Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Стратегията за сигурност плаче за ремонт

Стратегията за национална сигурност (СНС) скоро ще бъде готова. След заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност към президента Георги Първанов, свикано в петък (17 септември), остава проектът на НСС да мине и през парламентарната зала, за да влезе в действие.
Проектът е дело на няколко работни групи, чиято работа е синхронизирана от о.р. ген. Румен Миланов, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Шеф на междуведомствената комисия по изработването на стратегията пък е вътрешният министър Цветан Цветанов. Самата комисия беше създадена преди една година, на 15 септември 2009 г., като в нея са включени представители на институции с преки отговорности в сферата на националната сигурност.
Авторите на проекта са използвали концепцията за национална сигурност от 1998 г., както и проектите, изготвени през 2005 и 2008 г., опита на държави от ЕС, както и новата Стратегия за сигурност на САЩ от май т.г. Изработеният от тях документ има претенцията да бъде основа за планиране и осъществяване на политиката за сигурност. Авторите му подчертават, че той има функционален, а не декларативен характер.
Въпреки твърденията на екипа обаче проектът оставя впечатление за една обширна декларация. Документът беше готов и беше представен на кръгла маса на Асоциацията на полицейските началници още през юни тази година. Повечето от коментарите там се въртяха около констатации като: декларативен текст, неработещ документ, в който цели и средства са смесени, проект без идея за последваща законодателна дейност, неясно формулирани цели, липса на срокове за постигането им, не са дефинирани приоритети.
Три месеца по-късно промяна в проекта не е правена. В част 2.3. Национални интереси например на сферата на вътрешния ред и правосъдието, отнасящи се директно към сигурността на гражданите, са отделени едва две точки, в които са формулирани следните интереси: превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност; ограничаване на посегателствата срещу личността и собствеността.
Оттам насетне в проекта се описват толкова различни и многобройни фактори, оказващи негативно влияние върху вътрешната среда за сигурност, че човек се хваща за главата. Тук са включени злоупотреби с публични финанси, финансовата и икономическата криза, недостатъци в администрирането на централно, териториално и местно равнище, проблеми в управлението на държавната и общинската собственост, криминогенната обстановка, високият дял на пътнотранспортните произшествия, обезлюдяването на отделни региони в страната, влошеното качество на образованието, недостатъчната интегрираност на някои етносоциални групи... Негативните фактори са описани прилежно в част 3.2 Вътрешна среда за сигурност. Някои се шегуват, че липсва само спирането на водата в столицата... Зад тези констатации може да се подпише всеки гражданин на скъпата ни татковина, тъй като не е никаква тайна, че конструкцията на държавата заплашително скърца.
Като проблеми в областта на вътрешния ред и правосъдието авторите също старателно са изброили познати факти - общата престъпност, корупцията, контрабандата, данъчните и финансовите измами, прането на пари. За решаването им обаче проектът за СНС е предложил повече от скромна политика, издаваща липса на държавнически идеи и визия за осъществяването им. Например в четвърта част Политика за сигурност (дори не в Общи положения, а в Основни насоки за действие) се говори за широк и системен междуинституционален подход, проактивен подход с водеща роля на изпреварващата разузнавателна информация, разработване на комплексен модел за обмен на информация, интегрираност на сектора за сигурност, съдебно сътрудничество в рамките на ЕС по наказателноправни въпроси и други общи фрази.
Може би с идеята за повече конкретност авторите на проекта са създали част 4.5. Политика за правосъдие и вътрешен ред. След изброяването на случилото се след присъединяването ни към ЕС, механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия, действително иде ред на конкретни политики: подобряването на правораздаването по наказателни дела като основна цел на държавата; взаимодействието между службите за сигурност и стопанските обекти, гражданите и техните организации; полицейската дейност в услуга на обществото като стратегическа насока; превенция и овладяване на общата престъпност.
Да де, но всичко това се говори не от вчера, а от началото на т.нар. двадесетгодишен преход. Десетки политици са упражнявали красноречието си по тези въпроси без никакъв реален резултат. Авторите на проекта също са се заразили от логореята на днешните политици и по тази причина текстовете на СНС приличат повече на декларация, малко на концепция, но в никакъв случай не на стратегия. Как иначе да определим изречение като цитираното: Противодействието на корупцията се постига с прилагане на комплексни мерки, насочени към развиване на междуинституционалния подход?!
Липсата на каквато и да е визия за това как да се осъществява общото управление на системата за национална сигурност също е поразителна, макар че в проекта са отделени две-три страници на този въпрос. Посочени са ролите на различните институции, познати ни по конституция - президент, парламент, Министерски съвет, различните консултативни органи за национална сигурност и т.н. И дотук. Не са очертани конкретни задачи, срокове за изпълнение, отговорните лица и всичко онова, което прави един документ истинска стратегия в дадена област.
Единствената конкретна дата в проекта за СНС е скрита в т. 147. Там се уточнява, че МС внася годишен доклад за състоянието на националната сигурност в Народното събрание до края на април...
Напълно разбираемо е заключението на документа, в което се заявява, че МС предлага своевременно актуализиране на стратегията в съответствие с промените в приоритетите на развитие на страната, в средата за сигурност и наличните ресурси. Можем да се хванем на бас, че никой от управниците ни хабер си няма какво го очаква точно след една година, да не говорим за по-далечен период. Така че не стратегия, а актуализация и най-вече активизация му е майката...

Facebook logo
Бъдете с нас и във