Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСИЧКИ КРЕДИТОРИ ЩЕ СА РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА

Севдалин Божиков, заместник-министър на правосъдието, пред Параграф 22 Г-н Божиков, от какви изменения се нуждае конституцията ни, за да се хармонизира правната ни система с европейската?- Идеята е да се види какво от европейските конституционни стандарти трябва да възприемем, кои от нашите текстове се нуждаят от усъвършенстване и евентуално кои нови текстове трябва да бъдат въведени в сега действащия основен закон. Един щекотлив въпрос е за избора на президент - ограничението да е живял в страната минимум пет години не отговаря на европейските критерии в тази насока. Освен това е необходимо да създадем такива механизми, които ще гарантират правото на чужденците, пребиваващи в България, да участват нормално в изборите за Европейски парламент. А ние, българите, да можем не само да гласуваме в тези избори, но и да номинираме наши кандидат-депутати за европарламента. С решаването на тези проблеми ще се заеме работна група, в която ще влязат представители на всички парламентарно представени политически сили, избрани с консенсус. Какво, според вас, трябва да бъде променено в сегашното законодателство, за да стане по-ефикасна процедурата за обявяване на дадена кредитна институция в несъстоятелност? - Нашето становище е, че като първа решителна крачка трябва да потърсим подобряване на общия режим на несъстоятелността с цел нейното ускоряване. Проблемът, специално за законовата уредба на банковата несъстоятелност, продължава да е дискусионен. В парламента има два законопроекта и становищата по тях са различни. Вносителите защитават необходимостта от създаване на закон за банковата несъстоятелност. Опонентите им са категорични, че сега действащият режим на общата несъстоятелност (в частност и банковата несъстоятелност) трябва да бъде подобрен без приемането на специален закон. Моделите са различни. В САЩ наистина има специален закон, но там банковата система е изключително развита. В по-голяма част от европейските държави обаче съвсем спокойно се справят и без подобен закон, защото банковите фалити са част от общия режим. А как ще бъде ускорено събирането на вземанията от нередовните длъжници?- Надзорът върху банките не само трябва да бъде изключително ефикасен, но и превантивен. С други думи - трябва да се действа решително още при първите симптоми за влошаване на работата в дадена банка. Независимо дали става дума за нарушаване на съотношението между активи и пасиви или натрупване на плащания, които тя не може да обслужи. А не всички да чакат банката да рухне и тогава да нахлуят в нея. За да й хвърлят единствения възможен спасителен пояс - обявяването й в несъстоятелност. Колкото до общата несъстоятелност, според мен трябва да се промени чл. 608 от Търговския закон, който на практика задължава кредитора и съда да установят (в рамките на производството по несъстоятелност, разбира се) дали длъжникът действително е неплатежоспособен и от коя дата. Има какво да се желае още и по отношение ускоряване на производствата, свързани с осребряване на активите. Министерството на правосъдието скоро ще сключи договор по програма ФАР, с който ще се финансира съвместен проект между нашето министерство и една неправителствена организация от Австрия, която трябва да направи експертиза на съществуващите проблеми в производството по несъстоятелност и да предложи пътища за ефективното им решаване. Голямата ни идея е да създадем структура, каквато, с изключение на Словения, не съществува никъде в Европа. Става дума за институция, която да поеме най-тежкия удар при една банкова несъстоятелност - финансовото обезпечаване на онези служители и работници в предприятието длъжник, които нямат абсолютно никаква вина за състоянието на търговското дружество. В момента битува идеята, че редица административни правомощия трябва да бъдат прехвърлени към Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Става дума за определяне възнаграждението на синдиците, съставяне на списъка с длъжниците, одобряване на сделките по продажба на активи и т.н. Какво е вашето отношение към това предложение?- Аз не съм особено благосклонен към предлаганото в проектозакона за банковата несъстоятелност законодателно решение да се дадат прекалени правомощия на този фонд. Защото той, в края на краищата, е един от кредиторите, участващи в производството. И не може да бъде поставян в привилегировано положение по отношение на останалите. Балансът на интересите е задължителен, защото производството по несъстоятелност цели да удовлетвори не само кредиторите, но и да оздрави длъжника, ако това въобще е възможно. Вече подготвихме анкетна карта с около 80 въпроса, засягащи всичките фази на производството по несъстоятелност. До средата на март тя ще бъде разпратена до всички съдии, синдици и адвокати, които се занимават приоритетно с тази проблематика. Целта ни е с помощта на информацията, която ще получим от тях, да дефинираме проблемите, засягащи несъстоятелността (включително и банковата) и да ги степенуваме по важност. След което да потърсим и намерим техните полезни решения. Защото всички искат бързина и ефективност, но сякаш малцина си дават сметка, че несъстоятелността е нова материя у нас. И тя се променя толкова динамично, че от време на време съдът не може да се ориентира в обстановката и нормативната уредба. Това е главната причина досега да не разполагаме със съдебна практика, която да бъде определяща в решаването на бъдещи казуси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във