Параграф22 Daily

§22 Анализи

Следователят бунтар Бойко Атанасов пропуска и следващия Висш съдебен съвет

С Решение № 1/21.07.2022  г. по гр. д. № 18/2022 г. петчленен състав на съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд отхвърля жалбата на Бойко Атанасов – кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите, срещу решението от 11.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на член на ВСС от квотата на следователите, с което за избран член на ВСС е обявен Петко Петков. Решението е окончателно.

Делото е образувано по жалба на Бойко Атанасов срещу решението на Избирателната комисия за избор на член на ВСС от квотата на следователите, в която се съдържат твърдения за нищожност и незаконосъобразност на атакувания акт.     

Петчленният съдебен състав приема оплакванията на жалбоподателя за неоснователни. Върховните съдии са категорични, че въз основа на законодателна делегация за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите („Правилата“) определят начина на гласуване при сформирането на орган на съдебната власт, а след като изискването за правомощие на ВСС за приемането им е изпълнено,

няма как те да бъдат признати за нищожен акт.

Не е нищожно и взетото въз основа на тях решение от 4 юни 2022 г. на Общото събрание на следователите.

Проведеният на 11 юни 2022 г. избор на член на ВСС от квотата на следователите - чрез гласуване с хартиена бюлетина и електронно дистанционно гласуване през интернет - не е опорочен. А решението на Избирателната комисия от същия ден, с което за член на ВСС от квотата на следователите е обявен Петко Петков, не е нищожно. То е издадено е от компетентен орган и при спазване на установената писмена форма. При постановяването му не са допуснати никакви съществени нарушения на административно-производствени правила, нито противоречие с материално-правни разпоредби. Решението е в съответствие с целта на закона, то е законосъобразно и затова подадената срещу него жалба е отхвърлена като неоснователна.

В мотивите се посочва, че със Закона за изменение и допълнение на ЗСВ (обн. ДВ, бр. 28/08.04.2016 г.) е приет раздел I „а“ на Глава втора на ЗСВ, озаглавен „Пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите“.

Регламентирано е, че Пленумът на ВСС приема правила за произвеждането на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, които се публикуват на интернет страницата на ВСС и се прилагат за всички избори. С решение на Пленума на ВСС по Протокол № 30/28.07.2016 г. (изм. и доп. с решения от 2016 г., 2017 г. и 2020 г.) са приети Правила за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Те са отменени с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 7/17.02.2022 г., когато са приети нови Правила.

Нормите на чл. 8 и чл. 9 от Правилата предвиждат

гласуването да се извършва както с хартиена бюлетина

по образец, утвърден от Пленума на ВСС, така и дистанционно - чрез информационната система за електронен избор на членове на ВСС от квотата на съдебната власт.

Според съдебното решение действително разпоредбата на чл. 29б от ЗСВ, която делегира на Пленума на ВСС правомощието да приема правила, уреждащи посочената материя, както и разпоредбата на чл. 29л от ЗСВ предвиждат гласуването да се извършва с хартиена бюлетина.

Същевременно обаче с приемането на разпоредбите на раздел I „а“ на Глава втора на ЗСВ е приет и параграф 78 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗСВ (обн. ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., изм. бр. 49/12.06.2018 г.), според ал. 1 на който прекият избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите се провежда чрез електронно дистанционно гласуване - в случай че преди избора ВСС внедри система, която да гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление. Електронното гласуване не отменя възможността за гласуване с хартиени бюлетини, а в правилата по чл. 29б, ал. 1 се определя и редът за дистанционно гласуване по електронен път.

Върховните съдии са категорични, че Правилата, предвиждащи и електронно дистанционно гласуване през интернет, са издадени въз основа и в изпълнение на закона, при наличието на изрична норма в ЗСВ, която предвижда посочения начин на гласуване при провеждане на пряк избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. А не създава тепърва такова правило,

без да има наличен законов регламент,

както неоснователно твърди жалбоподателят.

„В този смисъл Правилата дават насока за изясняване на законовите норми, конкретизират ги и ги доразвиват, а не създават първична правна уредба на обществените отношения, която се съдържа в самия закон“, се казва в мотивите.

Според 5-членния състав обстоятелството, че информационната система за електронен избор на членове на ВСС от квотата на съдебната власт не е съгласувана с министъра на електронното управление, не представлява нарушение, допуснато при приемането на Правилата, респективно – при провеждането на избора - тъй като за тази система в ЗСВ не е предвидено подобно съгласуване.

В мотивите е посочено още, че изискването на чл. 360б, ал. 1 от ЗСВ касае само информационните системи, използвани от органите на съдебната власт при осъществяване на пряката им работа. Разпоредбата се намира в Глава осемнадесета „а“ ЗСВ, уреждаща удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма, извършвани от органите на съдебната власт.

Неоснователен е и доводът на жалбоподателя, че неспазването на предвидения в пар. 77 от ПЗР на ЗИДЗСВ (обн. ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., изм. бр. 49/12.06.2018 г.) 6-месечен срок за приемането на Правилата по чл. 29б, ал. 1 представлява нарушение, опорочаващо избора на членове на ВСС от квотата на съдебната власт. „Срокът за приемане на правила за провеждане на избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, прокурорите и следователите е инструктивен. Неспазването му не опорочава приетите след изтичането на срока Правила“, пише в решението.

Върховните съдии посочват още, че обстоятелството дали и кога Правилата са публикувани на интернет страницата на ВСС,

не опорочава нито самите правила, нито самия избор,

защото изискването за публикуване не е предпоставка за влизането им в сила, а има само оповестителна функция.  В мотивите се казва, че действащите в момента правила са приети на 17 февруари 2022 г. и са публикувани на интернет страницата на ВСС четири дни по-късно - на 21 февруари.

Според съдебния състав неоснователно се явява и оплакването за допуснато нарушение на пар. 33 от ПЗР на ЗИДЗСВ (обн. ДВ, бр. 50/03.07.2012 г., изм. бр. 28/08.04.2016 година).

„От значение за законосъобразността на избора е обстоятелството дали системата, по която е проведено електронното дистанционно гласуване при оспорения избор, е одобрена и внедрена от компетентния орган (ВСС) и е била тествана по реда на пар. 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСВ (обн. ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., изм. бр. 49/12.06.2018 г.) чрез проведено експериментално електронно дистанционно гласуване, за провеждането на което през 2016 г. са събрани доказателства по делото“, пишат върховните съдии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във