Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на дисциплинарно дело № 52 по описа на ВСС за 2017 г. срещу Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав. Колегията намери, че е необходимо да бъдат събрани допълнителни доказателства във връзка с изтичане на срокове по чл. 310, ал. 1 във връзка с ал. 5 от ЗСВ.

Дисциплинарното производство срещу Стоян Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав, е образувано с решение на Съдийската колегия по протокол № 51/19.12.2017 г. по предложение на административния ръководител на Районен съд – Велики Преслав за нарушения по чл. 307 от ЗСВ.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 232 от Закона за съдебната власт отстрани Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийски районен съд от длъжност „съдия“ в Софийски районен съд за срок от три месеца.

Решението е предложено от дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 34/2017 г. по описа на ВСС, предвид допуснати от съдия Плахойчева значителните забавяния при разглеждане и решаване на делата в разумни срокове. При съобразяване на законните интереси на страните в тези производства, се прие за разумно и обосновано прилагането на предвидената в чл. 232 на Закона за съдебната власт мярка. Отчита се също, че постъпването на нови дела на доклад при наличие на допуснати значителни забавяния при разглеждане и решаване на делата в разумни срокове, би дало отрицателен ефект спрямо съдията и върху бързината на правораздаването и интересите на правосъдието.

Решението на Съдийската колегия може да бъде обжалвано в 14-дневен срок, считано от уведомяване на страната.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето по Заповед № 8/04.01.2019 г. на административния ръководител на Окръжен съд – Стара Загора, с което е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Татяна Гьонева Коева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора.

Наказанието е наложено за допуснато нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ – забавяне на производството по наказателно дело от общ характер по описа на Окръжен съд – Стара Загора, поради неспазване на сроковете за изготвяне на мотивите към постановената присъда. Съдийската колегия отложи произнасянето си за 28 май 2019 г. за събиране на доказателства – дали са изписани мотивите по НОХД 151/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във