Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Бойко Йорданов Атанасов – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – намаляване на основното трудово възнаграждение от 15 на сто за срок от 8 месеца, за допуснати нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ: бездействие, което неоправдано е забавило производството по посочени конкретно досъдебни производства.

Дисциплинарно дело № 11/2018 г. по описа на ВСС е образувано по предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия, на основание чл. 313, ал. 1 от ЗСВ изслуша Бойко Атанасов като след проведеното гласуване за налагане на дисциплинарно наказание, той бе поканен в залата и бе уведомен за взетото решение.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Свилен Атанасов Цеков – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“.

Прокурорската колегия прие, че следовател Цеков е извършил нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 и т. 4 от ЗСВ по конкретно посочени досъдебни производства.

Дисциплинарно дело № 13/2018 г. е образувано по предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не разгледа предложението на дисциплинарния състав и отложи за следващото си заседание на 29.05.2019 г. произнасянето по дисциплинарно дело № 25/2018 г. за налагане на дисциплинарно наказание на Детелина Ганчева Ганчева – прокурор в Специализираната прокуратура.

Отлагането е заради ползване на отпуск за временна нетрудоспособност от прокурор Ганчева, поради което тя не е получила решението на дисциплинарния състав и не е уведомена за днешното заседание на Прокурорската колегия.

Дисциплинарно дело № 25/2018 г. по описа а ВСС е образувано по предложение от административния ръководител на Специализираната прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД-08-02/22.01.2019 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ е обърнато внимание на Костадин Иванов Прешелков – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград.

Заповедта е приложена към кадровото дело на прокурор Прешелков.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, потвърди наложеното със Заповед № РД – 19-04/25.02.2019 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“ на Иван Бойчев Боев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас. Заповедта е приложена към кадровото дело на следовател Боев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във