Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 205, ал. 4 върна на Комисията по атестирането и конкурсите предложението за атестиране на Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог.

Колегията не формира мнозинство за приемане на предложението на КАК да се уважи възражението на съдия Шипковенска, като се приеме комплексна оценка „отрицателна“ – 50 точки. Не събра необходимото мнозинство и предложението на двама членове на СК за атестиране с комплексна оценка „задоволителна“ – 55 точки.

След преценка на обстоятелствата, Съдийската колегията установи необоснованост на словесните констатации и цифровото изражение в единния атестационен формуляр на съдия Шипковенска, което мотивира членовете ѝ да приемат за необходимо да се върне атестацията на КАК.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в 11 органи на съдебната власт. Сред тях са 9 съдилища, в които изтича мандатът на настоящия административен ръководител: Административен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Видин, Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Кюстендил, Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ботевград, Районен съд – Етрополе, Районен съд – Оряхово и Районен съд – Търговище.

В Районен съд – Велинград и Районен съд – Мадан, длъжността „административен ръководител“ е свободна.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт, могат да се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник. Решението се публикува също на интернет сайта на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет попълни състава на Комисията по атестирането и конкурсите към СК, конституирана с нейно решение по протокол № 29/02.10.2018 г., доп. т. 36, допълнен с решения на СК по протокол № 30/11.10.2018 г., т. 32 и протокол № 36/20.11.2018 г., т. 17 и д. т. 21. В състава на КАК – СК е включена Марина Михайлова Дойчинова – съдия във Върховния административен съд, избрана от Пленума на ВАС на 24.04.2019 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет попълни състава на Комисията по атестирането и конкурсите към СК, конституирана с нейно решение по протокол № 29/02.10.2018 г., доп. т. 36, допълнен с решения на СК по протокол № 30/11.10.2018 г., т. 32 и протокол № 36/20.11.2018 г., т. 17 и д. т. 21. В състава на КАК – СК е включена Марина Михайлова Дойчинова – съдия във Върховния административен съд, избрана от Пленума на ВАС на 24.04.2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във