Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители на Окръжна прокуратура – Велико Търново, Окръжна прокуратура – Видин, Окръжна прокуратура – Русе и Окръжна прокуратура – Хасково. Мандатите на настоящите административни ръководители изтичат в периода 25.05. – 10.06.2019 г.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание разглеждането на предложението от Спас Динков - и.ф. административния ръководител на Районна прокуратура – Смолян за назначаване на Христо Атанасов Ирикев – прокурор в Районна прокуратура – Смолян, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Смолян.

Решението на Колегията е във връзка с предстоящото на 17.04.2019 г. събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Смолян. Единствен кандидат в изборната процедура е Димитър Иванов Стратиев - настоящ административен ръководител на Районен съд – Мадан.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, една заета щатна бройка за длъжността „системен администратор“ в щата на Апелативна прокуратура – Пловдив и съответно разкри една щатна бройка за същата длъжност в щата на Районна прокуратура – Пловдив. Гласуването премина при отвод на г-жа Гергана Мутафова – председател на Комисия „Съдебна администрация“ към Прокурорската колегия.

Даден бе 7-дневен срок на административните ръководители на Апелативна прокуратура – Пловдив и Районна прокуратура – Пловдив, от получаване на настоящото решение, при възможност да приложат процедурата по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ за съдебният служител, чиято бройка е съкратена и разкрита нова в Районна прокуратура – Пловдив. Указано бе на административния ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив при липса на възможност за приложението на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ да предприе действия по прекратяване на трудовите правоотношения със съдебният служител, на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2-ро от КТ, поради съкращаване на щата, при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 329 от КТ и закрилата при уволнение по чл. 333 от КТ.

Прокурорската колегия взе решение след проведено изслушване на административните ръководители на Районна прокуратура – Пловдив, Апелативна прокуратура – Пловдив и Окръжна прокуратура – Пловдив, които заявиха, че поддържат изложените мотиви и аргументи в представените писмени становища.

Комисия „Съдебна администрация“ предложи три варианта за осигуряване на необходимата щатна бройка – чрез съкращаване на една заета щатна бройка за длъжността „системен администратор“ по щата на Окръжна прокуратура – Пловдив или Апелативна прокуратура – Пловдив, или чрез разкриване на нова щатна бройка в Районна прокуратура – Пловдив.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 35 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация, възложи на представляващия прокурорската колегия да упълномощи служители в Администрацията на ВСС с юридическо образование, с право да представляват Прокурорската колегия в производства пред органи на съдебната власт, административни органи и органи по принудителното изпълнение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във