Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВИЕ ПИТАТЕ, ЕКСПЕРТИТЕ ОТГОВАРЯТ... ДОКОЛКОТО МОГАТ

Кой трябва да се регистрира като администратор на лични данни?Основният критерий, по който едно физическо или юридическо лице може да прецени дали е длъжно да се регистрира по Закона за защита на личните данни, е дали дейността му включва обработване на лични данни. Тази обработка може да се налага по силата на законово задължение, а може да произтича от характера на дейността му. Например, ако има наети служители като работодател - това лице има задължения, които изискват обработката на личните данни на неговите служители. Друг вариант е юридическото или физическото лице да обработва лични данни на свои клиенти. Това действие отново може да произтича от законово задължение (например нотариусите, лекарите, адвотатите и др.) или по собствена преценка, например - търговец, може да води регистър за своите клиенти с цел поддръжката и ремонта на стоките, които им е продал.Какво се разбира под лични данни?Това е информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Това са различни данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии, организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, лични данни, отнасящи се до здравето или сексуалния живот на съответното физическо лице и други. Лични данни ли са името на фирмата, данъчният номер, БУЛСТАТ и адрес?Съгласно ЗЗЛД лични данни са данни само за физически лица. Следователно такива данни като наименование, данъчен номер, БУЛСТАТ, адрес и др. на юридически лица не са лични данни.Какво е обработване на лични данни? Това е всяка операция или набор от операции, извършвани или не с електронни или други автоматични средства: събиране, запис, организиране, складиране, адаптиране, промяна, актуализиране, изваждане, консултиране, употреба, комбиниране, блокиране, разкриване, разпространяване (или осигуряване на други възможности за достъп), съхраняване, изтриване или унищожаване на данните. Обработка на лични данни ли е вписването на данни на физически лица във фактури?Вписването на лични данни и издаването на такива фактури не представлява обработка на лични данни и фактурниците не са регистри. Поради това те не следва да се декларират като регистри на лични данни.Какво е регистър на лични данни?Това е документален, картотечен или автоматизиран информационен фонд, структуриран според няколко специфични критерия, подходящи за улесняване на тяхната обработка, съставени от един или няколко елемента на едно или няколко физически места. Какво е обработващ личните данни?Това е физическо или юридическо лице, което обработва лични данни под ръководството на администратора на лични данни въз основа на сключен с него договор или заповед за назначаване. Какво е оператор на лични данни?Това е физическо лице, действащо под ръководството и контрола на администратора или на обработващия лични данни, което има достъп до тях по силата на писмен договор или заповед за назначаване за обработването им, съобразно инструкция на администратора на лични данни за реда и начините на обработването им. Кой подписва заявлението за регистрация на администратор на лични данни?Когато заявлението се подава от организация юридическо лице, заявлението заедно с приложението и декларациите към него се подписват от управителя на юридическото лице. Длъжностното лице, което поддържа регистрите в организацията, когато има такова, се посочва в специално каре Длъжностно лице съгласно 1, т. 8 ЗЗЛД (в приложението и декларациите). Това е операторът на лични данни, т.е. физическото лице, което е овластено от администратора да работи с данните и да поддържа регистъра. Когато администраторът е едноличен търговец, документите се подписват или от него, или от управителя, ако има такъв. Когато администраторът е физическо лице, документите се подписват единствено от него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във