Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Шефът на ВКС сканира съда

Критичен доклад за реформите в Темида

Българската правосъдна система не се реформира с необходимите темпове. Чудовищната натовареност на съдиите по места продължава. Знаковите дела за корупция по високите етажи все така се точат, в пълно противоречие с европейските критерии. Конкурсите за израстване в системата се провеждат много бавно. Почти нищо не се прави и за решаване на битовите проблеми на съдилищата...


Това са част от основните изводи, които се правят в безпрецедентен по критичния си тон доклад, озаглавен За прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2012 година. Документът бе представен от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) проф. Лазар Груев пред депутатите от парламентарната правна комисия миналата седмица, броени дни преди народните избраници да хукнат към Евксиноград и към други екзотични места.


Не за първи път ми се налага да установя, че голямата част от проблемите се повтарят и разискват в продължение на години, без да намерят задоволително решение, обяснява председателят на Върховния съд в своето експозе.


Показателен за депутатския интерес към съдбините на Темида е фактът, че сегашният доклад бе направен достояние на комисията, преди парламентът да е изслушал и одобрил доклада на председателя на ВКС за 2011 г., каквото е изискването на чл.84, т.16 от конституцията.


През миналата година българските съдилища са се сблъскали с напълно идентични проблеми като тези, описани и в предишните отчетни периоди. А както през 2011 г., така и през миналата година не се забелязва сериозен напредък в постигане на целите, които е набелязал още през юни 2010 година Министерският съвет в приетата от него Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. По- важните от тях бяха активно управление на натовареността, активно управление на съдебните сгради, изграждането на компетентна и мотивирана съдебна администрация, развитието на търговското правосъдие, усъвършенстването на процедурите за избор и


кариерно израстване на магистратите

nbsp;


развитието на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове и т.н. Въпросната стратегия впоследствие бе конкретизирана вече като Програма за развитие на съдебната система. Планове много, резултати никакви...


Така проблемите преливат от доклад в доклад и си остават неразрешени. Все още не са намалели чудовищните аномалии между заетостта на магистратите в различни магистратури и през миналата година не е направено нищо в тази посока. Всъщност средната натовареност с дела на съдиите през 2012 г. е намаляла като цяло за страната с 2.8 на сто спрямо 2011 година. Но има парадоксални различия в степента на заетост в отделните райони. Така например на съдия в Софийския районен съд му се падат 146.41 дела месечно, докато в окръжните съдилища в страната на съдия се падат средно по 16.64 дела. А на някои места, в по-малки съдилища, има и магистрати с по-малко от седем дела месечно... Второ по натовареност сред районните съдилища е това във Варна, следвано от Перник, Пловдив, Кърджали и Благоевград. Причините за тези аномалии са промените в икономическата и демографската карта на страната, пише в анализа на Върховния съд. В същото време съдиите в Софийския градски съд имат по 50.06 дела за разглеждане.


През миналата година въпросът за нова съдебна география беше дискутиран неведнъж в контекста на разместване на кадри и на предоставяне на допълнителен материален и сграден ресурс. В изпълнение на тези добри намерения през 2012 г. беше проведено съвещание за


промяна в границите

nbsp;


на Софийския съдебен район

с участието на представители и на МВР, и на съответните съдилища и прокуратури, но то не доведе до резултат. Но се предлага все пак взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт да продължи на базата на действителната натовареност в отделните райони.


В доклада е записано, че за поредна година начинът на управление на съдебните сгради, което извършва министърът на правосъдието, търпи критика. В отчета е отбелязано, че през визирания период единственото, което е направено по сградния фонд на съдилищата, е ремонтът на покривната конструкция на Съдебната палата в Перник. Експедитивните действия са били предизвикани от земетресението на 22 май миналата година.


Като основен недостатък в работата на системата в доклада се посочва и изключително бавното провеждане на конкурсните процедури за заемане на свободните длъжности в съдилищата. Поради което кадровите проблеми продължават да се решават с дългосрочни командировки. Все пак като положителен момент е отбелязано решението на ВСС от 7 март тази година, с което бяха приети Правила за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори и за преместване на магистрати, които създават условия за реална оценка на качествата на кандидатите.


Анализът на дейността на съдилищата показва лек спад на общия брой на разглежданите дела, които през миналата година са били 743 990 - с 2.48 на сто по малко от 2011 година. Броят на завършените през същата година дела е 620 000. Завършените в разумния тримесечен срок казуси са 527 943, което е с 3.81 по-малко в сравнение с 2011 г., но през това време кадровият ресурс на системата не се променил съществено. Според анализа забавянето по дела за пътнотранспортни произшествия често пъти се дължи на големия по обем доказателствен материал и взаимно изключващи се експертизи.


Отчетени са и грешки в работата на съдиите при определянето на срока на пробацията, както и при определяне на първоначалния режим за изтърпяване на присъда.


Председателят на ВКС отбелязва, че е нужно


развитие на търговското правосъдие

което би спомогнало да се привлекат инвеститори, както и да се изгради компетентна и мотивирана съдебна администрация.


Изнесената статистика в доклада е добра атестация за работата на Софийския апелативен съд (САС). Подчинените на Веселин Пенгезов дават най-малко фира в работата си, което личи от факта, че имат най-нисък дял от отменените изменени присъди - 18.57 процента. Традиционно Софийският градски съд продължава да води по брой на върнатите дела от по-горните инстанции. От проверените съдебни актове на този съд изцяло отменените, съпроводени с връщане на делата за ново разглеждане бележат увеличение - те са 22% при 13.7% за предишния период. Подобна е ситуацията и в Благоевградския окръжен съд, който е със същия процент върнати дела. С добри думи в доклада се споменава Великотърновският апелативен съд, където отменените актове намаляват през отчетната година.


Накрая в доклада се прави изводът, че нарастването на отложените дела, което се наблюдава, задължава да бъдат предприети адекватни мерки, основани на пълен анализ на причините, довели до влошаване на съдебната дейност по този показател. Трябва да се направи повече и за разглеждането на делата в разумен срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във