Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВАС ПРЪВ УЗАКОНИ ДЕЙНОСТТА СИ

Върховният административен съд отново получи шестица. Предният път това стана, когато през 2002 г. той пръв от българските съдилища се сдоби с ИНТЕРНЕТ-страница за чудо и приказ (регистрираните посещения досега са 500 000) и отчете почти 100-процентна компютърна въоръженост. Този път обаче поводът дъ бъде похвален съдът е малко по-различен. Просто става дума дума за стриктното прилагане на Закона за съдебната власт, а ВАС се оказа... вълк единак в това отношение. За нито един висок началник от третата власт не би трябвало да е тайна, че в чл.188 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) пише следното: Председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, главният прокурор и директорът на Националната следствена служба изготвят правилници, с които определят органите по назначаването, звената на администрацията, функционалните им характеристики, организацията на работа в администрацията на органите на съдебната власт, длъжностното разписание, типовите длъжностни характеристики на съдебните служители. Висшият съдебен съвет утвърждава правилниците с решение. Тази разпоредба е в сила от 9 април 2004 година. До момента обаче председателят на ВАС Константин Пенчев остава единственият висш шеф в съдебната система, благоволил да спази както духа и буквата на българския закон, така и едно от най-важните изисквания на Европейската комисия.Правилникът за организацията и дейността на администрацията на ВАС бе представен пред медиите на 10 май, приет беше от Висшия съдебен съвет на следващия ден и е в сила от вчера (27 май) след обнародването му в Държавен вестник. С този поднормативен акт се създава абсолютен ред в работата на Върховния административен съд и оттук нататък вече ще се знае кой какво прави и защо, обяснява популярно Стефка Стоева - заместник-председател на ВАС и ръководител на работната група по проекта. Според действащия вече правилник, титулярите за всяка длъжност в съда - включително и за хигиенистите - ще бъдат назначавани чрез конкурс, обявен предварително в централен всекидневник и в ИНТЕРНЕТ-страницата на Върховния административен съд. Задължително става и публикуването на длъжностните характеристики за свободните работни места, независимо от тяхната специфика. Освен това правилникът забранява във ВАС да бъдат назначавани кандидати, които имат роднинска връзка с хора от ръководството на съда, търговци, прокуристи, ликвидатори, синдици, депутати или лица, заемащи ръководни длъжности в политическа партия. Привлекателно достойнство на Правилника за организацията и дейността на администрацията на ВАС обаче е, че той задължава съдебните чиновници да осигурят 8-часово непрекъснато обслужване на гражданите. За да се предпази от неприятни изненади, всеки клиент на ВАС предварително може да прочете в ИНТЕРНЕТ-страницата на съда какви права има, след което да изиска от съответните служители да изпълнят задълженията си по закон.Има и още. С влизането на правилника в сила Върховният административен съд - за първи път от създаването му през 1996 г., вече е длъжен да притежава... собствен архив, който ще се поддържа на хартиен и електронен носител. Това си е новина, като се има предвид, че досега всички приключени дела, по които ВАС е бил първа инстанция, са връщани на институциите, чиито актове се атакувани. А делата, които ВАС е гледал като въззивна инстанция, са се съхранявали в първоинстанционния съд. Съгласно новите правила два месеца след приключването на делото, то се прибира в архива, където ще бъде съхранявано в продължение на десет години. Тъй наречените докладни книги и веществените доказателства ще се пазят 25 години, а азбучните указатели и описните книги ще бъдат пазени в продължение на 100 години. След изтичането на съответните срокове специална комисия, назначена от председателя на ВАС, ще преценява стойността на архивните материали и ще решава кои документи трябва да бъдат унищожени и кои да бъдат предадени в Централния държавен архив.За най-голямо успокоение на шпиономаните и бранителите на евротайните Правилникът за организацията и дейността на администрацията на ВАС предвижда и отцепването на специални помещения, в които ще се съхраняват делата и материалите с гриф Секретно и Строго секретно. Те ще бъдат под непосредствената опека на служител по сигурността на информацията, който, за да бъде назначен на тази длъжност, трябва да отговаря на следните условия: да има не по-малко от осем години трудов стаж, да е получил допуск от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за работа с материали на ниво Строго секретно, да има само българско гражданство и да е надежден от гледна точка на сигурността и опазването на тайната. За улеснение на гражданите правилникът предвижда част от съдебните секретари също да имат разрешение за работа с класифицирана информация, тъй като те са длъжни да протоколират секретните дела. Новият правилник задължава администрацията на Върховния административен съд да съхранява и веществените доказателства по делата. По принцип ВАС работи предимно с писмени материали, но има редица казуси, по които се събират и друг тип доказателства - опаковки на различни видове храни, препарати и др., които оттук нататък също трябва да бъдат сложени завинаги на... склад.От 2002 г. Законът за съдебната власт повелява във Върховния административен съд (ВАС) и във Върховния касационен съд (ВКС) да бъде въведена длъжността съдебен помощник. Този тип съдебни чиновници задължително трябва да са юристи, защото основното им задължение е да асистират на магистратите. Според правилника на ВАС съдебните помощници са с тригодишен мандат и нямат право да изготвят съдебни актове. Те помагат при разпределението на входящите преписки и административните дела, правят проверки на редовността и допустимостта на жалбите, протестите и на другите документи, анализират и обобщават практиката на ВАС, но по никакъв начин нямат право... да съветват участниците в процеса. Месец преди изтичането на мандата на съответния съдебен помощник председателят на ВАС може да поднови трудовия му договор за още три години, но след този срок асистентът задължително трябва да напусне Върховния административен съд. Въвеждането на тази нова длъжност се прави с една-единствена цел - младите юристи да натрупат достатъчно опит и стаж, след което да кандидатстват за магистратска длъжност, обясняват дългогодишни административни съдии. Ръководството на ВАС въвежда и задължително ежегодно атестиране на съдебните служители. Целта е да се подобри дейността на администрацията, да се установи едно добро равнище на професионална квалификация на съдебните служители, да се регулират служебните взаимоотношения и работата в екип и да се прилага прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие.Съдебните чиновници ще се атестират от главния секретар на съда, който ще следи за бързото и качественото изпълнение на служебните задължения, за спазването на професионалната етика, за възможностите им да работят в екип, да мислят със собствените си глави и да са на ти с нормативните актове. За целта е разработена система за оценка, в която най-престижно е човек да получи единица (т.е. - изключително изпълнение), а най-безперспективна е петицата, зад която се крие определението неприемливо изпълнение. Всички служители във ВАС, които в три последователни години получат оценка две, могат да очакват от Висшия съдебен съвет повишаване в ранг, придружено с подобаващо увеличение на заплатата. И обратното - ако някой получи три поредни петици, най-вероятно ще се озове на дъното на щатната таблица или ще трябва напусне доброволно, въпреки възможността да обжалва оценката си пред шефа на ВАС. В това отношение в незавидно положение са главният секретар на ВАС, началникът на кабинета на председателя, служителят по сигурността и съдебните помощници. Те ще бъдат оценявани лично от председателя на Върховния административен съд и няма да имат възможност да се жалват, защото пак ще опрат до него. На всичко отгоре злите езици говорят, че именно шефът на Върховния административен съд Константин Пенчев е идеологът на новия правилник. Или както написа Параграф 22, още в началото на миналата година, когато той пребори съдебната номенклатура за поста, дяволът не се оказа толкова... жълт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във