Параграф22 Weekly

§22 Анализи

УБИЙСТВОТО, СПОТАЕНО НА ДЪНОТО НА ШИШЕТО

КАРЕ Сигурно част от проблемите, които безпощадно притискат българите, може и да се удавят в алкохол. Лошото е, че на дъното на чашката (по правило) винаги са скатани още повече и още по-черни неприятности, които подчинените на ген. Бойко Борисов добре знаят. И обикновено, когато попълват протоколите за поредното убийство, изнасилване или сбиване, почти неизбежно в заявителския материал вписват като дежурна причина за инцидента две забележки: След употреба на алкохол или След употреба на упойващо средство. Най-опасна обаче изглежда алкохолната еуфория при тези, които от селската кръчма или от тузарския ресторант се качват в паркираната отпред кола, за да изтрезняват или на операционната маса, или зад решетките на най-близкото РПУ. Само че след като се помели невинните хора, чакащи на автобусната спирка или са потрошили поне два-три автомобила заедно с хората в тях.За разлика от някои други случаи, проблемът с пътнотранспортните произшествия, предизвикани от пияни шофьори, не е проблем само на самите давещи се. По простата причина, че при малко по-лош късмет и най-кроткият трезвеник някой ден може да попадне на пътя на внезапно появила се кола, зад чийто волан седи пиян. В този смисъл законосъобразните действия на полицията след констатирания факт: Водачът на МРС-то е употребил алкохол, са от първостепенно значение за по-нататъшното вразумяване на нарушителя (или пътния убиец).В раздел II на глава единадесета от сега действащия Наказателен кодекс, озаглавен Престъпления против транспорта и съобщенията, съществува чл.343б, чиято ал.1 гласи: Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода до една година. Най-важното тук е, че не става дума за предизвикано вече пътнотранспортно произшествие, а за установяване, че шофьорът е пиян, например при рутинна проверка на пътя. Все пак дали един човек е в състояние да върви по права линия и да шофира, без да направи беля, след като е минал през кръчмата и е обърнал една (или повече) на бърза ръка е строго индивидуално. На един стокилограмов атлет и 500 г водка може да не му се отразят външно, докато друг и от една бира може да върже кънките. Когато е предвидил границата от 1.2 на хиляда, законодателят е стъпил на усреднената норма и на преобладаващото схващане в медицината, че над този праг реакците и възможността за преценка на пътната обстановка се променят неблагоприятно и водачът става опасен за себе си и за околните.Как обаче се установява, че тази граница е премината и следователно трябва да се образува полицейско дознание?В Постановление N1 от 1983г. Пленумът на Върховния съд е дал тълкуване на това как се установява пияно състояние на водача. Краткият отговор е с всички доказателствени средства по НПК. Това може да са химическото изследване на концентрацията на алкохол в кръвта и урината. Но може и да е медицинската експертиза за алкохолната концентрация, ако не е направено химическо изследване, но са налице данни за употребения алкохол. А в случаите, когато и това не е направено, пияното състояние на водача може да се установи и чрез свидетелски показания. Сиреч, ако двама свидетели потвърдят, че шофьорът е влязъл в колата залитайки, или пък сервитьорът в ресторанта каже, че му е сервирал три ракии по сто грама със салатата, това може сериозно да обремени досието на въпросния шофьор. Когато обаче става дума за свидетелски показания, един добър адвокат има сериозни шансове да отърве своя доверител. Затова, за да се установи по безспорен начин, че шофьорът е преминал съдбоносната граница от 1.2 на хиляда или пък, за да може самият водач да се защити, ако не е бил пиян, най-чистият вариант е химическото изследване. Неговият ред е утвърден в Наредба N30 от 2001 г., издадена съвместно от министрите на здравеопазването, на вътрешните работи и на правосъдието. Според нейния текст, употребата на алкохол или друго упойващо средство се установява чрез съответни технически средства или чрез медицински и лабораторни изследвания. Техническо средство е балонът, който от време на време шофьорите надуват при проверки на пътя. Това са уреди, които се определят със заповед на вътрешния министър, след като са били одобрени по реда на Закона за измерванията. За да бъдат използвани показанията на този уред, е нужно да се състави годен акт за установената употреба на алкохол и той да се подпише както от съставителя, така и от водача. Този документ съдържа много на брой задължителни елементи - часа и начина на извършване на проверката, вида, модела, фабричния номер и показанията на уреда, как изглежда шофьорът на автомобила, неговите обяснения за това какъв вид и колко алкохол (или друго упойващо средство) е употребил, а също и преди колко време го е сторил. Ако някой от тези елементи липсва или не е попълнен, както трябва, много е вероятно в съда усилията на полицейските служители, съставили акта, да се окажат напразни.Затова с най-голяма тежест за доказване или за отхвърляне на обвинението в употреба на алкохол се ползва химическото изследване. Всъщност винаги, когато водачът оспори показанията на техническото средство и уредът е показал наличие на алкохол повече от 0.5 на хиляда, според чл.2 от Наредба N30, той се изпраща за лабораторно изследване. В случаите пък, когато балонът е показал, че употребеният алкохол надвишава 1.2 на хиляда, полицейският патрул, констатирал нарушението, може да придружи нарушителя до лечебното заведение. Във всички случаи, когато ще се стигне до медицинско изследване, длъжностното лице, извършило проверката, попълва и връчва на водача талон за това изследване. В него трябва да посочи точно в кое лечебно заведение трябва да отиде шофьорът и в какъв срок - 45 минути, ако в населеното място, където е спрян за проверка автомобилът, има такова заведение, и 120 минути - в останалите случаи. Ако в този срок нарушителят не се яви или откаже да даде кръвни проби, показанията на балона се приемат за доказателство. Отказът пък да се получи талонът също се протоколира и се удостоверява с един свидетел.Но за да се превърнат в доказателство за употребения алкохол, вземането на кръвните проби и тяхното изследване трябва да се извършват според установения в Наредбата ред. Най-напред лекарят трябва точно да установи самоличността на водача чрез съответен документ, защото съвсем не е изключена възможността нарушителят да упълномощи друг да се яви вместо него. В амбулаторния журнал, според чл.9 от наредбата, трябва задължително да се впишат датата и часът на явяване, номерът и датата на издаване на талона за медицинското изследване, часът на вземане на пробата кръв, а след като тя бъде изпратена в химическата лаборатория - и датата на изпращането.Преди обаче да се вземе кръв от лицето, лекарят е длъжен да извърши освидетелстване,,, като опише поведението му, общото му психично и соматично състояние, поведенческите реакции, степента на съзнанието, ориентацията, паметта и т. н. Всички тези наблюдения, заедно с други данни, доказващи например някои заболявания като диабет, епилепсия и др., а също и приетите от шофьора през последното денонощие лекарства се вписват в протокол за медицинско изследване. Протокол за медицинско изследване, удостоверен с подпис на един свидетел, се съставя и ако водачът откаже да даде кръв за изследването.Наредба N30 подробно предписва как се дезинфекцира мястото, откъдето ще се вземе кръвта, как трябва да са измити и подсушени шишенцата, какви точно документи трябва да придружават изпратените в специализираните лаборатории като експресни поръчки проби и т. н. Това, което е много важно да се знае, е, че пробите трябва да се изпратят не по-късно от едно денонощие, след като са взети, и то само в специализираните технически лаборатории, каквито има в София, Пловдив, Варна и Плевен, а също и в съответните научно-технически лаборатории към РДВР или СДВР. Ако пък има съмнение, че водачът е употребил някакъв наркотик, пробите се изпращат и за токсико-химически изследвания.За да не бъде миниран ходът на дознанието или предварителното производство, е важно да се знае, че анализът на пробите се извършва най-малко двукратно. За да е годно доказателството, химическото изследване и изчисляването на резултатите, трябва да са извършени под ръководството на химик или лекар с медицинска специалност Клинични лаборатории. Самите резултати трябва да се впишат в протокол, приложен в специална лабораторна книга.Взетите кръвни проби се съхраняват три месеца. Този срок е свързан с възможността административнонаказващият орган и нарушителят да могат, ако преценят, да поискат повторно изследване. Член 20 от наредбата точно посочва какъв е този срок за всяка от страните. За административнонаказващия орган - три дни от получаване на резултата, а за нарушителя - седем дни от връчване на наказателното постановление или на обвинителния акт по чл. 343б от НК. Този дълъг и тромав на пръв поглед ред за установяване степента на алкохолно опиянение не е случаен. В квалифицираните състави на много от престъплението по нашия НК употребата на алкохол се смята за утежняващо вината обстоятелство и ако бъде установено по законоустановения ред, влече допълнителни санкции - не само лишаване от свобода за по-дълго време, но и допълнителни наказания като отнемане на права и налагане на глоби.Всъщност в случаите, когато не е извършено друго престъпление, например убийство, телесна повреда или повреда на материално имущество в големи размери, заловените, че шофират в пияно състояние, имат добри шансове да се отърват с прилагане на административно наказание по чл.78а от НК. Обикновено с глоба от 500 до 1000 лв., както и с лишаване от право да управляват МПС за срок до три години.Въпросът за престъпленията под влияние на алкохол обаче тясно се преплита и с тези, извършени след употребата на упойващи вещества. Големият въпрос е употребата на наркотици може ли да се приеме за утежняващо вината обстоятелство и дали наркоманите трябва да се наказват или да се лекуват? Всъщност в момента това е висящ въпрос, доколкото самият законодател не е наясно дали да разреши, или да забрани притежанието на някаква минимална доза наркотик.

Facebook logo
Бъдете с нас и във