Параграф22 Weekly

§22 Новини

12 милиона лева са били защитени в резултат от дейността на дирекция АФКОС – МВР през 2013 г.

Заместник-министър Пламен Ангелов: Всичките ни усилия са насочени към защита на финансовите интереси на Република България.


Ефективният и своевременен контрол, разкриването на нередности по различни проекти, изпълнявани от бенефициенти на територията на страната, дава две основни предимства. От една страна системата за контрол на България получава все по-голям кредит на доверие, което осигурява по-добри изходни позиции при преговаряне по различните финансови инструменти. Освен това, когато бъдат открити нередности от българските контролни или управляващи органи, тези средства остават в рамките на страната. Затова е важна националната система за контрол – да ограничава необходимостта от външни контролни органи, като например ОЛАФ, да бършат нашата работа”. Това обясни заместник-министър Пламен Ангелов в рамките на информационната конференция по проекта „Обезпечаване и подпомагане на дейността на дирекция АФКОС при работата й по Структурните и Кохезионния фонд“, финансиран по Оперативна програма „техническа помощ“ и изпълняван от Дирекция АФКОС – МВР. Той подчерта, че всички усилия са насочени към защита на финансовите интереси на Република България и изрази задоволство от дейността на звеното, осъществяващо координацията на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и все по-активното й развитие. Заместник вътрешният министър припомни, че под председателството на министър Цветлин Йовчев на 24 април се проведе заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС, по време на което бяха приети много важни решения. Като най-важен резултат от срещата той посочи приемането на проекта за Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за програмния период 2014-2020 година. Целта й е да защити интересите на българските граждани, поради което е максимално ориентирана към спецификите на страната.Като доказателство за ефективната работа на системата за защита на европейските финансови средства у нас директорът на АФКОС - МВР Борислав Хлебаров изтъкна факта, че в доклада на ОЛАФ от 2011 г. се посочва, че всички нередности в България са установени от национални контроли органи за разлика от други държави-членки на Европейския съюз. Той обяви, че през изминалата 2013 г. са били открити 22 преписки за административни разследвания по проекти на обща стойност над 40 милиона лева, като направи уточнението, че не при всички има установени нередности, а работата по някои все още не е приключила. От началото на 2014 г. откритите преписки са 14. Директорът на АФКОС посочи, че годишно дирекцията получава между 100 и 200 сигнала, като докладващите органи в страната са общо 34. През миналата година почти по всички програми има разкрити разследвания, включително и по такива, които са в режим на споделено управление и нямат управляващи органи в България. В резултат на завършени през 2013 г. административни разследвания са предпазени финансови средства в размер на 12 милиона лева. Като голям успех се отчитат и разследванията, по които не са установени нередности – също на голяма стойност – защото те демонстрират пред европейските ни партньори, че българските контролни системи работят и всички сигнали се проверяват. В периода от 2007 до 2013 г. за Структурните и Кохезионния фонд са установени 1190 нередности, от тях 257 са докладвани на ОЛАФ. През последните две години се забелязва задържане на общия брой установени нередности. От докладваните нередности около 62% са свързани с нарушения на тръжни процедури, 21%  - с незаконосъобразни или неоправдани разходи, около 6 % касаят неизпълнение на договорни задължения.Ръководителят на проекта  Георги Зайков посочи, че дирекция АФКОС – МВР е конкретен бенефициент по Оперативна програма „Техническа помощ“ и като такъв изпълнява проекта „Обезпечаване и подпомагане на дейността на дирекция АФКОС при работата й по Структурните и Кохезионния фонд“. Той запозна присъстващите с реализираните конкретни дейности, залегнали в плана за изпълнение. Положителните резултати след реализирането на проекта с бюджет 487 771 лева са повишаване на ефективността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ, чрез обезпечаване и подпомагане изпълнението на основните й функции по административни разследвания, провеждане на проверки съвместно с представители на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), оперативно сътрудничество с ОЛАФ и съответните компетентни органи за защита на финансовите интереси на ЕС в държавите-членки, както и чрез осигуряване на необходимия технически капацитет на дирекцията за ефективното изпълнение на посочените дейности. Очакваният цялостен резултат от реализирането на проекта е повишаване на ефективността и качеството на изпълнение на задълженията, регламентирани в националното законодателство, подобряване на координацията и сътрудничеството с европейските институции и компетентните структури на държавите-членки

Facebook logo
Бъдете с нас и във