Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Спецсъдилища за деца - дойде им ред

Не възбуди медийно внимание споменатото тази седмица от заместник-министъра на правосъдието Даниела Машева намерение да се създаде специализиран детски съд. Във вихъра на СРС-скандалите една от добрите идеи за реформа в съдебната система беше оценена погрешно като нова. Сянка хвърля, изглежда, и негативното влияние на разправиите около специализираната наказателна магистратура в последните дни на миналата година.
Призивите за създаване на детски съд обаче не са от вчера и за разлика от наказателния съд срещу тях няма сериозни аргументи. Според Машева детският съд ще стане факт до края на годината след промени в Закона за закрила на детето и в Наказателнопроцесуалният кодекс. Отделно в Наказателния кодекс ще бъдат смекчени наказанията за непълнолетни. Пред съда ще застават само деца, извършили тежки престъпления - такива, за които се предвижда наказание лишаване от свобода за повече от пет години. Присъди на ненавършилите пълнолетие престъпници ще бъдат налагани само ако съдебният състав прецени, че това е единственият шанс те да се поправят. За по-леките престъпления децата ще пропуснат репресивните мерки, тъй като изпращането им в ТВУ не води до превъзпитание, а задълбочава криминалната им квалификация. Машева уточнява обаче, че преди да се пристъпи до създаване на детски спецсъд, ще бъдат обособени специализирани отделения в съдилищата, които ще се занимават само с деца.
За създаване на детски специализиран съд, който да правораздава бързо и ефективно, у нас се заговори още в края на 2005 г., след като Комисията по външната политика на Европейския парламент прие проектодоклад за България, в който една от препоръките беше именно създаването на такива съдилища. В това нямаше нищо случайно, защото престъпленията, извършени от деца - кражби, грабежи, измами, убийства и т.н., ставаха все повече и все по-брутални. Работещите по детската престъпност в МВР се оплакваха, че все по-рядко непълнолетни престъпници попадат във възпитателни училища или социално-педагогически интернати. Основна причина според тях е сложната и бавна процедура. Обикновено полицейската преписка се изпраща първо при прокурор, за да я разгледа и да напише постановление. Ако престъплението е много тежко - убийство или въоръжен грабеж, се образува следствено дело и се минава по общия ред. Ако престъплението е леко, наказателно производство не се открива, а материалите се изпращат в местната комисия по борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която образува възпитателно дело. Ако се реши, че детето трябва да бъде изпратено във възпитателно училище или в интернат, делото подлежи на съдебен контрол от районния съд. Междувременно в процедурата бе предвидено участие на адвокат вместо предишния обществен защитник. Стигна се до прекалено защитен уклон в разглеждането на делата и стана почти невъзможно малките бандити да бъдат прибрани поне за превъзпитание.
Според полицаите магистратите пишат абсурдни мотиви, за да оставят малолетните престъпници на свобода - детето рисувало или пеело хубаво и вместо да бъде изолирано и обучавано в криминални майсторлъци от рецидивисти, трябвало да развива артистичния си талант. За ускорение на процедурата се предлагаше още тогава становището на комисията да се изпраща директно в съда и да се работи със специализирани прокурори, полицаи и социални работници. За особено подходяща възпитателна мярка се смята пробацията - присъда, при която се полага общественополезен труд.
Законът за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни отдавна се смята за почти неприложим. Повечето санкции са неадекватни и няма яснота кой орган следи реално изпълнението на тези мерки. Още тогава имаше настоявания да се определят магистрати за разглеждането само на детски наказателни дела.
В средата на миналата година създаване на специализирани съдилища за непълнолетни поиска и председателят на комисията по етика и антикорупция във висшия съдебен съвет Цони Цонев. Той заяви, че ако обществото има потребност от създаването на някакъв специализиран съд, най-голяма тя е в сферата на детската престъпност. В момента липсва възможност специалисти от полицията, от прокуратурата и от съда да работят директно с деца, които извършват престъпления, коментира магистратът.
Дали тази добра идея ще бъде осъществена след толкова пропилени години, предстои да видим. У нас статистика за извършените от непълнолетни престъпления не сме чули, но във Великобритания например отдавна отчитат, че 2/3 от престъпленията се извършват от лица над 18-годишна възраст. Но във всеки случай авторите на проекта в правосъдното министерство трябва да дадат предимство на схващането, че преди да развиват талантите си, малките бандити трябва да усетят ръката на реда и закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във