Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ТЕМИДА ОСТАВА САМО С 25-ИМА НАЧАЛНИЦИ

Ако правосъдното министерство, правителството и Народното събрание успеят да изпълнят една от най-важните мерки в т. нар. екшън план за омилостивяване на Европейската комисия и през есента новият Закон за съдебната власт (ЗСВ) бъде приет, положението на Висшия съдебен съвет ще се стъжни.
Причината за този извод е, че вместо да променят изцяло философията за съществуването на Висшия съдебен съвет (ВСС) или да натоварят административните ръководители в съдебната система с по-голяма свобода и с по-сериозни отговорности, авторите на новия ЗСВ са на път да сътворят някакъв мутант.
От една страна, те запазват досегашния модел за работа на ВСС. Според него председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор влизат в съвета по право, а останалите 22-ма кадровици на Темида са действащи магистрати, адвокати и преподаватели по право, които се избират от парламента и от общите събрания на съдилищата, прокуратурата и следствието. И занапред ВСС ще се събира по веднъж седмично, а неговите членове ще участват и в работата на различните комисии към съвета.
От друга страна обаче, авторите на проекта за нов Закон за съдебната власт са на път да вменят на ВСС няколко нови правомощия, с което ще бъдат изпълнени две основни цели. Най-напред ВСС ще се натовари със задължения, които никога не може да изпълни в сегашния си вид. А шефовете на съдилищата, прокуратурите и следствените служби ще се превърнат в най-скъпоплатените чиновници в републиката, защото ще ходят на работа само по два пъти в месеца - за аванс и на заплата.

Ако след два-три месеца Народното събрание наистина приеме новия ЗСВ, Висшият съдебен съвет вече ще има право да контролира не само организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, но и сроковете за тяхното приключване.
На пръв поглед това правомощие е изключително важно, защото досегашната практика отдавна е доказала своята неефективност. Според нея, за да стигне до селекцията на ВСС един мързелив или корумпиран магистрат, най-напред някой трябва да сезира кадровиците на Темида, после те да разпоредят на инспектората в правосъдното министерство да извърши проверка, а накрая да се произнесат дали магистратът се е бавил умишлено или по обективни причини. Докато всичко това се случеше, обикновено минаваше толкова време, колкото... бе необходимо за изтичането на всички давностни срокове и пълното оневиняване на магистрата-охлюв.
Другата процедура за очистването на съдебната система от мързеливите и корумпираните магистрати е доста по-съкратена, защото административните ръководители на съдилищата, прокуратурите и окръжните следствени служби все още имат право сами да внасят във ВСС предложения за дисциплинарни наказания на своите подчинени. Тук обаче субективизмът е толкова силен, че дори когато ВСС изгони някой некадърник по предложение на шефа му, малцина вярват, че зад това наказание не се крие и нещо друго - ревност, разчистване на сметки или освобождаване на мястото за някой наш човек.
За да се улесни бъдещата работа на Висшия съдебен съвет (ВСС) по т. нар. дисциплинарна практика, авторите на проекта за нов ЗСВ предлагат спазването на процесуалните срокове да бъде наблюдавано от специална Комисия по контрол, която ще осъществява правомощията на ВСС по проверка на организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, приключването на делата в установените срокове, както и за анализ и обобщаване на свършените дела и актовете на съдиите, прокурорите и следователите.
А членове на Комисията по контрол ще бъдат съдии и прокурори от апелативните съдилища, съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и прокурори от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура, командировани от Висшия съдебен съвет за срок от… години - се казва в проекта за нов ЗСВ. - За времето на командироването съдиите и прокурорите запазват длъжността си, ранга си в съдебната система и размера на възнаграждението си.
Една от най-важните структури на ВСС - седемчленната Комисия по предложенията и атестирането, престава да съществува в сегашния си вид. Според авторите на новия ЗСВ тя трябва да бъде разделена на две нови комисии - по предложенията и по атестациите. Всяка от тях ще има по петима членове, които ще бъдат с едногодишни мандати, но ще могат и да бъдат преизбирани. Предвидено е в работата на тези структури да участват и представители на правосъдния министър, но те няма да имат право на глас.
Според авторите на бъдещия Закон за съдебната власт Комисията по предложенията ще определя броя на съдиите, прокурорите и следователите, броя на административни ръководители и на техните заместници. Освен това тази комисия ще предлага на ВСС за назначаване и освобождаване всички административни ръководители в съдебната система, шефовете на отделните звена и техните заместници, както и освобождаване на редовите магистрати. Изключение правят само председателите на ВКС и ВАС, главният прокурор и директорът на Националната следствена служба (НСлС). Както е известно, ВСС предлага кандидатурите на тримата големи на президента, който издава указ за назначаването или освобождаването им. А според действащия ЗСВ шеф на НСлС се назначава директно от съвета.
Комисията по атестирането също ще се състои от петима души от състава на ВСС. Тя ще помага при кадровата преценка за придобиване на статут на несменяемост, при повишаване в ранг или длъжност на съдии, прокурори и следователи, както и при назначаване на административните ръководители.
При атестацията на магистрати ще се взима предвид мнението на прекия началник, броят, видът, сложността и тежестта на разглежданите преписки и дела, спазването на законовите и инструктивните срокове, броят на потвърдените и отменените актове и основанията за това, поощренията и наказанията, както и участията в курсове, програми и научни конференции.
Според проекта за нов ЗСВ в бъдеще административните ръководители вече няма да имат право да внасят във Висшия съдебен съвет предложения за назначаване, повишаване и освобождаване от длъжност на магистрати. Тези правомощия ще бъдат делегирани на специални структурни звена към двете нови комисии на ВСС - по предложенията и по атестирането, или на поне една пета от общия брой на членовете на ВСС. А назначаването на младши магистрати пък е правомощие, което остава запазено единствено за председателите на съответните конкурсни комисии.
Колкото до кадровите задължения на административните ръководители в съдебната система, авторите на проекта за нов ЗСВ са подходили съвсем ребром по въпроса: шефовете на прокуратури, съдилища и следствените служби (общо около 350 на брой) са длъжни периодично да уведомяват ВСС с колко свободни щатни бройки разполагат, колко души кандидатстват за тях и... толкоз. Разбира се, тяхна грижа ще е събирането на молбите и документите на кандидат-магистратите и изпращането им във Висшия съдебен съвет. И толкоз. Но иначе ще си получават по 1300-1600 лв. на месец. Както се казва - берекет версин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във