Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 55, ал. 1 от Административния процесуален кодекс, възобнови административното производство във връзка с повишаването на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт на седем магистрати. Решението е във връзка с отпадалото основанието за спиране, а именно приключване на съдебното производство пред Върховния административен съд по оспорване на § 6 от Предходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2017 г.

Колегията не назначи, поради отмяна на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2017 г.:

- Венета Димитрова Стефанова-Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас;

- Владимир Цветелинов Колев – прокурор в Районна прокуратура – Шумен, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград;

- Мария Иванова Николова – прокурор в СРП, на длъжност „прокурор“ в СГП;

- Даниела Зефирова Андреева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, на длъжност „прокурор“ в СГП, и съответно на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив и на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Хасково,

- Златко Христов Каракачанов – прокурор в СРП на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София и на длъжността „прокурор“ в СГП;

- Антон Иванов Мицов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София на длъжност „прокурор“ в СГП, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Благоевград, и на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура;

- Пламен Георгиев Райнов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, на длъжност „прокурор“ в СГП.

Поради отмяната на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2019 г. Прокурорската колегия не назначи и Ивайло Борисов Ангелов – следовател в Националната следствена служба, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура. По отношение на него не е налице спряно административно производство.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий доц. д-р Юлиана Младенова Матеева - хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, като резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, по конкурс, обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 30/21.11.2018 г. Решението е във връзка с отвод на доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова – хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаския свободен университет, определена за резервен член на конкурсната комисия с решение на ПК по протокол № 6/20.02.2019 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303 ал. 2, т. 2, б. 4а“, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 304, ал. 1 от Закона за съдебната власт поощри Ангел Михайлов Алексов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Радомир, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и парична награда, в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаването е направено от Главния прокурор на Република България. Той се мотивира с богатия професионален и организационен опит, и изключително отговорното и компетентно изпълнение на задълженията от Ангел Алексов. Посочен е също неговият принос за издигане авторитета на съдебната власт.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Прокурорската колегия освободи Ангел Михайлов Алексов от заеманата длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Радомир, както и от длъжността „прокурор“, считано от 12.03.2019 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт определи Красимир Димитров Първанов – прокурор в Районна прокуратура – Перник, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Радомир, считано от 12.02.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с освобождаването поради пенсиониране на административния ръководител на Районна прокуратура – Радомир.

Facebook logo
Бъдете с нас и във