Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансово-административни решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи граждански договори с експерти от Прокуратурата на Република България за изпълнение на проект „Електронен обмен на е-Доказателства чрез е-Кодекс – ЕКЗЕК“, както и с право да ги изменя и прекратява. Решението е във връзка с необходимостта от събиране на допълнителна информация за изпълнението на проекта.

Висшият съдебен съвет е страна по Споразумение за безвъзмездна финансова помощ – Номер 785818 EXEC за изпълнение на посочения проект, сключено с Европейския съюз, представляван от Европейската комисия.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.03.2019 г. В нея е посочено финансиране в размер на 1 050 843 лв., предоставеното на 12 районни, окръжни и административни съдилища, на ВКС, Прокуратурата на Република България и ВСС.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка от Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатени застрахователни суми по предявени претенции по сключения договор с ВСС за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.

Съгласно информацията за първото тримесечие на 2019 г. изплатените суми по предявени претенции от застрахованите по договора лица са в размер на 313 845,27 лв.

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри получените и изразходвани командировъчни пари от членовете на ВСС, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, главния прокурор на Република България, главния инспектор на ИВСС и директора на Националния институт на правосъдието за първото тримесечие на 2019 г.

Общият размер на изплатените за периода командировъчни пари е 3980,95 лв. От тях на членовете на ВСС са изплатени 2895,19 лв., на председателя на ВКС – 143,83 лв., на председателя на ВАС – 138 лв., на главния инспектор на ИВСС – 367,30 лв., на директора на НИП – 436,63 лв. На главния прокурор и на членовете на ВСС, участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми не са изплащани командировъчни пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във