Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Сриват контрола в обществените поръчки

Напук на слабата ефективност на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси кабинетът е намислил да ограничи рязко неговия обсег в една от най-укоримите административни дейности - обществените поръчки. Предложените на 12 февруари поправки в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които предстои да бъдат одобрени от Министерския съвет, орязват кръга на лицата, които подават декларации за конфликт на интереси. Според ЗОП декларации за конфликт на интереси подават членовете на управителния съвет или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително и прокурист или търговски пълномощник. Промените предвиждат декларации да подават единствено лицата, които представляват съответните търговски дружества, какъвто например е изпълнителният директор.
В изявления пред медиите изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки Миглена Павлова промените се предлагат с цел облекчаване на бизнеса. Тя даде за пример Българската търговско-промишлена палата, чийто управителен съвет се състои от 78 души, както и чуждестранни компании с по 70-80 прокуристи. Оплакванията на кандидатите за участие в конкурсите и мотивите на кабинета са, че изискването всички тези лица да представят декларации за липса на конфликт на интереси и свидетелства за съдимост ги затормозява и възпрепятства участието им в административната процедура. В началото на януари лично енергийният министър Трайчо Трайков, който преди това беше прокурист на ЕВН България, се ангажира изискването за свидетелство за съдимост да отпадне от условията, но в последната редакция на законопроекта това не е направено.
Но пък обжалването на крайното решение за избор на изпълнител ще спира процедурата, за разлика от сегашната практика. Промяната е вероятно твърде неприятна за възложителите, но се налага във връзка с прилагането на нова европейска директива, призна Павлова. Да, но и в директивата, както и в законопроекта си има удобни изключения. Възложителят може все пак да сключи договор с избрания от него изпълнител, ако докаже пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), че това е необходимо за защита на особено важни държавни или обществени интереси и отлагането на проекта ще навреди на живота и здравето на гражданите. Аргумент е и опасността от закъснението на изпълнението да последва значителна или труднопоправима вреда. Когато недоволен кандидат обжалва решението, възложителят има право да поиска от КЗК да допусне предварително изпълнение, а ако КЗК го разреши, тя трябва да докладва на Европейската комисия. Ако впоследствие се установи, че процедурата е незаконосъобразна, договорът не се анулира, а на възложителя се налага глоба от 10% от стойността на поръчката.
Според Павлова глобата щяла да има по-скоро превантивен ефект, защото солидната имуществена санкция щяла да плаши възложителите. А тези пари, които така или иначе са от джоба на данъкоплатеца, нямало да се губят, защото ще преминават от една бюджетна сметка в друга. Това, което директорката на агенцията пропуска, е, че от това прехвърляне на публични средства между бюджетните джобове данъкоплатецът не печели нищо. А възможността да бъде ощетен от нагласена обществена поръчка се запазва. Остава надеждата, че щом изпълняваме евродиректива и ще докладваме за всяко допуснато предварително изпълнение на Еврокомисията, чиновниците на свой ред ще берат превантивно страх. Безспорно добра идея (въпреки опасенията, че така неоснователно се спъва процедурата) е отпадането на изискването за внасянето на обезпечение, когато се иска временно спиране на процедурата.
Предлага се офертите да се подават в три вместо в два плика и отварянето им да става публично. Първият ще съдържа документите, които доказват, че кандидатът отговаря на изискванията на възложителя, във втория ще е техническата оферта, в третият - ценовата. Досега документите за допустимост и техническата оферта се подаваха едновременно и ако липсва подпис, сертификат, ако има неправилна номерация, възложителят е длъжен да отстрани кандидата. Това създаваше условия атрактивни оферти да бъдат отхвърлени на формални основания. Ако промените в закона бъдат приети и в първия плик на кандидата има някакъв пропуск, той ще може да го отстрани и да премине на следващ етап от процедурата. Това обаче не важи за документите, свързани с техническата оферта. Участникът ще бъде отстранен, ако техническата му оферта не отговаря на изискванията на възложителя.
Миглена Павлова обясни, че е отпаднала идеята обжалването на процедурите по възлагане на обществените поръчки да се премести от КЗК в административните съдилища. Мотивите са, че комисията е натрупала солиден опит и има необходимия административен капацитет. Както Параграф 22 вече писа, административните производства по обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки отнесоха дебела критика на състоялата се преди Нова година Втора годишна среща със съдебния инспекторат към ВСС и инспектората към правосъдното министерство, организирана от Националния съюз на юрисконсултите. На нея присъстваха също работодатели и работодателски организации.
Измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки от 2006 г. регламентираха обжалването на процедурите да се извършва пред Комисията по защита на конкуренцията. Практикуващи юристи отбелязват, че не е редно този държавен орган да действа като особена юрисдикция при наличието на 28 административни съдилища в страната. Изказаха се мнения, че действащата процедура по обжалването е неефективна, тъй като възложителите на обществена поръчка я обезсилват, като избързват и сключват договор за изпълнение на обществената поръчка. Впоследствие ако се стигне до заключение, че процедурата за възлагане на обществена поръчка е нарушена, изправната страна трябва да иска да се анулира сключеният договор и да претендира за възстановяване на щети по отделен иск пред гражданските съдилища. Това на практика затормозява процедурата, а изправната страна рядко има шанс да стигне до нейния успешен край.
Допълнителна бариера пред недоволните, решили да търсят правата си по съдебен ред, сега е блокирането на паричната гаранция, внесена за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка, докато трае обжалването на резултатите в КЗК. На изправната страна, решила да търси справедливо решение, не се присъждат и не й се възстановяват нито внесената държавна такса, нито разноските за вещи лица и юрисконсултското възнаграждение. Нещо повече - при спиране на изпълнението на процедурата в закона е предвидено внасянето на гаранции и обезпечения в размер до 500 000 лв. от страна на обжалващата страна! През това време тя може да оперира със собствените си финансови средства.
На практика тежката, изключително формализирана процедура и финансовите разходи, които тя изисква, обезсмислят обжалването и търсенето на правосъдие чрез искове за обявяване на нищожност на сключените вече договори. Това сега е често безсмислено, защото предвиденият в закона ред за обжалване на конкурси за обществени поръчки обхваща единствено проверката на законосъобразността на процедурата, включително и съответствието й с предварително обявените критерии за оценяване на кандидатите. А както е известно, в много от случаите те се подбират така, че на тях да отговарят само определени фирми. Но пък няма държавен орган, който по административен ред да осъществява контрол върху коректността на държавните структури, които обявяват обществени поръчки. И когато повечето участници ги прочетат, разбират, че критериите са правени за друг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във