Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СПЕЦОТРЯДЪТ АНТИМАФИЯ

Заповед № 905 от 23 март 2006 г. на главния прокурор на Република България Борис Велчев

Специализираният отдел Противодействие на организираната престъпност и корупцията е подчинен пряко на главния прокурор. Завеждащият отдела и работещите в него прокурори не приемат указания от други прокурори и не им предоставят информация за дейността на отдела. Информация на медиите се дава лично от завеждащия отдела след разрешение на главния прокурор.
Основна задача на отдела е упражняването на ръководство и надзор за законност върху досъдебното производство по преписки и дела, образувани за престъпни деяния, съдържащи признаци на организирана престъпност или корупция. За целта в отдела се създават самостоятелно деловодство и специален регистър.
Завеждащият отдела поддържа директен контакт с ръководството на МВР и при необходимост създава съвместни екипи за проверка на постъпили сигнали или за работа по образувани дела. В 14-дневен срок завеждащият отдела представя на главния прокурор за утвърждаване план за дейността през следващите три месеца, а в края на всяка седмица информира писмено главния прокурор за напредъка в работата на отдела.
Завеждащият отдела, след одобрение от главния прокурор, с окръжно определя реда, по който да бъдат създадени специализирани звена за противодействие на организираната престъпност и корупцията в Софийската градска прокуратура и окръжните прокуратури.
Във връзка с противодействието на организираната престъпност отделът и специализираните звена в подчинените прокуратури водят на специален отчет и ръководят непосредствено разследването на делата за престъпленията по: Глава първа (срещу държавата - бел. ред.); Глава втора (срещу личността) - раздели 1, 2, 4, 5, 8 и 9; Глава пета (срещу собствеността) - раздели 1, 2, 4, 5 и 7; Глава шеста (срещу стопанството) - раздели 2, 3 и 4; Глава седма (против финансовата, данъчната и осигурителната системи); Глава осма (против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции) - раздели 1 и 2; Глава десета (против реда и общественото спокойствие) и Глава единадесета (общоопасни престъпления) - раздели 1, 2, 3 и 4 от Особената част на Наказателния кодекс (НК), извършени от организирана престъпна група по смисъла на чл.93, т.20 от НК.
По отношение на противодействието срещу корупцията отделът води на специален отчет и наблюдава преписките и делата срещу народни представители, членове на правителството и техните заместници, ръководители и членове на независими институции, създадени със закон, ръководители на държавни и изпълнителни агенции и комисии, техните заместници, областни управители и техните заместници, кметове на общини с население над 100 000 жители, съдии, прокурори и следователи, висши служители на МВР и Министерството на отбраната, както и длъжностни лица, извършили престъпления във връзка с управлението на средства, предоставени от фондовете на Европейския съюз.
Главният прокурор може да възлага на отдела други преписки и дела.
За завеждащ отдела определям г-н Георги Кювлиев.
Създавам в отдела три сектора: Противодействие на организираната престъпност, Противодействие на корупцията и Противодействие на изпирането на пари.
За ръководители на секторите определям съответно - г-н Марио Стоянов, г-жа Катя Антонова и г-жа Ваня Несторова.
Възлагам на завеждащия отдела в тридневен срок да ми представи за утвърждаване списък с имената на прокурорите от отдела и разпределението им по сектори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във