Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на ВСС утвърди Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни запрати на съдии, прокурори и следователи, както и Класификатора на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и ИВСС, на основание чл. 342, ал. 3 от ЗСВ,  в сила от 01.01.2019 г. С приетите документи се обезпечава 10% увеличение на размера на основните  трудови възнаграждения на работещите в съдебната власт.

Класификаторите на длъжностите в администрацията на съдилищата и на Прокуратурата на Република България са препратени съответно към Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС за утвърждаване.

Утвърдена бе и таблица № 1 на ВСС за определяне на максимални основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, в сила от 01.03.2019 г., с която се увеличават с по 100 лв. ранг  I, II  и III.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2018 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.12.2018 г. е 99,05 %.

Общо постъпилите приходи във ВСС са 416,565 млн. лв., (от които 73,77 % от субсидия, от съдилищата 21,50% и от НАП 3,56 %). Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 114,903 млн. лв., като бележат ръст от 1,95 % в сравнение с м. декември 2017 г. Неизпълнението на приходите към 31.12.2018 г. е 1,097 млн. лв.

Приходите от съдебни такси са 91,429 млн. лв., като неизпълнението към 31.12.2018 г. е в размер на 10,571 Отчита се 6,55 % намаление на приходите от съдебни такси в сравнение със  същия период на 2017 г..

Налице е преизпълнение на приходите от други дейности към м. декември 2018 г. в размер на 9,474 млн. лв.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.12.2018 г. са в размер на 600,078 млн. лв. Планът на разходите за 12 месеца е 607,433 млн. лв., като неизпълнението на бюджета към 31.12.2018 г. е 98,79%. Разходите са увеличени с 5,22 % в сравнение с месец декември 2018 г.

Капиталовите разходи възлизат на 9,171 млн. лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 12 месеца е 14,188 млн. лв., като изпълнението за м. декември 2018 г. е 64,65%.

Пленумът на Висшия съдебен съвет създаде централизиран фонд СБКО за отпускане на помощи на магистрати и съдебни служители през 2019 г. Източник за набиране на средства в централизирания фонд са отчисленията в размер на 0,1 % от средствата за СБКО, начислявани върху средствата за основна заплата в органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаване на фонда с проткол от проведено общо събрание.

От средствата на централизирания фонд СБКО могат да се подпомагат само магистрати и съдебни служители от органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаване на фонда и представили протокол от поведено общо събрание в срок до 11.02.2019 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет делегира правомощия в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджет (чл. 11, ал. 3 от ЗПФ) на комисия „Бюджет и финанси“ на основание чл. 11, ал. 4 от Закона за публичните финанси за взимане на решения по следните искания от второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на съдебната власт:


  • Осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ;

  • Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт;

  • Осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат;

  • Възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в изпитни комисии, членове на конкурсни комисии и участници в работни групи и подкомисии;

  • Възнаграждения на членовете на конкурсни комисии за участие в обявени конкурси;

  • - осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени магистрати и съдебни служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във