Параграф22 Weekly

§22 Анализи

В търсене на изгубеното правосъдие

Наскоро главният прокурор сподели идеи за реформа на Висшия съдебен съвет (ВСС). С други думи - поредна промяна на формата (ре-форма), но не и на съдържанието. Идеята на г-н Борис Велчев вероятно е изпреварващ пиар в светлината на нарастващата обществена потребност от разпускане на сегашния ВСС. Защото открай време се поставя въпросът за легитимността на този орган.
Нека припомним как преди около две години членовете на ВСС (с изключение на двама) си инкасираха по 20 брутни заплати (прибл. по 60 000 лв.), декларирайки, че след като напускат системата на съдебната власт, тези суми им се полагат като обезщетение. Според глава VI (Съдебна власт) на конституцията (чл.129-133) обаче ВСС е в състава на съдебната власт и трябва да изпълнява най-вече кадрови, дисциплинарни функции. И трябва ли да се чудим защо т. нар. съдебна власт оглавява класацията за корупция, след като ВСС е загърбил основното си задължение, записано в конституцията, след като няма кой да възпира и съответно да санкционира самите магистрати?
Според проф. Димитър Радев - експерт по конституционно право - сега съществуващата съдебна власт трябва да се разформирова и да се създаде наново с нови хора, които да отговарят на строгите изисквания, поставени от ЕС. Подобни намеци прави напоследък и Евросъюзът. Все повече назрява убеждението, че това е верният път, ако действително искаме правораздаване според върховенството на закона, чието основно задължение да бъде да санкционира другите власти, когато нарушават закона. Въз основа на принципа власт възпира власт. Както и създаването на такива законови препятствия, които да направят невъзможни или да ограничат до минимум произвола, беззаконието и престъпността.
След като от години ВСС не се ползва с доверие, първата наложителна стъпка е избор на нов дисциплинарен орган на съдебната власт в съответствие с правилата, които произтичат от членството ни в Европейския съюз. Как да се подходи при конструирането на нов съдебен съвет може да научим от препоръките на Осмата сесия на Консултативния съвет на европейските съдии (CСJE).
Според тези напътствия мандатът на висшите магистрати трябва да е деветгодишен, а една трета от този състав - препоръчително 24 човека, да се обновява през три години. Членовете на съвета трябва да са хабилитирани лица, да притежават доказани професионални, делови и нравствени качества, да имат безспорен принос за утвърждаването на гражданско общество в държавата. Според CСJE така се гарантира приемственост, прозрачност и автономност на ВСС от евентуални опити за намеса, отстояване а процесуални принципи и норми в противовес на сега битуващите корупция, безотговорност, произвол и цинизъм. Изисква се също членовете на съдебния съвет да не са членували в политически партии или организации през последните 20 години и никога да не са заемали длъжности в съдебната власт. CСJE изрично подчертава деполитизиране на ВСС. Нека напомним, че сегашният квотен принцип за избор на ВСС всъщност е форма на политическо вмешателство, защото длъжностните лица в съдебната власт са свързани по един или друг начин с политически партии.
Европейските съдии препоръчват също така съдебният съвет да е със смесен състав и е добре част от неговите членове да не са с юридическо образование. В момента според Закона за съдебната власт всички членове на ВСС са юристи с не по-малко от 15 години трудов стаж. Според европейските препоръки обаче смесеният състав е допълнителен източник на легитимност. След като се явява преди всичко кадрова инстанция на съдебната власт, няма логични мотиви ВСС да се състои само от юристи. За модерно управление на съдебната власт CСJE препоръчва участието на лица с опит в социалните науки, в мениджмънта, ИТ-технологиите и финансите, което не е лишено от логика.
Според въпросните препоръки ВСС трябва да създаде необходимите инструменти за оценка на съдебната система, да отчита състоянието на правораздаването, да изисква от съответните органи да предприемат мерки, необходими за подобряването му, а това означава - да има законодателна инициатива, каквато в момента не е включена в прерогативите на съдебния кадрови орган. Друго изискване е съветът да действа като върховна дисциплинарна инстанция по отношение на магистратите, като разглежда жалби, включително и на гражданите, извършва самостоятелно следствени и процесуални действия и постановява решения и присъди в съответствие със закона.
Според европейските съдии изборът на ВСС трябва да става от Народното събрание с явно гласуване и квалифицирано мнозинство, а кандидатите да се предлагат мотивирано от неправителствения сектор и гражданите. Едва когато се създаде и утвърди ефективна съдебна власт, кандидатите за членове на ВСС, които са юристи, да бъдат избирани от съдийската колегия, в съответствие с препоръките на CСJE.
Философията на изброените предложения съответства на Становище № 10 на CСJE и означава новият ВСС да се превърне в действително независим блюстител на чистотата на съдебната власт, в действен страж на гражданското общество срещу евентуално недобросъвестни, порочни или некомпетентни действия на отделни магистрати или опити за вмешателство от страна на политици.

* Необходимост от съществуването и укрепването на специфичен орган или структура (в български превод е Съвет на съдебната власт), който да гарантира и защитава независимостта на съдебната власт от другите власти в контекста на принципа на разделението на властите (т. 3, 4, 5 ).
* Автономността на ВСС срещу евентуална намеса от страна на законодателната или изпълнителната власти трябва да се гарантира на конституционно равнище така, че да му се даде възможност да изпълнява своите функции ефективно (т.11, 12, 15, 44).
* ВСС не може да бъде ограничаван от други органи в неговата независимост при вземане на решения... Отношенията на ВСС с министъра на правосъдието, с държавния глава и парламента трябва да бъдат ясно регламентирани (т. 13).
* Задача на ВСС е да създаде необходимите инструменти за оценка на съдебната система, да отчита състоянието на правораздаването и да изисква от съответните органи да предприемат мерки, необходими за подобряването му (т. 10).
* Отчитайки обстоятелството, че ВСС не принадлежи към йерархията на системата на съдилищата и не може да решава делата по същество, необходимо е отношенията със съдилищата и по-конкретно със съдиите да бъдат внимателно регламентирани (т. 13).
* Съставът на ВСС може да бъде от съдии или смесен - съдии и не-съдии. Когато съставът е смесен, Консултативният съвет счита, че съдиите трябва да съставляват болшинство от членовете, а съдийската част да бъде избирана от съдийската колегия (т. 15, 16, 17, 18).
* Членовете на ВСС не трябва да бъдат активно действащи политици, членове на парламента, членове на изпълнителната власт или на администрацията. Това означава, че нито държавният глава, нито който и да е министър може да бъде член на ВСС. Всяка държава трябва да приеме специфични правни разпоредби в тази насока (т. 23).
* ВСС трябва да осъществява дейността си абсолютно независимо при условията на абсолютна прозрачност (т. 50).
* За председател на ВСС се препоръчва безпристрастно лице, несвързано с политически партии (т. 33).
* Бюджетът на ВСС трябва да осигурява достатъчно средства, гарантиращи независимостта и нормалното му функциониране (т. 37).
* Решенията на ВСС относно ръководството и администрирането на съдебната система, както и относно назначаване, преместване, повишаване, дисциплинарни наказания и отстраняване от длъжност на съдии трябва да съдържат основанията за това да бъдат задължителни и да могат да бъдат обжалвани по съдебен ред (т. 39, 48, 50, 51).
* ВСС трябва да може да разглежда жалби на граждани по дисциплинарни производства (т.64).

Facebook logo
Бъдете с нас и във