Параграф22 Weekly

§22 Новини

Правосъдие по целесъобразност

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) прие тази седмица, че записаният в конституцията петгодишен срок на мандата на главния съдебен инспектор всъщност нищо не значи. Според висшите съдии се оказва, че "по целесъобразност" този мандат може на практика да продължи до безкрай. Това излиза от решението по делото, което съдията от София Мариян Марков заведе срещу наложеното му от ВСС дисциплинарно наказание. В жалбата си той постави ребром следния въпрос: правомерни ли са били действията на инспектор № 1 Ана Караиванова след изтичането на мандата й и имала ли е тя след изтичането на петгодишния му срок, определен в конституцията правомощието да представлява Инспектората към ВСС.


"Параграф 22" разказа още през януари тази година за казуса, който изправи на нокти немалко хора в държавата. Всъщност, при цялото ни уважение към съдията Марков, най-малко важното нещо в това съдебно дело бе размерът на наказанието му.


В момента Марков правораздава в Софийския районен съд, където беше изпратен, след като Висшият съдебен съвет му наложи дисциплинарно наказание (с решение от юли 2013 г.) заради системно забавяне на дела. Решението на ВСС обаче е основано на проверка на Инспектората към ВСС (ИВСС), която установява, че Марков е допуснал многобройни и системни нарушения на сроковете за написване на решенията по делата, за които отговаря. Това е окачествено като "виновно неизпълнение на служебните му задължения". Проверката на ИВСС е започнала по заповед, подписана от Ана Караиванова в качеството й на главен съдебен инспектор. Само че в този момент мандатът й вече е бил изтекъл. Този е основният мотив, на който се позовава съдията Марков в сегашното дело, което води срещу наложеното му дисциплинарно наказание.


Това е казусът. А въпросът е легитимно ли Ана Караиванова е представлявала Инспектората след изтичането на мандата й. Отговорът вече засяга далеч не само Мариян Марков.


В едно от определенията по хода на делото, с което Марков оспорва наказанието си, същият състав на ВАС записа черно на бяло, че мандатът на главния инспектор е изтекъл на 09.01.2013 г. - пет дни преди да разпише заповедта да започне проверката срещу Марков. "Народното събрание избира нов главен инспектор не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на стария. Този срок в случая не е спазен и към момента на постановяване на настоящото определение няма избран нов главен инспектор, няма определен заместник на главния инспектор или друго лице, което да представлява Инспектората към ВСС. Законът за съдебната власт не разглежда подобна правна хипотеза, обусловена от бездействието на върховния орган на държавна власт", написа тогава в определението си съдът. И посочи, че оттук-нататък има две възможности: или да се приеме, че с изтичането на срока на мандата се прекратяват и правомощията на главния инспектор, или че с оглед на необходимостта от приемственост и стабилност на органа той може да продължи да упражнява правомощията си до избора на нов титуляр.


С други думи, през януари съдът констатира, че няма съдебен инспектор. Три месеца по-късно в решението си обаче същият този състав на ВАС решава, че не е съвсем така. Съдията-докладчик по делото преповтаря нормата от закона, според която Народното събрание трябва да избере нов главен инспектор не по-късно от един месец преди изтичането на мандата, за да се осигури непрекъсваемост на работата на този специален орган. След което заключава, че "временното осъществяване на пълномощия до избиране на приемник не следва да се възприема като насочено към преодоляване на демократичния принцип за ротация. Функционалната необходимост от непрекъсваемост предотвратява междувластието, като осигурява успешното функциониране на държавните органи". Преведен на човешки език, този претенциозен набор от думи означава, че все пак главен инспектор май все още има - макар и само в името на целесъобразността.


Съдиите признават, че съществуват няколко решения на Конституционния съд, с които той се е произнасял по повод на мандатите на други трима "главни" в съдебната власт - шефовете на ВКС и ВАС и главния прокурор. И за техния мандат в закона е записан срок на продължителност, но не е написано изрично какво се случва след неговото изтичане - запазват ли те своята представителна власт и ако не е избран нов човек за поста, или не. Затова се е наложило да бъде сезиран КС, който стига до извода, че правомощията на "главните" в съдебната власт се прекратяват с изтичането на мандата им.


Съставът на ВАС по делото на Марков обаче е приел, че този извод не може да бъде пряко пренесен и към главния съдебен инспектор, защото не отчита различния характер и функции на тази длъжност в сравнение с функциите на главния прокурор или на председателите на висши съдилища. Освен това се взема предвид и друга практика на КС, според която мандатите на различните държавни органи имат различен правен режим и всеки случай следва да се тълкува конкретно сам за себе си.


Впрочем, отговор на голяма част от въпросите, които делото "Мариян Марков" поставя, можеше да даде именно Конституционният съд, стига някой да го бе поискал. Да не говорим, че след като мандатът на главния инспектор е установен именно в конституцията, логично и редно беше тълкуване на нормата да даде именно КС. Само че този специфичен съд не действа сам, а трябва да бъде сезиран. В конституцията е изброено изрично кой може да стори това - най-малко 1/5 от народните представители, президентът, Министерският съвет, Върховният касационен съд, Върховният административен съд и главният прокурор.


Никой от посочените органи и държавници обаче поне досега не го е направил. Спорно е дали защото проблемът с "проточилия" се мандат на Караиванова се смята за твърде маловажен, или така е по-удобно при засилващото се политическо противоборство в очакване на избори. Дори нещо повече - ВАС е отхвърлил искането за сезиране на КС, направено по време на делото от защитника на Марков.


В крайна сметка е отхвърлена и жалбата на Марков срещу самото му наказание. От което следват две неща: че делото със сигурност ще продължи нататък и пред петчленен състав на ВАС. И че въпросът дали тука има или нема главен инспектор все още е висящ.


 


 


В началото на 2013 г. Мариян Марков е наказателен съдия в Софийския градски съд. С две заповеди от януари и февруари 2013 г. главният инспектор на Инспектората към ВСС (ИВСС) е разпоредил проверка за спазването на процесуалните срокове при насрочване, разглеждане и решаване на делата, които са му възложени. При проверката е констатирано системно неспазване на сроковете, което се приема за тежко дисциплинарно нарушение.Въз основа на данните от проверката си Инспекторатът предлага на ВСС Марков да бъде уволнен дисциплинарно, защото е проявил бездействие, водещо до неоправдано забавяне на производството по 23 дела. А в две от тях това е довело до пълно преграждане на възможността за осъществяване на наказателно преследване поради изтичане на предвидената в закона абсолютна давност за наказателно преследване.ВСС приема констатациите от проверката. Но при разискванията членовете на съвета решават, че дисциплинарното уволнение ще е прекомерно строга санкция и я заменят с понижение в длъжност за две години - до съдия в Софийския районен съд. Заради това сега не само съдията, но и ИВСС оспорват това наказание пред съда, тъй като в Инспектората явно продължават да смятат, че то е твърде меко за допуснатите от Марков нарушения. Само че и жалбата на ИВСС бе отхвърлена от тричленния състав на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във