Параграф22 Daily

§22 Анализи

Вдигат глобата за съпротива и физическа сила срещу полицай

В новия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, който бе одобрен от правителството на 18 септември и внесен за обсъждане и приемане в Народното събрание, има и доста спорни текстове. Например този, с който се увеличават и глобите за съпротива  на полицейски служител.

В текста на чл. 264 от сегашния ЗМВР се регламентираше, че "който противозаконно пречи на орган на МВР да изпълнява функциите си, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление. В ал. 2 на същи член се посочва, че "който противозаконно наруши физическата неприкосновеност на служител на МВР при изпълнение на служебните му задължения, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление".

Летвата на наказанието за това деяние се вдига с новия проектозакон. В него чл. 264 ал. 2 се изменя така: (2) Който чрез употреба на физическа сила или предмет наруши физическата неприкосновеност на полицейски орган или на орган за пожарна безопасност и защита на населението при изпълнение на служебните им задължения, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба 2000 лв.“

Новата разпоредба обаче развързва ръцете на полицията за различни тълкувания на този член, тъй като всяко неволно бутване може да се разглежда като употреба на физическа сила, довело до нарушаване на физическата неприкосновеност на полицая. Без при това да  съставлява престъпление. Така че всяка една гражданска инициатива под формата на протест, митинг или шествие, което предполага и контакт между протестиращи и полицаи, би могло да бъде използвано от служителите на реда като повод за налагане на глоби.

С новия законопроект се предвижда държавните служители в МВР да могат да работят срещу заплащане по европейски проекти и програми. В документа е записано, че се създава нов член 153а, според който "на държавния служител, с негово съгласие и срещу допълнително възнаграждение, може със заповед на ръководителя на съответната структура да се възлагат допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на проекти или програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или финансирани от други международни финансови институции и донори, по които бенефициент е МВР или структура на МВР."

Досега на служителите им беше забранена друга работа, освен в случаите предвидени в чл. 153. В ал.1 там се казва, че държавните служители в МВР не могат да изпълняват друга държавна служба, не могат да извършват дейност, несъвместима със службата им. В досега действащия закон на МВР се посочваше, че несъвместимост със служба в МВР не е налице, когато се изпълняват проекти, свързани с дейността на МВР и финансирани по програми или механизми на Европейския съюз или други международни програми и договори, въз основа на сключен граждански договор.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във