Параграф22 Daily

Неправителственият сектор отсече:

Съдия Захарова е достойният наследник на Лозан Панов

S 250 ce2b010e 3c62 4314 9c0d a54498bea9af

В понеделник, 10 януари 2022 г., Фондация „Институт за правосъдие и демокрация“ - на основание разпоредбата на чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт - отправи до Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) следните въпроси:


1. Какво правно тълкуване влагате в латинската сентенция, че „председателя на ВКС” е “primus inter pares”?

2. Одобрявате ли идеята за въвеждане на правната фигура на магистрат, който да бъде определен на случаен принцип по чл. 9 от ЗСВ, който да разследва при наличие на данни за извършено престъпление и законен повод главния прокурор на Република България и който след приключване на разследването да не бъде кариерно зависим от разследваното лице, т.е. да бъде назначен за съдия във Върховния касационен съд? Ако „НЕ“, то какъв според Вас е по-подходящия вариант?

3. Одобрявате ли идеята за въвеждане на правната фигура на магистрат, който да бъде директора на НСлС или пенсиониран магистрат, който да разследва при наличие на данни за извършено престъпление и законен повод главния прокурор на Република България? Ако „НЕ“ – то какъв според Вас е по-подходящия вариант?

4. Според Вас необходимо ли е реформа на „съдебната карта“? Ако „ДА“ – то в какво според Вас трябва да се изразява (например изменения и допълнения в процесуалните закони, в частта им относно родовата и местната подсъдности и/или други)?

5.1. В своята концепция поддържате, че в практика на държавите-членки на Европейския съюз за председател на Върховния съд се избира съдия от този съд. Считате ли, че тази практика следва да намери приложение и по отношение на фигурата на главния прокурор, т.е. за главен прокурор да бъде избран прокурор от Върховна прокуратура?

5.2. Необходими ли са конституционни и законодателни изменения и допълнения по разделяне на Висшия съдебен съвет на Висш съдебен съвет, в който да се съобразят всички препоръки на Венецианската комисия и приоритет да имат „съдиите, избирани от съдии“ и Висш прокурорски съвет?

6. Считате ли, че настоящата конституционна и законодателна уредба за удачна, изразяваща се в това, че в гласуването за председател на ВКС и ВАС вземат участие и членове на Прокурорска колегия? Считате ли, че настоящата конституционна и законодателна уредба за удачна, изразяваща се в това, че в гласуването за главен прокурор вземат участие членове на Съдийската колегия?

7. Какво е Вашето правно мнение като правораздаващ и правоприлагащ съдия в Наказателна колегия на ВКС относно Концепцията за наказателна политика 2020-2025 г. и как ВКС може да подпомогне?

8. Смятате ли, че по време на действие (продължителността) на мандата на председателя на ВКС същият следва да правоприлага и правораздава (разглежда и разрешава правни спорове) по начин, по който правоприлагат и правораздават другите съдии във ВКС или основен фокус на председателя на ВКС следва да бъде административното ръководство?

9. Смятате ли, че е необходимо конституционно изменение на чл. 129, ал. 2 от Конституцията на РБ, с което да се намали продължителността на мандата на председателя на ВКС, респективно председателя на ВАС и главния прокурор?


Цялостната процедура по избор на председател на ВКС от страна на върховния кадровия орган на съдебната власт и назначаването, респективно отказа от президента на РБългария по чл. 129, ал. 2 от Конституция на Република България следва да разкрива белезите на принципите на прозрачност, публичност, откритост, състезателност и равенство.

Кандидатът за председател на ВКС - съдия Галина Владимирова Захарова, се ползва с авторитет, висок професионализъм в Юдикативата, като получи подкрепа при издигането си за кандидат от Пленума на ВКС и последваща подкрепа от Висшия адвокатски съвет, съсловната съдийска организация - Съюза на съдиите в България и неправителствени организации в областта на правосъдието.

Според Фондация „Институт за правосъдие и демокрация“, за председател на ВКС трябва да бъда избран кандидат, който не само да отговаря формално на условията, предвидени в разпоредбите на чл. 170, ал. 5, предл. първо във връзка с чл. 164, ал. 7 от Закона за съдебната власт, но да притежава и прогресивно мислене, разкриващо белезите на инакомислещ ерудиран професионалист, както и р(е)волюционален подход към прореформаторско административно ръководство на ВКС.

Нашето мнение е, че концепцията на съдия Галина Захарова (регистрационен индекс ВСС-14510/11.11.2021 г.), разгледана като интегрално цяло от съставящите я пасажи (страница 16 – 33, Глава III - 1. Мерки за укрепване на кадровия потенциал на ВКС и регулиране на натовареността; 2. Последователно и безкомпромисно отстояване на независимостта на съда и съдиите; 3. Осигуряване на върховенството на правото; 4. Утвърждаване на самоуправлението във ВКС; 5. Взаимодействие с НИП; 6. Засилване на административния капацитет на ВКС чрез обезпечаване на мотивирани и компетентни съдебни служители и т.н.) притежава пълнота и завършеност. И е "носител" на концептуални идеи, които ще повишат качеството на правораздаването и правоприлагането, като ВКС в пълна степен ще осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища по чл. 124 от Конституцията на Република България.

 

Красимир Русев, директор на Фондация „Институт за правосъдие и демокрация“

Facebook logo
Бъдете с нас и във