин Фикрет Индже допълнително се установи следното:
През април 2002 г. между майката на Иван Григоров и Шуменско пиво, представлявано от Фикрет, е сключен договор за наем на търговски обект (ресторант) в София, собственост на Григорова с месечен наем 2000 долара. На имота е извършен основен ремонт от наемателя на стойност 120 497 лв., от която стойност е приспадната стойността на наема само за 8 месеца (по-малко от 30 000 лв.), съгласно първоначалната договореност между страните.
Ремонтът е изпълнен от две фирми, едната от които - Актив ООД, е извършила текущия ремонт на част от третия етаж на Съдебната палата, включително и на кабинета на председателя на ВКС Иван Григоров. По договора за текущ ремонт от 27 ноември 2000 г. са налице два екземпляра с посочени различни стойности на ремонтните работи - 173 597 лв. в копието на ВКС и 79 800 лв. в екземпляра на Актив ООД, единият от които явно е с невярно съдържание.
Иван Григоров е влязъл в несвойствени за длъжността му взаимоотношения и е използвал служебното си положение за набавяне на противозаконна облага.
6. Резултатите от проверката по сключен договор за замяна на недвижими имоти между Столична община и съпругата на Иван Григоров и нейния брат.
На 5 ноември 2001 г. между Столична община, представлявана от кмета Стефан Софиянски и съпругата на Григоров - Милка Григоров и нейния брат Георги Димитров, е извършена неравностойна замяна на недвижими имоти. Съгласно сключения договор на Милка и на Георги е прехвърлена собственост върху общински имот, в който да започнат планираното от тях ново строителство, за което съществуват пречки в техния собствен имот.
На 21 април 2003 г., без решение на Столичния общински съвет (СОС), незаконно, с анекс към основния договор за поправка уж на явна техническа грешка, на Милка и на Георги допълнително е прехвърлена собственост на общинска площ от 170 кв. метра. Със сключения анекс по същество е извършена продажба на общински имот, нарушение на Закона за общинската собственост и чл. 74 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на СОС, с което са облагодетелствани новите собственици Милка Григорова и нейният съпруг Иван Григоров и Георги Димитров и неговата съпруга Н. Д.
7. Резултатите от разследването по сл. дело № 464/2005 г. по описа на Столична следствена служба.
Със заповед № 118/01. 04. 03 г. председателят на ВКС Иван Григоров открива процедура за избор на банкова институция за съвместна дейност по ремонта и експлоатацията на банков салон в Съдебната палата.
На 28 август 2003 г., след проведена процедура в нарушение на нормативните изисквания и предварително отваряне на предложенията на пет заявили участие банки СИБАНК АД е класирана на първо място.
На 9 септември 2003 г. е сключен договор за съвместна дейност между ВКС, представляван от председателя Иван Григоров и СИБанк АД, съгласно който банката участва във финансирането на обекта със собствени парични средства в размер на 651 000 лв., извън която сума са вътрешното офис-обзавеждане, сигнализацията и охраната на банковия салон.
Сумата е платена от банката едва на 23 април 2004 г. след изтичане на двукратно уговаряните срокове за превеждането й (с договора и анекса към него). Не са предприети действия от страна на възложителя - Иван Григоров, за прекратяване на договора за съвместна дейност и изплащане от СИБАНК АД на договорената неустойка (10% от 651 000 лева). В нарушение на договора в размера на финансирането на ремонта са включени и разходите за офис обзавеждане и охраната на банковия салон в размер на 124 612. 02 лева.
Представителят на възложителя - Иван Григоров, е нарушил служебните си задължения, в резултат на което е нанесена вреда на бюджета на съдебната власт и е набавена облага за банковата институция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във