Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СЛУГИТЕ НА ТЕМИДА СЕ РАЗБУНТУВАХА СРЕЩУ СТАРЕЙШИНИТЕ СИ

Субективната кадрова политика на Висшия съдебен съвет (ВСС) и тенденциозното назначаване и повишаване на определени съдии - роднини на членове на ВСС, най-накрая предизвика гнева на колегите им. Навръх Никулден слугите на Темида от Софийския районен, градски и апелативен съд изпратиха отворено писмо до съвета, до президента Георги Първанов, до председателя на Народното събрание Георги Пирински и до Съюза на съдиите.
В него магистратите в черни тоги искат мотивите за назначаване в съдебната система и за повишенията да се огласяват публично. Според тях това ще предостави възможност на членовете на гилдията да съобразяват поведението си с общоприети стандарти, а на обществото - да е запознато с качествата на хората в съдебната власт (пълния текст на писмото публикуваме отделно).
Под писмото са се подписали общо 92-ма съдии, 57 от които са от Софийския районен съд (СРС). Подписката е пусната на 3 декември, а на 5-и под нея са сложили парафите си и колегите им от Софийския градски и от Софийския апелативен съд.
Ръководството на Софийския районен съд знае за възмущението на колегите си от изброените съдилища, но според източници на Параграф 22 въобще не одобрява тази инициатива.
Същевременно във вторник (6 декември) становище по темата разпространи и Съюзът на съдиите в България (ССБ). Освен че напълно подкрепя отвореното писмо, управителният съвет на ССБ припомни, че още на 15 ноември 2004 г. е внесъл предложение във ВСС да бъдат обнародвани стенографските протоколи от неговите заседания след началото на май миналата година. Тогава беше променен Законът за съдебната власт (ЗСВ) и заседанията на съвета станаха публични.
След като не последва никаква реакция от страна на висшите магистрати, на 14 март тази година ССБ отново депозира напомнително писмо по въпроса, но и до ден днешен то остава без отговор. Според управителния му съвет процедурите по назначаване и повишаване на съдиите създават неравнопоставеност между външните лица и младшите съдии. Още на 17 ноември тази година ССБ настоя при кадровите решения за съдиите ВСС да се съобразява с три основни принципа - ако преди това не са работили в системата, кандидатите да преминат задължително през конкурс, младшите съдии задължително да се назначават в районен съд и всички изброени да преминат през предварително обучение, преди да започнат да правораздават.
Както се вижда обаче, Висшият съдебен съвет е като кон с капаци - едно си баба знае, едно си бае.
За първи път се случва съдии да изкажат публично недоволството си от кадруването на висшия орган. Досега само медиите алармираха за тенденциозните назначения в системата.
Но както показват фактите, едва ли това отворено писмо ще повлияе върху решенията на съвета. До момента нищо не можа да склони магистратите да се откажат от тази своя порочна практика. Остава ни надеждата Параграф 22 да не се окаже лош пророк и някои хора да се замислят все пак как това може да се отрази на работата на цялата система.

ПИСМОТО

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Приветстваме установената практика на разгласяване на дневния ред на заседанията на ВСС и съдържанието на решенията му, като считаме, че това не е просто форма, а средство за обезпечаване прозрачност на съдебната система. Повод за това писмо обаче е негативният обществен отзвук на кадровата политика в Съвета, който засяга косвено и всеки от нас. Иска ни се да вярваме, че това е резултат на недостатъчна информация. От друга страна, сме убедени, че ясните правила за професионално израстване са един от основните признаци за независимост на съдията, а това качество единствено би могло да осигури върховенството на закона при осъществяване на правораздаването.
Съзнаваме също така, че резултатът от създадените и натоварени с обществено очакване правила за утвърждаване на авторитета на съдийската професия реално зависи от личния и професионален облик на всеки един от нас. Законът е възложил на Вас нелеката задача да прецените достойнствата и недостатъците на тези, които носят отговорността да осъществяват правораздаването.
Вярваме, че плод на желанието да бъдат осигурени гаранции в тази насока са възприетите и утвърдени от Вас Временни правила относно реда за атестиране на съдии, прокурори и следователи. Съзнаваме, че процесът на оценка в значителна степен е субективен. Смятаме обаче, че това не е порок, доколкото става дума за преценка по вътрешно убеждение и в съответствие със закона и правилата на морала. В този смисъл и логично се явява правилото на чл.8, ал.1 от Временните правила. То изисква определен стаж, за да се проявят професионалните и етичните качества, осигуряващи, от една страна, оправдано самочувствие за всеки от нас, че може да отстоява законността, а от друга - доверието на обществото към личността, олицетворяваща правосъдието. Ето защо и убедени сме, че именно в този процес всеки от нас има възможността да докаже качеството на своята работа и своя морален облик, които следва да са гарантираното от закона условие за професионално развитие.
За съжаление в последно време както ние, така и обществото сме свидетели на труднозащитими кадрови решения. Затова смятаме за необходимо мотивите по предложенията за назначаване в съдебната система и повишаване да се огласяват публично. По този начин както ние ще бъдем в състояние да преценим професионалното и личното си поведение с очакваното, така и обществото ще е наясно с качествата на хората, упражняващи третата власт.
Позволяваме си да застанем зад това писмо с надежда за подобряване обществения облик на съдебната власт като цяло и с вяра в независимостта на съдията при принципно отстоявана общественозначима позиция.

Черно на бяло

Из Временните правила относно реда за атестиране на съдии, прокурори и следователи на ВСС

Чл. 8 (1) Атестирането се извършва въз основа на справките по чл.9, т.3 от правилата и обстоятелствата по чл.30б ал.3 и ал.4 от ЗСВ, съответно за период от три години при предложения за повишаване в ранг и/или в длъжност и пет години при придобиване статут на несменяемост.
(2) При атестирането се отчита и статистическата отчетност на натоварване на съответния орган от съдебната система, съобразена с конкретната натовареност на другите съдии, прокурори или следователи от този орган.
Чл. 9 Предложенията за атестиране се правят в писмена форма, към която се прилагат:
т. 1 кадрова справка на атестирания по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет;
т. 2 мнение на административния ръководител по чл. 30 ал.1 от ЗСВ;
т. 3 справка съобразно показателите за атестиране по чл. 15, чл.16 и чл.17 за броя години по чл. 8 ал.1 от правилата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във