Параграф22 Weekly

§22 Новини

Пресметнато омаскаряване

Сметната палата обяснява, но има ли кой да я чуе

"Наказателна бригада", "политическа слугиня", "раздавач на индулгенции", "свърталище на шуробаджанащина", "партийно-партизанско покушение"! Оценките на председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров за приетите на първо четене в Народното събрание промени в устройствения й закон са остри и категорични. Предложените от управляващите текстове предвиждат връщане на стария колективен модел на ръководство на одитния орган и занижаване на професионалните изисквания към деветте му членове, които ще бъдат избирани от парламента. Какви ще са последиците за единствената (според мнозина) оцеляла у нас независима институция, контролираща бюджетните разходи в страната, можем да съдим от думите на професора: "Всеки вече ще може да стане председател на Сметната палата, стига да има определен стаж и политическа протекция". И да бъде "независим" според партийната поръчка.


Лавината от упреци срещу управлението на Сметната палата, отприщена от двама от вносителите на законопроекта - Йордан Цонев от ДПС и Румен Гечев от "Коалиция за България", амбицира ръководството й да ги опровергава детайлно и с факти. В края на февруари Сметната палата опроверга девет неверни твърдения на Гечев. Тази седмица опровержение получиха и твърденията на Цонев за нарушения при изготвянето на одитния доклад за финансовото управление на МВР за периода от началото на 2010-а до средата на 2013 година. Силен отговор в осем точки одиторите дадоха и на порция обвинения, според които ръководството на палатата злоупотребило със средства за осигуряване на нормалното й функциониране. Официалното опровержение беше публикувано на сайта на одитната институция под заглавието: "Омаскаряват Сметната палата с неверни твърдения". Ето и фактите, както ги виждат нейните експерти:


Ремонтът на сградата

Договорът за ремонт на сградата на Сметната палата е сключен в края на 2005 г. след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки(ЗОП). Подадени са 6 оферти, като само две от тях са били дисквалифицирани. Решението за избор на изпълнител сред останалите четирима участници не е обжалвано и договорът е сключен с класирания на първо място участник. Договорът не предвижда да се посочи крайна обща стойност, тъй като при обществени поръчки за инженеринг (включващи проектиране и строителство) такава стойност не може да бъде предварително формирана. В договора е фиксирана само цена на проектирането, а изпълнението на строително-монтажните работи (СМР)е предвидено да се извърши по единични цени, предложени в офертата на изпълнителя. След като е приключило изпълнението на целия договор, на база на извършените и приети количества СМР в Регистъра на обществените поръчки е обявена изплатената сума - в размер на 9 527 444 лв. без ДДС.Упражняван е строителен надзор от лицензиран външен изпълнител, с който е сключен договор, а извършената работа е приета с протоколи от служители на палатата от отдел "Управление на собствеността". Възлагането и изпълнение на обществената поръчка за ремонта на сградата на Сметната палата е проверено както от специалните комисии, назначени от Народното събрание за заверка на годишните финансови отчети на палатата, така и от Звеното за вътрешен одит. Нарушения не са установени.


Административна деловодна система

Договорът за внедряване на административна деловодно-архивна система и на интранет портал на Сметната палата е сключен след проведена открита процедура по ЗОП. Подадена е само една оферта за участие, но тя е допусната и класирана на първо място, тъй като е отговаряла на изискванията на възложителя. Договорът е изпълнен в пълен обем, всички включени модули на продукта са в действие.


След влизане в сила на новия Закон за Сметната палата през месец януари 2011 г. организацията на одитната дейност е изцяло променена, което наложило съществуващите модули, особено този за одитната дейност, да бъдат преработени. Към настоящия момент той е преработен и функционира според изискванията на действащия закон. Всяка година Сметната палата сключва договор за следгаранционната поддръжка на модулите, като онези от тях, върху които има авторски права трето лице, се възлагат чрез процедура на договаряне по ЗОП. Нито комисиите за заверка на годишните финансови отчети на палатата, назначени от парламента, нито проверките на Звеното за вътрешен одит не са установили нарушения при възлагането и изпълнението на този договор.


Специализиран одитен софтуер

Ползването на специализиран одитен софтуер също е законосъобразно. С договор от 2012 г. Сметната палата е получила право да ползва 200 броя лицензи за специализиран одитен софтуер, без да е придобила и права на собственост върху продукта. На 19.07.2013 г. палатата е подписала договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма "Административен капацитет"(ОПАК)- проектът е на обща стойност 2 153 256 лева. Само една от общо седемте дейности по него е свързана с въвеждане на Наръчника за прилагане на Международните стандарти на Върховните одитни институции (МСВОИ)в специализиран одитен софтуер, ползван от палатата. Стойността на тази част е 451 796 лв. без ДДС. Поради факта, че изключителните права за разпространение, поддръжка и обучение за този софтуер са притежание на едно лице, възлагането на тази дейност е предвидено да се извърши чрез процедура на договаряне по ЗОП. Управляващият орган на ОПАК, както и Агенцията по обществени поръчки са упражнили предварителен контрол и са потвърдили, че изборът на тази процедура съответства на изискванията на закона.


Наръчник за прилагане на Международните одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата е от 2009 г., не е отменен и продължава да се прилага, доколкото не противоречи на нововъведените стандарти. Предстои окончателното приемане на изцяло нов наръчник, който да ги покрие изцяло. Той се състои от четири модула, като три от тях са приети и се тестват. Приети за тестване са и две трети от четвъртия модул. Подготовката на новия наръчник не е продължила по-дълго, отколкото подготовката на предишния наръчник - около три години.


Одитите не са малко

Ръководството на палатата опровергава внушенията, че е извършило малко одити, а много от одитните доклади са недовършени. След като влиза в сила новият закон за палатата, са довършени и издадени 108 одитни доклада. В периода 2011-2013 г. са извършени над 400 одита. Отделно са извършвани средно по 200 финансови одита годишно за заверка на годишните финансови отчети. Всичко това се вижда и от програмата, и от отчетите на Сметната палата, публикувани на нейната интернет страница.


Обезщетенията

Отхвърлени са и упреците за определените от ръководството на Сметната палата обезщетения при предсрочно прекратяване на мандата на членовете й. Става въпрос за шест брутни заплати - решение, прието още в средата на 2010 г. при промяната на Вътрешните правила за работна заплата. За целта е изискано становище от външен експерт професор по трудово право, който заявява, че решението е законосъобразно. Независимо от това, че изборът на членовете на палатата извършва Народното събрание, те работят по правилата на Кодекса на труда. В рамките на управленската автономия на Сметната палата и при наличие на средства по бюджета й е допустимо определянето на обезщетение при предсрочно прекратяване на мандата. Законът за Сметната палата урежда само основните възнаграждения на председателя и заместник-председателите, а допълнителните възнаграждения и обезщетенията се уреждат от Вътрешни правила за работна заплата. Те се приемат с единодушие от тримата членове на ръководството й по сегашния закон - председател и неговите двама заместници.


В палатата не са раздавани пари извън основната месечна заплата и обичайните допълнителни трудови възнаграждения, каквито се раздават в повечето ведомства. Брутната работна заплата се формира на основание на чл. 31 ал. 2 от Закона за Сметната палата, според който работещите в нея могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати по ред, установен със закон, с акт на Министерския съвет или с вътрешните правила. Те са приети на 1 април, 2012 г. и съгласно тях индивидуалният размер на допълнителното възнаграждение се определя, като се отчитат натовареността на служителите и оценката им от ежегодното атестиране. Премии се изплащат само при постигнати икономии за всяко тримесечие.От палатата припомнят, че през 2013 г. са работили с около 100 незаети щатове. Политиката на ръководството била работещите да са висококвалифицирани, силно натоварени и подходящо мотивирани, вместо да се раздават по-малко пари на повече хора. Въпреки че служителите на Сметната палата не са държавни служители и за тях важи специалният Закон за Сметната палата, спазено е ограничението в Закона за държавния служител разходите за допълнителни възнаграждения да не надхвърлят 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски. В резултат средната брутна работна заплата в Сметната палата е около 1500 лева.


Ръководството на палатата възразява и срещу упреците, че е прикривало злоупотребите при полетите на "Авиоотряд 28". В издадения в края на миналата година окончателен одитен доклад по случая е констатирано, че полети за нуждите на Българската федерация по мотоциклетизъм са платени от бюджета на Министерския съвет при управлението на ГЕРБ, което е незаконосъобразно. По-късно председателят на Сметната палата подписва допълнително констатацията, че става въпрос за нанесена вреда на бюджета. Експремиерът Бойко Борисов обаче възразява и представя доказателства, че мотоциклетната федерация е възстановила средствата за тези полети. В резултат окончателният одитен доклад не съдържа констатация за вреда, тъй като тя е възстановена до приключване на одита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във