Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет промени и допълни структурата на администрацията определена с решение по протокол № 29/22.11.2018 г., т. 53, като в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ се създава отдел „Единна информационна система на съдилищата“ с 5 щатни длъжности - началник отдел и четири  длъжности „главен експерт“  - „системен архитект“, „техническа помощ ЕИСС“ и „методическа помощ за ЕИСС“. Новото административно звено ще преценява необходимостта от нови и/или промени на съществуващи функционалности в ЕИСС и ще оказва техническа и методическа помощ при възникнали затруднения от страна на ползвателите на системата.

Отделът е създаден с приетия на 07.02.2019 г. „Правилник за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация“  във връзка с изпълнение на проекта по ОПДУ „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“. Отделът ще бъде единствената контактна точка между съдилищата като ползватели на ЕИСС и нейния разработчик.

Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на Административен съд – Бургас като на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ съкрати една свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Смолян и разкри съответно една щатна длъжност в Административен съд – Бургас, считано от датата на вземане на решението. Увеличаването на съдийският щат е заради високата натовареност на съда и тенденцията за увеличаващ се брой дела. По данни от Анализ на натовареността на съдилищата през 2017 г., приет с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 17/29.05.2018 г., Административен съд – Бургас е на трето място по натовареност с 20,61 брой дела за разглеждане месечно от един съдия, при средна за страната 16,77.  През 2017 г. броят на делата за разглеждане се е увеличил спрямо 2016 г. с 19%, а спрямо 2015 г. с 15%.

Броят на новообразуваните дела за 2017 г. е нараснал с 37%, като най-голямо е увеличаването на  частните административно дела със 160%.

Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри 4 щатни длъжности „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура, 10 щатни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура и 5 щатни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура. Новите щатни длъжности са осигурени чрез съкращаване на 12 свободни длъжности „прокурор“ в районни и окръжни прокуратури и посредством пет свободни длъжности, съкратени със закриването на районните прокуратури – Белоградчик (2 щ.бр.), Дряново, Кула, Мадан, Чепеларе и Тервел от 01.01.2019 г.

Пленумът на ВСС, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ съкрати по една свободна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Севлиево, Районна прокуратура – Перник, Окръжна прокуратура – Благоевград, Окръжна прокуратура – Враца, Окръжна прокуратура – Стара Загора, Окръжна прокуратура – Плевен, Окръжна прокуратура – Габрово, Окръжна прокуратура – Варна, Окръжна прокуратура – Добрич и Окръжна прокуратура – Перник, както и две свободни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Ямбол,  считано от дата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във