Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Красимира Радославова Христова – прокурор в Районна прокуратура – Елена за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Елена, считано от 14.02.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Христова бе определена за и.ф. административен ръководител по предложение от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България.

Прокурор Христова има общ юридически стаж над 20 години. Заемала е длъжностите: прокурор в Районна прокуратура – Елена от 01.10.1998 г. до 19.03.2000 г.; районен прокурор на Районна прокуратура – Елена от 20.03.2000 до 29.03.2005 г.; административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Елена от 29.03.2005 г. до 30.03.2010 г.; и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Елена от 29.03.2010 г. до 23.07.2010 г., административен ръководител на Районна прокуратура – Елена от 23.07.2010 г. до 23.07.2015 г. и прокурор в Районна прокуратура – Елена от 24.07.2015 г. и към момента.

В предложението е посочено, че прокурор Христова притежава много добра правна подготовка, организационен и административен опит, доказала е професионализъм при изпълнение на служебните задължения, делови и нравствени качества.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото си заседание вземането на решение, по предложението от главния прокурор на Република България, за освобождаване на майор Георги Атанасов Петров от заеманата длъжност „военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – София, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 от ЗСВ.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Йорданка Иванова Попова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, която придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на Антон Христов Кондов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, Чавдар Любенов Мънев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Левски, Мирослав Илиев Илиев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Карнобат, Свилена Иванова Костова – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, Здравко Сабинов Делиев – прокурор в Районна прокуратура - Девин и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във връзка чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Радослав Георгиев Бакърджиев – прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“

С решения от днес повишени, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг са Веселина Атанасова Гайдажиева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас, Георги Николов Кърпаров – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, Иван Валериев Първанов – прокурор в Софийска районна прокуратура – прокурор в Софийска районна прокуратура, Стела Веселинова Юрчиева-Башева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Златоград, Атанас Костадинов Христов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Христо Минков Христов – прокурор в Районна прокуратура – Ловеч, Надя Емилова Николова-Цанкова – прокурор в Районна прокуратура – Елин Пелин, Галина Вълчева Йорданова – прокурор в Окръжна прокуратура – Силистра.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Станислав Стойков – прокурор в Софийска градска прокуратура, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за вакантна позиция OLAF-0-1.

Прокурор Стайков е единствен кандидат в процедурата. Съгласно функционалната характеристика на вакантната позиция избраният от ЕК кандидат ще  извършва проверки за законосъобразността на разследванията на OLAF, правен преглед на окончателния доклад при приключване на разследването и други.

Прокурорската колегия възложи на експертите от дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да предоставят документите на кандидата на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във