Параграф22 Weekly

ген. Чавдар Червенков:

Законът за сигурността ще внесе повече ред и контрол

Ген. Чавдар Червенков е бил шеф на военното разузнаване, през есента на 1994 г. е министър на вътрешните работи в служебното правителство на Ренета Инджова. В правителството на Иван Костов е началник на политическия кабинет на министъра на отбраната Бойко Ноев. В периода 1994-1999 г. ген. Червенков е програмен директор в Центъра за изследване на демокрацията.


 


Г-н Червенков, Вие сте участник в работната група за изработване на проектозакона за националната сигурност. Каква е съдбата му в момента?

- За да отговоря на този въпрос, ще върна лентата назад. На 25 април 2012 г. се проведе заседание на Консултативния съвет за национална сигурност към президента по въпросите на реформата в сектора за сигурност. Казано накратко, беше постигнато политическо съгласие да бъдат изготвени проектозакони за Устройствен закон за националната сигурност и за НСО, НРС и Военното разузнаване, Министерският съвет да ги внесе в Народното събрание анблок до декември 2012 г., а приемането им да завърши до април 2013 година.


Първата част на това решение на Консултативния съвет беше изпълнена - проектите на закони бяха внесени в Народното събрание в края на ноември 2012 г., а в края на януари 2013 г. бяха приети в пленарната зала на първо четене.


Въпросният така наречен устройствен закон беше озаглавен: "Проектозакон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност". Този проектозакон уреждаше управлението и функционирането на системата за защита на националната сигурност, формулираше правомощията на Народното събрание и на гражданското общество и регламентираше структурата, задачите и дейностите на службите, пряко ангажирани в защитата на националната сигурност. Говоря за него в минало време, защото оставката на правителството и разпускането на Народното събрание не позволиха този и останалите закони да видят бял свят. Изготвените четири проектозакона са внесени отново в Народното събрание от група народни представители от партия ГЕРБ в края на май 2013 година. Правителството пристъпи към изработване на нов, да го наречем условно, устройствен закон за националната сигурност, който е озаглавен: "Проектозакон за управление на системата за защита на националната сигурност". Както личи и от разликата в наименованията - вторият проектозакон се съсредоточава повече върху системата за управление и по-конкретно върху дейността на Съвета по сигурността при Министерския съвет и на структурите, които обезпечават неговото функциониране. Особено внимание е обърнато на въпроса за контрола върху дейността на специалните служби, като в този случай механизмите за контрол са описани по-детайлно.


Текстът на този проект сега е на етап съгласуване на ниво експерти.


С какво този нов проект ще допринесе за повече сигурност в България?

- Понятието за "сигурност на страната" е изключително широко и комплексно, за да считаме, че с един закон проблемите, свързани с нея, ще бъдат решени радикално. Но аз лично се надявам, че законът ще внесе повече ред във взаимоотношенията между структурите, ще създаде система за постоянно наблюдение и оценка на обстановката, по-висока оперативност и контрол върху дейността на службите. Решенията по въпроси, важни за сигурността на страната, ще бъдат вземани оперативно и компетентно. Висшето ръководство на страната ще определя приоритетите, задачите и сроковете, но няма да се меси в работата на изпълнителите.


Не е тайна, че координацията между службите не е на ниво. Как ще се промени това?

- Законопроектът предвижда подобряване на координацията между службите с два инструмента. Първият е създаването на Националния център по сигурността като постоянно работещ орган към Съвета по сигурността към Министерския съвет. Без да има никакви прерогативи по отношение на оперативната работа на службите, по силата на отредените му функционални задължения той ще подобри връзката между службите и потребителите на продукта им и ще оказва помощ при изясняване на поставяните задачи, особено при онези, които са възникнали допълнително и спешно.


Вторият инструмент е Бордът на разузнавателната общност, който ще координира работата по изпълнението на поставените задачи, ще работи за повишаване на ефективността на взаимодействието между службите и при необходимост ще изготвя съвместни тематични или обобщени доклади, становища и предложения.


Погрешно в общественото пространство беше коментирано, че Бордът се явява едва ли не нова "шапка" на службите, която само ще увеличи бюрокрацията. Този така наречен Борд е само една платформа, но законово регламентирана, за организиране на взаимодействието между различните служби.


Каква е йерархията в управлението на системата за сигурност според новия закон?

- Цялата отговорност за функционирането на системата за сигурност носи изпълнителната власт. Оценките и предложенията за решения се обсъждат под ръководството на министър-председателя, но решенията взема Министерският съвет. Президентът може да участва в заседанията на съвета лично или чрез свой представител. Естествено, всички оценки и предложения ще бъдат вземани предвид и обсъждани, но последната дума ще има Министерският съвет.


Ще бъдат ли избегнати дублиращите дейности и структури, съществуващи досега - съвети по сигурността, комисии и прочие?

- Стремежът е да се избегне дублирането на функции и дейности. Но има един минимум от структури, които трябва да се укрепят и да работят ефективно. Така например основните комисии, които създава Народното събрание по силата на своя правилник за работа, се запазват. Това се налага от функциите на Народното събрание и за да се гарантира разделението на властите. Тук обаче не е завършил дебатът за формите и инструментите за контрол върху системата за сигурност, или казано по-директно, за контрол върху специалните служби.


Моето мнение е, че Народното събрание, с помощта на основните си комисии, трябва да упражнява общ контрол върху дейността на службите, но непосредственият контрол трябва да се повери на комисии от експерти, които, разбира се, ще бъдат назначавани от Народното събрание и ще се отчитат пред него. Например разследванията по повод нарушения на конституцията, на законите и регламентите. Смятам, че народните представители имат други много по-важни задачи, отколкото да се изживяват като следователи. Освен това добре би било тези експертни комисии да бъдат максимално политически неутрални. При сегашната практика обикновено в разните временни парламентарни комисии доминират представители на управляващата партия или коалиция, което обезценява в известна степен резултатите от работата им, пък била тя и напълно обективна. И за да обобщя - всички важни въпроси ще се обсъждат в Съвета по сигурността, а решенията, ако такива се налагат, ще бъдат обсъждани и приемани от Министерския съвет. В своята работа Съветът по сигурността ще бъде подпомаган от Националния център, който ще има капацитета да следи и оценява непрекъснато обстановката и да подпомага работата на съвета.


След като съществува проект за общ закон за сигурността, на какъв етап е проектът за НРС, ако има изобщо такъв?

- И с него ситуацията е подобна на тази с общия закон. Има един подготвен проект по време на мандата на партия ГЕРБ - резултат от постигнатото по време на Консултативния съвет за национална сигурност при президента от април 2012 година. Но оставката на правителството и разпускането на Народното събрание осуетиха завършването на процедурата по приемането му.


Как Вие си представяте закона за НРС - приоритети, дейност, управление? Ще бъдат ли разузнавачите под пагон, както досега?

- В съществуващия проектозакон, в който тази служба вече се нарича Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР), са отразени тези нови качества - девоенизиране и преподчиняване на структурата на министър-председателя, така както това съществува на практика в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Няма съществени различия между приоритетите и задачите, които ще се изпълняват. И в този проектозакон, както и в останалите проектозакони , свързани с тази материя, значително по-добре са разработени разделите за контрола върху дейността. Съществено място заемат и текстовете, които гарантират по-високата й прозрачност, без, разбира се, това да създава рискове за изтичане на класифицирана информация.


Тук ще си позволя едно лично мнение. Смятам, че е целесъобразно да се обсъди внимателно въпросът за подчинеността на тези държавни агенции. Ако и този проект се реализира така както е замислен, на подчинение на министър-председателя ще има три специални служби - ДАНС, ДАТО и ДАР. Човек трудно може да бъде убеден, че министър-председателят ще разполага с достатъчно време, за да вниква в спецификата на дейността на всяка една от тях, което крие риск за ефикасността на непосредственото ръководство с всички произтичащи от това последици. Би могло тези агенции, без да се накърнява националният им характер, да се поставят под "шапката" на едно от т.нар. силови министерства.


Не е ли нормално Военното разузнаване да премине на подчинение към НРС?

- Въпросът може да има и обратен "словоред" - НРС да премине към Военното разузнаване. Има редица доводи по посока сливане на двете служби, но сериозен дебат по този въпрос все още не се е състоял. Това би могло да стане много лесно с един акт на Народното събрание, но все още не сме наясно какви биха били ползите и щетите от едно подобно сливане. В тази насока съществува законопроект на партия "Демократи за силна България" (ДСБ), който през януари 2009 г. беше отхвърлен от ГЕРБ и от БСП. Тогава беше заявено, че по-добре е първо да се приемат като първа стъпка отделни закони за двете разузнавателни служби, а впоследствие да се мисли за обединяване.


Сигурно в обозримо бъдеще ще дойде и този момент - да се направят практически стъпки за сливане на двете структури. Сега според мен е по-важно те да се стабилизират, за да могат да работят пълноценно. В публичното пространство има информация за това как беше орязан бюджетът на НРС. Това в никакъв случай не допринася за стабилизация и мотивация на състава. Едно обединение в такава обстановка ще бъде като кърпеж с бели конци и едва ли би имал желания ефект.

Facebook logo
Бъдете с нас и във