Параграф22 Daily

§22 Новини

545 кандидати участват в конкурса за първоначално назначаване в районните прокуратури

На 27 февруари 2016 г. в зала 271 на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе писменият изпит в конкурса за първоначално назначаване и заемане на общо 43 свободни длъжности „прокурор” в районните прокуратури, обявен с решение на ВСС по протокол № 62/16 декември 2015 г. До тази бройка се стигна след като с решение на ВСС по протокол № 25/14 май 2015 г. бяха обявени общо 68 свободни длъжности „прокурор” в районните прокуратури, от които след изтеглен жребий за конкурс първоначално назначаване бяха определени 14 длъжности, а за конкурс преместване в длъжност – 54 длъжности. При обобщаване на подадените заявления на кандидатите в конкурса за преместване в длъжност се констатира, че няма заявени желания за заемане на общо 4 длъжности „прокурор” в районните прокуратурите в гр. Оряхово – 1 длъжност, гр. Свиленград – 2 длъжности и гр. Трън – 1 длъжност. След извършеното от конкурсната комисия класиране, се установи, че 25 от кандидатите се класират на заявеното от тях първо желание, а на останалите 25 обявени длъжности няма класирани кандидати. Така общо 29 длъжности останаха реално свободни и съгласно изискванията на чл. 191, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ бяха обявени за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване, ведно с определените чрез жребий 14 длъжности.

Желание да участват в конкурса за първоначално назначаване за заемане на свободните длъжности за "прокурор" в районните прокуратури са заявили 553-ма кандидати, от които допуснати до участие са 545, съгласно Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.

Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи апелира кандидатите да се запознаят с Указанията за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, съобразно които на изпита не се допускат лица с мобилни телефони, лаптопи, таблети, хендсфрии и други технически устройства. В случай, че при проверката с ръчен металодетектор бъдат намерени у кандидат такива устройства, същият няма да бъде допуснат в залата за провеждане на писмения изпит. Освен това по време на изпита могат да се ползват само нормативни актове. В случай, че бъде констатирано използването на съдебни и тълкувателни решения, както и друга съдебна практика, същите се изземват и кандидатът се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса.

С решения на ВСС по протоколи № 01/14.01.2016г., 04/27.01.2016г. и 08/11.02.2016 г. беше определен поименният състав на конкурсните комисии, които съгласно Правилата ще подготвят казусите от наказателно-правните науки в тридневен срок преди провеждането на писмения конкурс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във