Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВОАЙОРСТВОТО НЕ Е ОТ ВЧЕРА

През лятото на 2000 г. избухна аферата Филчевгейт, защото в дома на главния прокурор бяха открити подслушвателни устройства. По случая Софийската военно-окръжна прокуратура образува предварително производство, което моментално бе засекретено. За главен виновник бе нарочен тогавашният главен секретар на МВР ген. Божидар Попов, който под натиска на обстоятелствата подаде оставка. Въпреки че СРС-тата са били монтирани още през 1993-1994 г., когато апартаментът е бил в жилищния фонд на БОДК (Бюро за обслужване на дипломатическия корпус), държавното обвинение взе нещата в свои ръце и спретна проверка. Цели трийсет прокурори в продължение на един месец (от 20 ноември до 22 декември 2000 г.) отарашиха МВР така, както никой дотогава не го бе тарашил. Проверката е обхванала периода от 1 октомври 1999 г. до 28 ноември 2000 г., а изводите й са повече от показателни.Оттук нататък пускаме доклада с констатации на проверяващите (със съкращения, разбира се, защото четивото е доста дебело) да тече в прав текст. През проверявания период са направени общо 10 020 искания за прилагане на СРС, от които 5843 през 1999 г. и 4177 искания за периода на 2000 година.От службите на МВР - НСС, НСБОП и ДНСП, са излезли общо 4473 искания, от които 2360 за 1999 г. и 2113 за 2000 година.Останалите 5547 искания за СРС са направени предимно от СДВР и РДВР, следствените служби и Националната разузнавателна служба.Макар да не е предвидено в Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС), ръководството на МВР е ЦЕНТРАЛИЗИРАЛО (бел. ред. - курсивът е прокурорски) движението на преписките по направените заявителски искания, като през проверявания период в ДОТИ (Дирекция Оперативна и техническа информация) са постъпили 8282 искания, а в ДОИ (Дирекция Оперативно издирване) - 1738.1. Нарушава се разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗСРС.Съгласно този текст СРС се използват само в случаите за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления, когато необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин. Проверката установи над 400 искания за ползване на СРС при случаи, извън визираните в чл.3, ал.1 от ЗСРС и чл.111, ал.2 от НПК. Не се спазва и изискването в посочените текстове от закона, заявителите да излагат в исканията си съображения, защо приемат, че необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин.2. Нарушава се разпоредбата на чл.12 от ЗСРС.Съгласно ал.1 от този текст, СРС могат да се използват само по отношение на лица, за които са получени данни и има основание да се предполага, че подготвят, извършват или са извършили тежки престъпления. Проверката установи, че спрямо 243 лица са прилагани СРС за извършени престъпления, които не са тежки по смисъла на закона....4. Нарушава се разпоредбата на чл.16 от ЗСРС.Съгласно този текст след получаването на писменото разрешение по чл.15 (бел. ред. - от председателя на окръжния съд), министърът на вътрешните работи или писмено упълномощеният от него секретар на МВР (бел. ред. - днес - заместник-министър) дава писмено разпореждане за прилагане на СРС от службите, които го осигуряват (ДОТИ и ДОИ). Проверката е констатирала множество разпореждания за прилагане на СРС от ДОТИ, подписани с отметка за министър, без посочване кои лица, в какво качество и на какво основание са положили подписа си вместо министъра.В значителна част, разпорежданията са издадени без вписване на дата (съгласно разпоредбата на чл.16 от ЗСРС). През 1999 г. например 90% от отдадените разпореждания за ДОИ са без дата. Пак в ДОИ са констатирани 36 случаи с поправки в датите на исканията и разрешенията за използване на СРС без забележка от кого са извършени, както и 28 случая на разрешения за използване на СРС без регистрационен номер на съда.5. Нарушава се разпоредбата на чл.21 от ЗСРС.Съгласно тази разпоредба срокът за използване на СРС е до два месеца. Той може да бъде продължен по реда на чл.15 от закона, но не за повече от шест месеца общо, в случай на необходимост.Искането за продължаване на срока по чл.21, ал.1 от ЗСРС е масова практика, без изрично да е записано в искането, че става дума за продължение и без да се мотивира необходимостта от продължаването на срока за използване на СРС....7. Не се унищожават материалните носители за ползваните СРС и съдържащата се в тях информация по установения ред. Липсва процедура и документиране на евентуалното унищожаване и тази практика е в съществено противоречие с разпоредбата на чл.31, ал.3 от ЗСРС. Създават се предпоставки за злоупотреби и за използване на резултатите, получени чрез СРС за цели, различни от предвидените в закона (чл.32 от ЗСРС)....9. Нарушава се Инструкция N1-52/98 г. за условията и реда за използване, осигуряване и прилагане на СРС от службите на МВР.- проверяващите са установили, че в ДОИ и ДНСП почти всички книги и дневници не са прошнуровани, прономеровани и подпечатани, без вписване в тях на съдържащия се брой листове и без подпис на началник Секретариат. На титулните страници не е вписана дата за започване и завършване на книгата и дневника, както и срока на съхранение. Някои от регистрационните дневници в ДОИ не се водят на отчет в инвентарната книга. Констатираха се множество случаи на поправки в цифрите на регистрационен номер и на машинописен номер, без забележка от кого е извършена поправката;- в нарушение на чл.17 от Инструкция N1-52/98 г. всички искания, разрешения и разпореждания се съхраняват в оперативно-техническите служби, а не в службите заявители на СРС.10. По косвен път при проверката са установени и редица нарушения, допускани от органите по чл.15, ал.1 от ЗСРС.- Проверяващите в ДОТИ са констатирали, че в част от разрешенията, дадени от председателите на съответните окръжни съдилища, определената начална дата за използване на СРС предхожда с повече от 24 часа датата, на която е дадено самото разрешение. По този начин, ако до датата на даване на разрешение е било използвано СРС, то е незаконно...Отново в ДОТИ са констатирани:- дадени разрешения за СРС без посочване на датата, на която е дадено разрешението;- разрешения за използване на СРС са подписвани от името на председател на окръжен съд със запетая, без данни на кое лице принадлежи подписа и в качеството на какъв го е подписал;- разрешения, подписани от името на председател на окръжен съд, но подписът е положен от друго лице без данни кое е то и на какво основание е положило подписа си;- разрешения за използване на офицери и лица от сержантския състав на МВР са давани от председатели на граждански съдилища;- Разрешение за използване на СРС за не тежки престъпления е давано в 234 случая.РЕЗУЛТАТИТЕ...1. През проверявания период при прилагането на СРС са допуснати закононарушения, чиито обем може да бъде определен като значителен - общо в над 2000 случая. Тоест - всяко пето искане за използване на СРС е приключвано с допускане на едно или друго закононарушение.2. Констатирани са особено съществени нарушения - използване на СРС за разкриване на престъпления, които не са тежки по смисъла на Наказателния кодекс; използване на СРС спрямо лица извън кръга по чл.12, ал.1 от ЗСРС или без писменото им съгласие; изготвяне на искане за използване на СРС от лица, които не са оправомощени от закон...3. Нарушения са допускани по цялата верига от звена, ангажирани с прилагането на Закона за разузнавателните средства.4. Съществената предпоставка за допусканите нарушения е липсата на ефективен механизъм за външен контрол върху службите на МВР, осигуряващи прилагането на СРС.5. Ниска ефективност на цялостната дейност по използване на СРС: При дадени през проверявания период разрешения за прилагане на СРС в 10 020 случая, само 2.67% от тях, т.е. - в 269 случая, се е стигнало до реализация - съставени протоколи за веществени доказателствени средства... Същевременно се събира огромно по количество информация за физически и юридически лица, която не намира приложение в наказателното производство. Невъзможността да бъде установено точното време на прилагане на СРС, конкретният характер на придобитата информация, причините, времето и вида на унищожаване, както и други нарушения по използване на СРС, създават предпоставки за злоупотреба с тази информация и за нарушаване на основни права на гражданите, установени в глава втора на конституцията и чл.8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи....След този доклад не ни остава нищо друго освен да си честитим новия Наказателен кодекс, модернизиран и обръмбарен по идея на МВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във