Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Реституция на история

Вапцаровите наследници съдят община Банско за половин милион лева

Ок­ръж­ният съд в Бла­го­ев­г­рад през сед­ми­ца­та от­ло­жи де­ло­то, ко­е­то род­ни­ни­те на по­е­та Ни­ко­ла Вап­ца­ров во­дят сре­щу об­щи­на­та в Бан­с­ко, за да бъ­дат въ­ве­де­ни във вла­де­ние на къ­ща­та-му­зей на по­е­та. При­чи­на­та за от­ла­га­не­то на за­се­да­ни­е­то на ма­гис­т­ра­ти­те ста­на лип­са­та на пред­с­та­ви­тел на дър­жа­ва­та, кой­то да бъ­де кон­с­ти­ту­и­ран ка­то стра­на по ка­зу­са. Ка­то стра­на по де­ло­то тряб­ва­ше да има пред­с­та­ви­тел на Ми­нис­тер­с­т­во­то на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­ус­т­ройс­т­во, тъй ка­то то  е съ­соб­с­т­ве­ник на му­зея в Бан­с­ко.

Всъщ­ност род­ни­ни­те на име­ни­тия по­ет  - ба­ща и син Ни­ко­ла и Бо­рис Вап­ца­ро­ви, от го­ди­ни пре­тен­ди­рат за то­зи имот. Пра­во­то им на соб­с­т­ве­ни­ци на част от не­го е въз­с­та­но­ве­но още от 1998 г. от Вър­хов­ния ка­са­ци­о­нен съд, а де­ла­та по ка­зу­са да­ти­рат от 1991 го­ди­на.

Ос­вен че ис­кат къ­ща­та на зна­ме­ни­тия си род­с­т­ве­ник, нас­лед­ни­ци­те на Вап­ца­ров се­га пре­дя­вя­ват и пре­тен­ция за над по­ло­вин ми­ли­он ле­ва, ко­и­то об­щи­на­та тряб­ва­ло да им из­п­ла­ти за­ра­ди про­пус­на­ти пол­зи от за­ба­ве­но­то им въ­веж­да­не във вла­де­ние на имо­та.

От кмет­с­т­во­то в Бан­с­ко съ­об­щи­ха, че до то­зи мо­мент, след всич­ки съ­деб­ни де­ла, во­де­ни дъл­ги го­ди­ни меж­ду дър­жа­ва­та и три­ма от нас­лед­ни­ци­те на по­е­та, е ус­та­но­ве­но, че Бо­рис Ни­ко­лов Вап­ца­ров мо­же да се счи­та за без­с­по­рен соб­с­т­ве­ник са­мо на 1/6 иде­ал­на част от не­зас­т­ро­е­но­то двор­но мяс­то и 1/6 от пос­т­ро­е­на­та вър­ху не­го дву­е­таж­на сгра­да, с раз­гъ­на­та площ 242 кв. мет­ра. Не­го­ви­ят ба­ща - Ни­ко­ла Бо­ри­сов Вап­ца­ров, е соб­с­т­ве­ник са­мо на 1/12 иде­ал­на част от съ­щи­те имо­ти. Но те во­дят де­ло сре­щу об­щи­на­та и Му­зей­ния ком­п­лекс за про­пус­на­ти пол­зи, с пре­тен­ци­я­та да им бъ­де зап­ла­те­но обез­ще­те­ние на ба­за­та на на­е­ма, кой­то би­ха взе­ли, ако са от­да­ва­ли под на­ем къ­ща­та-му­зей в пе­ри­о­да 2004-2014 го­ди­на. Об­ща­та стой­ност на ис­ка с лих­ви­те е 508 217 ле­ва.

От своя стра­на об­щи­на­та и Му­зе­ен ком­п­лекс - Бан­с­ко, са от­п­ра­ви­ли въз­ра­же­ние по съ­що­то де­ло и са по­ис­ка­ли прих­ва­ща­не на су­ма­та от 390 384 ле­ва. Те­зи сред­с­т­ва са из­раз­ход­ва­ни за под­дръж­ка­та на къ­ща­та-му­зей в пе­ри­о­да, кой­то об­х­ва­ща ис­ка на нас­лед­ни­ци­те.

Точ­но то­зи иск бе­ше по­во­дът през из­ми­на­ла­та сед­ми­ца да бъ­де нас­ро­че­но съ­деб­но­то за­се­да­ние на Ок­ръж­ния съд в Бла­го­ев­г­рад, ко­е­то оба­че бе от­ло­же­но. В офи­ци­ал­но­то ста­но­ви­ще на об­щи­на­та по ка­зу­са се каз­ва, че са­мо съ­дът мо­же да пре­це­ни кои до­ка­за­тел­с­т­ва да ува­жи и кои не. Стра­ни­те по де­ло­то мо­гат да об­жал­ват не­го­во­то ре­ше­ние пред Апе­ла­ти­вен съд - Со­фия, а след то­ва и пред Вър­хов­ния ка­са­ци­о­нен съд.

Кме­тът на гра­да Ге­ор­ги Ико­но­мов е ка­те­го­ри­чен, че един­с­т­ве­но бъл­гар­с­ки­ят съд има пра­во­мо­щи­я­та да раз­ре­ши спо­ра меж­ду стра­ни­те. Но в съ­що­то вре­ме под­чер­та­ва, че не би­ва да се заб­ра­вя, че то­зи съ­де­бен спор има и друг, мо­ра­лен ас­пект. Все пак ста­ва ду­ма за  граж­дан­с­ки дос­тъп до нас­лед­с­т­во­то не на друг, а на Ни­ко­ла Вап­ца­ров - на­ци­о­нал­но дос­то­я­ние и цен­ност. Ето за­що об­щи­на­та има твър­до­то на­ме­ре­ние да за­па­зи му­зей­на­та ек­с­по­зи­ция, съ­об­ща­ва прес­цен­тъ­рът на об­щи­на­та. В пра­во­то на Об­щин­с­кия съ­вет е да ре­ши под как­ва фор­ма да ста­не то­ва, и то след ши­ро­ко об­щес­т­ве­но об­съж­да­не.

Род­ни­ни­те на по­е­та съ­що обяс­ня­ват, че ис­кат то­зи му­зей да се уп­рав­ля­ва и сто­па­нис­ва про­фе­си­о­нал­но. Да се нап­ра­ви мо­дер­на ек­с­по­зи­ция, да се из­ва­дят на по­каз не­поз­на­ти, но важ­ни фак­ти за лич­ност­та на Вап­ца­ров. Те обе­ща­ват да не взе­мат ни­то сто­тин­ка за вход. Но 30-го­диш­ни­ят Ни­ко­ла Вап­ца­ров-млад­ши, кой­то е внук на Бо­рис - брат на по­е­та, и кой­то да­ва те­зи обе­ща­ния, опит­ва да нап­ра­ви всич­ко въз­мож­но да при­бе­ре то­зи по­ло­вин ми­ли­он.

Стран­но за­що оба­че се про­пус­ка един дос­та съ­щес­т­вен мо­мент от ця­ла­та ис­то­рия. През 1952-а е взе­то ре­ше­ние къ­ща­та на по­е­та да бъ­де пре­вър­на­та в на­ци­о­на­лен му­зей. В та­зи връз­ка то­га­ваш­ни­те уп­рав­ни­ци на стра­на­та ре­ша­ват тя да бъ­де от­ку­пе­на.  През 1953-а на нас­лед­ни­ци­те са пре­ве­де­ни 19 648 лв. (на май­ка­та на по­е­та - ба­ба Еле­на, 8185 лв., на си­на й Бо­рис и дъ­ще­ря й Рай­на - по 4911 лв., а на съп­ру­га­та му Бой­ка Вап­ца­ро­ва - 1146 лв.) По то­ва вре­ме сред­на­та зап­ла­та е би­ла око­ло 30 ле­ва, твър­ди бив­ши­ят кмет на гра­да Алек­сан­дър Кра­ва­ров, кой­то е сред за­щит­ни­ци­те на те­за­та му­зе­ят да ос­та­не об­щин­с­ка соб­с­т­ве­ност.

Спо­ред не­го един­с­т­ве­но Бой­ка Вап­ца­ро­ва, съп­ру­га­та на по­е­та, се е от­ка­за­ла от обез­ще­те­ни­е­то. Ос­вен то­ва през 1981-а кмет­с­т­во­то в гра­да пре­дос­та­вя жи­ли­ще на Рай­на Вап­ца­ро­ва - сес­т­ра­та на по­е­та. На Мая и Ни­ко­ла Вап­ца­ро­ви пре­от­с­тъп­ва пра­во на стро­еж вър­ху об­щин­с­ки пар­цел от 750 кв. м, не­за­ви­си­мо че спо­ред то­га­ваш­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во не им се по­ла­га, за­що­то те са по­лу­чи­ли па­ри за сво­и­те дя­ло­ве от къ­ща­та, обяс­ня­ва още Кра­ва­ров. И днес на то­ва мяс­то се из­ди­га ша­то “Вап­ца­ров” , ко­е­то е тях­на соб­с­т­ве­ност.

Още един факт тряб­ва да се до­ба­ви - по-къс­но за пре­ус­т­ройс­т­во и раз­ши­ре­ние на му­зея са от­ку­пе­ни че­ти­ри съ­сед­ни къ­щи - Сир­ле­що­ва, Чу­чу­лай­на, Фи­до­ше­ва и Ра­ба­джи­е­ва. Те са съ­бо­ре­ни и на тях­но мяс­то през 1987-1990-а е пос­т­ро­е­на но­ва­та част на му­зея. Ни­кой от те­зи фа­ми­лии след об­щес­т­ве­ни­те про­ме­ни в то­зи пе­ри­од не е по­ис­кал об­рат­но имо­та си.

Всъщ­ност и ня­кои от дру­ги­те нас­лед­ни­ци на по­е­та съ­що не са ис­ка­ли да се при­съ­е­ди­нят към ис­ко­ве­те на род­ни­ни­те. Дъ­ще­ри­те на Рай­на Вап­ца­ро­ва - Ма­рия и Ел­ка, не са пре­тен­ди­ра­ли за връ­ща­не­то на му­зея.

Та­ка или ина­че нас­лед­ни­ци­те на Бо­рис про­дъл­жа­ват съ­деб­на­та са­га. Но те до­ри не спо­ме­на­ват в ис­ко­ве­те си съп­ру­га­та на по­е­та - Бой­ка Вап­ца­ро­ва. Тя се при­ну­ди чрез ме­ди­и­те да по­мо­ли ува­жа­е­мия съд да от­съ­ди за­ви­на­ги къ­ща­та на Вап­ца­ро­ви да ос­та­не му­зей - “за­ра­ди свет­ла­та па­мет на го­ле­мия бъл­гар­с­ки по­ет, приз­нат и та­чен с лю­бов в Бъл­га­рия и све­та”.

Кри­ти­ци­те на ищ­ци­те под­чер­та­ват, че е аб­сур­д­но те да се пра­вят на реп­ре­си­ра­ни - ко­га­то къ­ща­та е пре­вър­на­та в му­зей, Бо­рис Вап­ца­ров е бил сек­ре­тар на Об­лас­т­ния ко­ми­тет на БКП, за­мес­т­ник-ми­нис­тър на кул­ту­ра­та, пос­ла­ник в Ал­жир и Ис­па­ния и на още от­го­вор­ни пос­то­ве, при­пом­нят за­поз­на­ти с ис­то­ри­я­та на фа­ми­ли­я­та.

А мла­ди­ят Вап­ца­ров през про­лет­та е бил на­път да ста­не кан­ди­дат от лис­та­та на БСП за ев­ро­из­бо­ри­те. Клю­ка­та в гра­да раз­каз­ва, че той щял да бъ­де №15 в лис­та­та за 1-ви МИР Бла­го­ев­г­рад, но на не­го­во мяс­то в пос­лед­ния мо­мент со­ци­а­лис­ти­те впи­са­ли Мом­чил Не­ков, кой­то ста­на из­вес­тен ка­то “Лю­би­мец 15”, тъй ка­то по си­ла­та на пре­фе­рен­ци­я­та 15/15 ве­че е ев­ро­де­пу­тат.

 

Становище на община Банско във връзка с реституционните претенции към Къщата - музей “Никола Вапцаров”

По по­вод за­чес­ти­ли­те в ме­ди­и­те пуб­ли­ка­ции и ин­тер­вю­та във връз­ка с рес­ти­ту­ци­я­та на ед­на част от Къ­ща­та-му­зей “Ни­ко­ла Вап­ца­ров” об­щи­на Бан­с­ко на­ми­ра за не­об­хо­ди­мо да обя­ви пред граж­да­ни­те сво­е­то ста­но­ви­ще по ка­зу­са, а имен­но:

- До то­зи мо­мент, след всич­ки съ­деб­ни де­ла, во­де­ни дъл­ги го­ди­ни меж­ду дър­жа­ва­та и три­ма от нас­лед­ни­ци­те на по­е­та, ста­ва яс­но, че Бо­рис Ни­ко­лов Вап­ца­ров мо­же да се счи­та за без­с­по­рен соб­с­т­ве­ник са­мо на 1/6 иде­ал­на част от не­зас­т­ро­е­но­то двор­но мяс­то и 1/6 от пос­т­ро­е­на­та вър­ху не­го дву­е­таж­на сгра­да, с раз­гъ­на­та площ 242 кв. мет­ра. Не­го­ви­ят ба­ща - Ни­ко­ла Бо­ри­сов Вап­ца­ров, е соб­с­т­ве­ник са­мо на 1/12 иде­ал­на част от съ­щи­те имо­ти.

- В нас­то­я­щия мо­мент спо­ме­на­ти­те ли­ца во­дят де­ло сре­щу об­щи­на­та и Му­зей­ния ком­п­лекс за про­пус­на­ти пол­зи, с пре­тен­ци­я­та да им бъ­де зап­ла­те­но обез­ще­те­ние на ба­за на­ем, кой­то би­ха взе­ли, ако са от­да­ва­ли под на­ем къ­ща­та-му­зей в пе­ри­о­да 2004-2014 го­ди­на. Об­ща­та стой­ност на ис­ка с лих­ви­те е 508 217 ле­ва.

- От своя стра­на об­щи­на­та и Му­зе­ен ком­п­лекс - Бан­с­ко, са от­п­ра­ви­ли въз­ра­же­ние по съ­що­то де­ло за прих­ва­ща­не на су­ма­та от 390 384 ле­ва. Те­зи сред­с­т­ва са из­раз­ход­ва­ни за под­дръж­ка­та на къ­ща­та-му­зей за пе­ри­о­да на ис­ка от нас­лед­ни­ци­те.

- Пър­во­то съ­деб­но за­се­да­ние на Ок­ръ­жен съд - Бла­го­вег­рад, е наз­на­че­но в края на ме­сец ок­том­в­ри та­зи го­ди­на. Един­с­т­ве­но и са­мо съ­дът мо­же да пре­це­ни кои до­ка­за­тел­с­т­ве­ни ис­ка­ния да ува­жи и кои не. Стра­ни­те по де­ло­то мо­гат да об­жал­ват ре­ше­ни­е­то на съ­да пред Апе­ла­ти­вен съд - Со­фия, а след то­ва и пред Вър­хов­ния ка­са­ци­о­нен съд.

Об­щи­на Бан­с­ко из­ла­га пуб­лич­но из­б­ро­е­ни­те до­тук фак­ти по ка­зу­са, с нас­то­я­ва­не­то да бъ­дат спре­ни вся­как­ви спе­ку­ла­ции и ин­тер­п­ре­та­ции във връз­ка с рес­ти­ту­ци­он­ни­те пре­тен­ции към Къ­ща­та-му­зей “Ни­ко­ла Вап­ца­ров”. Как­то е из­вес­т­но, един­с­т­ве­но Бъл­гар­с­ки­ят съд е то­зи, кой­то има пра­во­мо­щи­я­та да раз­ре­ши спо­ра меж­ду стра­ни­те, и вся­как­ви изяв­ле­ния и твър­де­ния из­вън съ­деб­но­то про­из­вод­с­т­во са не­о­бос­но­ва­ни! Как­во­то и да е не­го­во­то окон­ча­тел­но ре­ше­ние, то ще бъ­де из­пъл­не­но от об­щи­на Бан­с­ко, как­то по­ве­ля­ва за­ко­нът.

 Не би­ва да се заб­ра­вя, че то­зи съ­де­бен спор има и друг, мо­ра­лен ас­пект. Ста­ва ду­ма за  граж­дан­с­ки дос­тъп до нас­лед­с­т­во­то не на друг, а на Ни­ко­ла Вап­ца­ров - на­ци­о­нал­но дос­то­я­ние и цен­ност. Ето за­що об­щи­на­та има твър­до­то на­ме­ре­ние му­зей­на­та ек­с­по­зи­ция да бъ­де за­па­зе­на.

В пра­во­то на Об­щин­с­кия съ­вет е да ре­ши под как­ва фор­ма, и то след ши­ро­ко об­щес­т­ве­но об­съж­да­не.

Facebook logo
Бъдете с нас и във