Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Свалят табели и за изтекли шофьорски книжки

Само за седмица 65 шофьори се "простиха" с регистрационните табели на колите си заради нарушенията, които са извършли на пътя. Според шефа на "Пътна полиция" Бойко Рановски, който се отчете пред един от сутрешните ТВ-блокове през уикенда, половината от тези шофьори са били хванати да карат пияни (с над 0.5 промила алкохол в кръвта). А останалите са били неправоспособни. Случаите на неправоспособност са били разнообразни - имало водачи, които никога не са минавали през курсове и изпит, имало хора с отнета правоспособност, а на някои... срокът на свидетелствата за управление бил изтекъл. Тези нарушители "според едни решения на съда", както обясни Рановски, също били смятани за неправоспособни...

Такива "едни решения на съда", наистина ги има, в които изтеклият срок на книжката се приравнява на липса на правоспособност. Освен това се оказа, че има и напълно противоречива съдебна практика. И положението на гражданите е отново като в игра на руска рулетка - дали ще им снемат табелите зависи от това на кой съдия ще попаднат делата, с които обжалват наказанията си...

Законът за движение по пътищата (ЗДвП) изисква коли по пътищата да карат само правоспособни шофьори (чл.150), които имат валидни свидетелства за управление, съответни на категорията (чл.150а), за която са положили изпит. А в чл.177 са предвидени и наказанията: между 100 и 300 лв. глоба, които се дават най-общо на две групи водачи: лишени от права и управляващи МПС, "без да притежават съответното свидетелство за управление".

Всъщност спорът е кои шофьори се включват в групата "непритежаващи съответно свидетелство за управление" и дали там влизат и тези с изтекъл срок на книжките. А този спор става особено ожесточен сега, защото  от 21 януари действа и новата норма на чл.171 от ЗДвП. Според нея същия този собственик на автомобил, заловен да кара, "без да притежава съответното свидетелство за управление", вече не само го глобяват, но и му смъкват табелите на пътното превозно средство и го дерегистрират за срок от шест месеца до една година.

Тук трябва да поясним, че свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС) е един от българските лични документи по смисъла на Закона за българските лични документи (ЗБЛД). Подновява се (в общия случай) през десет години. И е официален удостоверителен документ. Именно защото е само удостоверителен документ, книжката не създава правоспособност на шофьора, а само служи като доказателство, че я има. Самата шофьорска правоспособност се придобива след покриването на ред предварително поставени условия, включително и прословутите курсове и положени след тях изпити.

Освен това, според параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби в ЗБЛД, документът с изтекъл срок, включително и шофьорската книжка, не е невалиден, а е нередовен. И ако водачът изтърве срока за подаване на заявление за подмяната му (30 дни), го заплашва глоба от 20 до 150 лева. Изтеклият срок на свидетелството обаче по никакъв начин не прави водача неправоспособен. Поне не и според този закон, санкциите по който впрочем също налагат органите на МВР.

Какво обаче се случва на пътя, където се прилага другият закон - за движение по пътищата? И защо вместо с глоба в размер на 20 лв. там шофьорите биват "сурвакани" с минимум 100 лв. санкция плюс снемане на табелите?

Според "Пътна полиция" шофьорите с изтекъл срок на книжките се третират като тези, които не "притежават съответно свидетелство за управление". Същото казват и съдилищата - или поне някои от тях. Защото магистратите от години  спорят по този въпрос и тълкуват по различен начин закона. Част от тях директно приемат, че без подновена книжка водачът е неправоспособен. Другите пък казват: абе правоспособен е, ама няма валидно свидетелство за това. Има и трето мнение: че книжката с изтекъл срок въобще не е предвидена като състав на нарушение в ЗДвП. 

Лошото е, че колкото административни съдилища в страната - толкова и становища, а те са последна инстанция по тези спорове и делата никога не стигат до Върховния административен съд, който да уеднакви практиката им.

За да стане кашата обаче съвсем пълна, сме длъжни да кажем и че произнасяне по този въпрос от върховни магистрати все пак има, само че от съдиите на Върховния касационен съд. Който пък третира проблема през призмата на наказателното право заради престъплението по чл.343в от Наказателния кодекс - за шофиране без книжка. Та, според ВКС (Решение №44/19.02.2013 по дело №2161/2012 на ВКС, НК, I н.о.), шофьорите осъществяват престъпление по чл.343в, ал.2 ако в едногодишен срок от наказването им по административен ред продължават да управляват МПС без "подновено" СУМПС - т.е. книжката с изтекъл срок се приравнява на липсваща такава. И макар мнението на ВКС да е крайно неангажиращо за съдиите от административните съдилища, с него пък се съобразяват  колегите им в районните.

"Културна дискусия" между съдилищата обаче - толкова неангажиращо теоретична довчера, не може да продължава повече. Не само защото липсата на правна сигурност и каквато и да било предвидимост в правораздаването, колкото и да сме свикнали с тях, са неприсъщи на нормалните държави. Но и защото санкциите, предвидени за нарушителите на пътя, са в пъти по-драстични и вече става дума не само за налагане на глоба, а и за снемане на табели. Което означава дерегистрация на автомобила, нова регистрация, нова книжка, нови такси, опашки, нерви и прочие. А за българина винаги колата е била най-милото, далеч по-мило даже и от жената...

 

Решение по КНЧД 250/2015 г. на Административен съд Бургас:
"Обстоятелството, че свидетелството за правоуправление на едно лице е с изтекъл срок, не прави лицето неправоспособен водач. Наличието на този документ само удостоверява правоспособността, не я поражда и съответно изтичането на срока на документа не лишава водача от придобитото право да управлява МПС. С изтичането на срока на валидност на СУМПС за водача се поражда единствено задължението да направи постъпки пред съответните органи да му бъде издадено ново такова. Също така с изтичане на срока на валидност на свидетелството то се превръща в нередовен документ по смисъла на §1, т.2, б.“ж“ от ДР на ЗБЛД, но няма за последица загуба на придобитата вече от лицето правоспособност да управлява МПС".

 

Решение по КНАХД №4430/2013 г. на Административен съд - Варна:
"За да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство. Безспорно и доказано по делото е, че не е притежавал валидно СУМПС за категорията на МПС, което е управлявал, тъй като издаденото му такова е било с изтекъл срок на валидност - за да е валидно, свидетелството за управление трябва да отговаря кумулативно на две предпоставки: да е валидно както по отношение на срока, така и по отношение на управляваната категория на МПС. И само при едновременното наличие и на двете предпоставки СУМПС ще е "съответното свидетелство за управление."

 

Решение по к.а.х.д.№ 251/2012 г. на Административен съд - Кюстендил:

"Без правно основание съдът е приравнил управлението на МПС със свидетелство за правоуправление с изтекъл срок на валидност с управление  на МПС без правоспособност. С изтичането на срока на валидност на свидетелството за управление на МПС водачът не губи правоспособността си, същото подлежи на подмяна. Управлението на МПС със свидетелство за правоуправление с изтекъл срок на валидност не представлява административно нарушение по чл.177, ал.1, т.2 ЗДвП, при което положение неправилно административнонаказващият орган е ангажирал отговорността на водача на това основание. Законът за движение по пътищата не съдържа отделен състав на нарушение с изпълнително деяние “управление на МПС със свидетелство за правоуправление с изтекъл срок на валидност”, при което положение отговорността е по чл.185 ЗДвП. Съгласно тази разпоредба за нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба от 20 лева".

 

Решение по АНД № 394/2016 г. на Ямболския районен съд

"Към датата на деянието, нарушителят не е разполагал с валидно свидетелство за управление, което обосновава извода, че същият е бил неправоспособен  водач по смисъла на чл.150 от ЗДвП, респ. с деянието си е осъществил именно състава на административното нарушение, за което е санкциониран. Обстоятелството, че жалбоподателят е притежавал невалидно (с изтекъл срок) свидетелство за управление, не го освобождава от административно наказателната отговорност. За да управлява МПС, водачът трябва да е правоспособен по смисъла на чл.150 от ЗДвП, а по силата на чл.150а от ЗДвП, водачът е правоспособен когато притежава валидно свидетелство за управление на МПС. Според цитираната законова разпоредба, за да управлява МПС, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство".


Решение №44/19.02.2013 по дело №2161/2012 на ВКС, НК, I н.о., докладчик съдията Николай Дърмонски:

"Съдебната практика вече е утвърдила в множество решения на ВКС, включително и цитираните от страните по делото, че чл.343в, ал.2 от НК е приложим за всички случаи на управление на МПС без съответно СУМПС - както когато такова не е издавано на водача, така и когато то е отнето на някакво основание. Не е съответно и СУМПС с изтекъл срок на валидност, тъй като водачът не е доказал след изтичане на срока наличието на съответствие с минималните стандарти за физическа и умствена годност за управление на МПС от съответната категория, което се доказва със съответните документи, изисквани от контролните органи в съответствие с националното законодателство. При просрочие на валидността на СУМПС и управляване на МПС извън този срок водачът първоначално носи административно-наказателна отговорност (уредена в чл.171, ал.1, т.2 вр.чл.150а от ЗДвП), а когато в едногодишен срок от наказването му по административен ред продължава да управлява МПС без "подновено" СУМПС, той осъществява състава на чл.343в, ал.2 от НК."

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във