Параграф22 Weekly

§22 Анализи

В НОВИЯ НПК ПРАВАТА НА ДЕЦАТА СА ЗАЩИТЕНИ САМО С ОСЕМ РЕДА *

Безспорен факт е, че и новият Наказателнопроцесуален кодекс (НПК), влязъл в сила на 28 април 2006 г., предоставя на извършителите на престъпления далеч повече права, отколкото на техните жертви. По-тревожното обаче е друго. Нормативите, в които са уредени правата на невръстните участници в наказателни дела, все още не са систематизирани, тяхното осъществяване зависи единствено от волята на държавния орган, упражняващ ръководни функции в досъдебната или съдебната фаза на процеса, а новия НПК не дава почти никакви гаранции за тяхната пълноценна защита.
Макар и залегнали като принципи в чл.3, т.1 и т.3 от Закона за закрила на детето, зачитането и уважението на неговата личност, както и удовлетворяването на интересите му по най-добрия начин, на практика този нормативен акт дава само най-обща форма за участието на децата в наказателните производства.
Предвид легалната дефиниция на Закона за това що е то психическо насилие може да се приеме, че всяко негативно въздействие върху психиката на детето е форма на психическо насилие. А предвид характера на наказателните производства и на техния предмет участието на деца - като свидетели-очевидци и свидетели жертви, в наказателен процес, макар и в различна степен, води до негативно въздействие върху психиката им.
В разпоредбата на чл.15 от Закона за закрила на детето (ЗЗД) законодателят е предвидил предпоставките за изслушване на непълнолетни и малолетни пред съда. В хипотезата на чл.15, ал.1 се визират деца, навършили 10 години, за които се предвижда изслушване само ако то няма да навреди на техните интереси. Преценката за това обаче се прави от съда, без той да разполага с обективни или легални критерии, въз основа на които да вземе едно или друго решение.
По отношение децата, които не са навършили 10-годишна възраст, в чл.15, ал.2 от ЗЗД е дефинирана възможност за тяхното изслушване съобразно степента на развитие на всяко конкретно дете. В такива случаи съдът се произнася с мотивирано решение, като за целта задължително изслушва и специалист по психология.
В наказателното производство правилата за разпит на непълнолетни и малолетни са дефинирани в чл.140 от НПК, който гласи:
(1) Малолетният свидетел се разпитва в присъствието на педагог или психолог, а когато е необходимо, и в присъствието на родителя или настойника.
(2) Непълнолетният свидетел се разпитва в присъствието на лицата по ал.1, ако съответният орган намери това за необходимо.
(3) С разрешение на органа, който извършва разпита, лицата по ал.1 могат да задават въпроси на свидетеля.
(4) Органът, който извършва разпита, разяснява на малолетния свидетел необходимостта да даде правдиви показания, без да му отправя предупреждения за отговорност.
Тъй като НПК предвижда специална процедура и е нормативен акт от по-висша степен, приложението на Закона за закрила на детето (ЗЗД) в наказателния процес е невъзможно. Така че гаранциите за запазване на интересите на децата свидетели, фиксирани в ЗЗД, са чисто формални и тяхното прилагане зависи единствено от органа, който извършва процесуалноследствените действия. Освен това НПК не изисква специална квалификация на полицаите и магистратите, извършващи такива действия с деца. Изключение правят само случаите, когато извършителят на престъплението е непълнолетен.
Особености, засягащи малолетните или непълнолетните деца, не са предвидени и при създаването на т. нар. институт на защитения свидетел (чл.123 от НПК), както и при създаването на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство.
Що се отнася до органите на досъдебното и съдебното производство по наказателни дела, в НПК липсват специални изисквания за тяхната квалификация за работа с непълнолетни и малолетни. Използва се общата постановка - участие на специалисти, но с оглед на защитата на интереса на децата свидетели това е крайно недостатъчно. От друга страна, възлагането на отделни действия на външни експерти води до липса на оперативност и често спъва правилното провеждане на производството. Само по себе си присъствието на родител, на психолог или на психиатър не дава гаранции, че интересът на детето свидетел ще бъде защитен. Освен, разбира се, в случаите, когато са налице конкретни действия, които улесняват представянето на доказателства от деца.
И още - при децата свидетели въздействието на фактора Време е далеч по-силно, отколкото при възрастните. А съгласно действащия НПК сроковете за провеждане на наказателното производство са еднакви, независимо от това дали в него участват малолетни и непълнолетни.

Красимира Василева, председател на Сдружение Детство без сълзи

-------------------
* Заглавието е на редакцията.

Из препоръките на Сдружение Детство без сълзи, заради които на 3 август 2006 г. парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта най-после прозря, че действащото законодателство по никакъв начин не защитава правата на деца - жертви и свидетели на престъпления:

1. Органите, ангажирани в наказателното правораздаване - полицаи, дознатели, прокурори, съдии, адвокати, да преминават през специално обучение за работа с деца - жертви и свидетели на престъпления.
2. Участието на деца в наказателни дела трябва да се планира предварително, а контактите между децата и професионалистите трябва да продължат и след приключването на съответния процес.
3. Законодателно да се осигури максимална бързина на наказателните дела, в които участват малолетни и непълнолетни жертви. Забавянето на подобни процеси е допустимо само ако е в интерес на децата свидетели.
4. Да се регламентира законово използването на процедури, щадящи децата. В това число специални стаи за разпити; съдебна обстановка, съобразена с нуждите на децата свидетели; прекъсвания по време на разпитите; снемане на показания във време, съобразено с възрастта и зрелостта на детето; подходяща система за уведомяване, гарантираща отиването на детето в съда само когато е необходимо, и т. н.
5. Да се намали броят на разпитите и ненужните контакти между децата - жертви и свидетели на престъпления, и останалите участници в наказателния процес. Например чрез използването на предварително направени видеозаписи, които да бъдат представяни в съда като официални и годни доказателства.
6. Да се осигурят условия, при които децата - жертви и свидетели на престъпления, да бъдат разпитвани в съда, без те да виждат подсъдимите и техните адвокати. За целта трябва да се осигурят отделни чакални и изолирани помещения за разпити.
...
10. Делата за престъпления срещу деца задължително да се разглеждат с предимство.
11. Да се създадат специални отдели за по-бърза работа и координация между съда, прокуратурата, МВР, социалните служби и Държавната агенция за закрила на детето.
12. Да се създаде специален регистър на делата, по които пострадалите и свидетелите са малолетни и непълнолетни.
...
14. Да не се допуска разкриването на самоличността на децата - жертви и свидетели на престъпления, чрез медиите или по какъвто и да било друг начин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във