Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВЪЗЛОЖИХА НИ РАБОТА ПО МЪРТВИ ТЕКСТОВЕ ОТ НК

Румен Георгиев е роден през 1956 г. в София. Завършва право в Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски през 1978 година. След задължителния стаж започва работа като следовател и работи като такъв и досега. В момента Румен Георгиев е заместник-директор на Националната следствена служба и член на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на Националната комисия за противодействие на трафика на хора. Освен това той е член и на Програмния съвет на Националния институт за правосъдие. Трети мандат е председател на Камарата на следователите и на Контролната комисия на Съюза на юристите в България. Румен Георгиев членува и в Правната инициатива за обучение и развитие - ПИОР Варна, Коалиция 2000 и други организации.

Г-н Георгиев, по време на отчета на Националната следствена служба споделихте, че следователите нямат достатъчно нови дела през 2007 година. А после поискахте да се запази сегашното положение - дознатели да разследват повече от 90% от делата... Не си ли противоречите по този начин?
- Напротив, няма противоречие. Аз и колегите ми действително желаем дознателите да запазят позицията си като главен орган за разследване. Искам обаче да кажа, че обещанията на създателите на Наказателнопроцесуалния кодекс от 2005 г. между 3 и 8% от делата да се разследват от следователите - въобще не бяха изпълнени. Още преди три години ни възложиха да работим по мъртви текстове от НПК, а именно: шпионаж; тероризъм; вредителство; диверсия; разпалване на война, геноцид и пр. Така на практика 555-те следователи през 2007 г. почти нямаха работа. През миналата бяха образувани едва 592 нови дела. Това ще рече - около половин процент от общия брой дела, а не между 3 и 8 процента. Означава също, че един следовател е работил само по едно новообразувано дело за цялата година.
Значи проблемът си остава...
- Точно така. Проблемът е стар и е дефиниран още при самото гласуване на НПК през октомври 2005 година. Досега той не беше толкова остър, защото следователите довършваха стари дела от минали години. От около 1200 магистрати останахме 555, тъй като половината бяха преназначени в съда и в прокуратурата, а пък останалите трябваше да довършат разследванията и на бившите си колеги.
В Европейската комисия се опасяват, че ако правителството реши да се увеличат правомощията на следователите, ще е за сметка на дознанието.
- Идеята действително е такава и се коментира и в двата доклада за партньорска проверка - от юни 2007 г. и от началото на тази година. Те по същество изискват предпазливост. Именно затова сега предлагаме решение в рамките на старата идея дознанието да продължава да разследва повече от 90% от случаите.
То обаче трябва да бъде гласувано в Народното събрание.
- В това отношение мога да кажа, че законодателното решение набира скорост. Предполагаме, че Министерският съвет скоро ще внесе проекта за Закон за изменение и допълнение на НПК. В него ще се предложи на народните представители изрично да подчертаят принципа, за който говоря - разследването се провежда от дознатели, освен в случаите, изрично предвидени в НПК.
По-конкретно?
- На следователи от окръжните следствени служби да се възлагат разследванията за тежки престъпления, по които са пострадали деца; деяния, извършени от служители на МВР; а също така и за малко на брой, но сложни от правна и фактическа страна престъпления.
За кои става въпрос?
- По-важни са престъпленията в икономиката: безстопанственост и сключване на неизгодни сделки; престъпленията против кредиторите; контрабандата; престъпления против данъчната и финансовата система; длъжностните престъпления; подкупите. Също така ще предложим ние да разследваме: имотните облаги; незаконната стопанска дейност; укриването на несъстоятелност в едномесечен срок; укриването на задължения към кредитори; изготвянето на неистински парични знаци; използването на платежен инструмент без съгласието на титуляра; укриването на данъци в големи размери. А също и за получаване на държавни субсидии в големи размери чрез използване на документ с невярно съдържание, умишленото пречене на данъчни служители да си вършат задълженията, създаването на т.нар. кухи фирми с цел под тяхно прикритие да се получават кредити и да се извършва незаконна дейност; за невярна лицензионна оценка на дадено имущество и др.
Предлагаме също и престъпленията, извършени от длъжностни лица, да се разследват от нас. Също така и компютърните престъпления и нарушаването на правилата при вземане и предоставяне на човешки органи или тъкани за трансплантация.
Споменахте също и деянията, извършени от служители на висши държавни постове...
- Това се отнася за престъпления, извършени в извършени в чужбина, трафик на хора, пране на пари. Тези престъпления представляват нисък процент от общата престъпност, но разследването им е сложно и трудоемко.
Все още се спори по един въпрос - дали да бъде овластен главният прокурор да изземва от дознанието дела, представляващи фактическа и правна сложност, и да ги възлага за работа на следствието. Вашата позиция и тази на обвинител №1 Борис Велчев са коренно противоположни. Вие настоявате за такава промяна, той обаче не я приема...
- Проблемът ще се реши от народните представители. Помните, че на годишния ни анализ главният прокурор изрази становище да не му се делегират подобни права от НПК. Аз споделям обратната теза, защото никое изброяване на текстове от Наказателния кодекс не може да обхване всички случаи, чиято сложност предполага, че е по-добре те да се разследват от следователи или от цели разследващи екипи. Това биха били редки случаи на изключения от правилото.
Нека да поговорим за един друг отколешен проблем на следствието, а именно подготовката на прословутата Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). Поискахте Висшият съдебен съвет да отпусне около 174 000 лв. за нови компютри и за два сървъра и това начинание се увенча с успех на последното заседание. Толкова ли е необходима новата техника за информационната система на следствието?
- Отпуснатите от ВСС по наше искане 174 000 лв. ще послужат за покриване на най-спешните нужди на системата. В момента въвеждаме не само наши данни, но и такива от МВР и от прокуратурата.
В какво състояние се намира тя в момента?
- Системата дава възможност да се проследи всяко дело, всяко престъпление и всички обвиняеми. Около 140 оператори от следствието въвеждат до 1500-2000 записа на ден в два сървъра, които понякога блокират. От две години искаме още два сървъра, за да не работят нашите хора по график - сутрин в Северна България и следобед в южната част на страната. По този начин искаме да спрем практиката операторите да работят в празничните и почивните дни или пък след работното време, за да смогнат с натоварването. Освен това трябва да подменим старите компютри, които не могат да поддържат софтуер от Windows 95 насам. Така ще престанат и случаите, в които те блокират заради претовареност.
Колко средства сте получили досега за разработването на системата?
- С тези 174 000 лв. общо инвестицията ще достигне 500 000 лв. за всичките петнайсетина години. Така че сравнението с милионите, инвестирани в други, за жалост неработещи системи на някои ведомства, определено е в наша полза.
За миналата година отчетохте добра съвместна работа с чуждестранни колеги по изпълнението на съдебни поръчки от други страни.
- Така е - добре работим за чуждестранните правни системи. Най-ефективни са съвместните ни разследвания с колегите от Холандия и Франция. Когато техните разследващи органи посещават България, за броени часове или дни съвместно с нас събират необходимите им доказателства. А занапред ще опитаме да разширим контактите си на работно ниво с колеги от Европейската съдебна мрежа (Евроджъст). За целта в края на миналата година беше създаден международен отдел в Националната следствена служба. Не е нормално да чакаме с години съдебни поръчки от държави, с които повече от една година сме в една общност
Разговора води Борислав Радославов

РАЗСЛЕДВАНИЯТА СРЕЩУ ШЕФОВЕ НА БНБ ДА СЕ ПОЕМАТ ОТ СЛЕДСТВИЕТО?
Заместник-директорът на НСлС предлага следствието да се занимава и с разследвания срещу висши служители, които са упоменати в чл.2, ал.1, т.8-14 и т.16-31 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Според информационните масиви на Дакси става дума за:
- председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии;
- областните управители и техните заместници;
- председателят и членовете на Сметната палата;
- председателят и членовете на Комисията за защита на конкуренцията;
- управителят, подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка;
- председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията за финансов надзор;
- членовете на Изпълнителния съвет и на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол;
- председателят и членовете на Съвета за електронни медии;
- изпълнителните директори на изпълнителните агенции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници;
- главният преговарящ по преговорите за членство на Република България в Европейския съюз;
- омбудсманът и неговият заместник;
- председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията;
- органите на управление на Националния осигурителен институт;
- директорът на Националната здравноосигурителна каса и директорите на районните здравноосигурителни каси;
- генералните директори на Българската национална телевизия, на Българското национално радио и на Българската телеграфна агенция;
- директорите и заместник-директорите на службите за сигурност и на службите за обществен ред по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
- директорът и заместник-директорите на Агенция Митници;
- изпълнителният директор на Националната агенция за приходите;
- директорите и заместник-директорите на областните дирекции на Национална служба Полиция и Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението и ръководителите на регионалните управления Сигурност на Министерството на вътрешните работи;
- членовете на политическите кабинети;
- кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети;

Facebook logo
Бъдете с нас и във