Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение и приложи към кадровото досие на Ралица Добрева Андонова – съдия в Административен съд – Варна, Заповед № РД-0256/18.04.2019 г. на административния ръководител на Административен съд – Варна, за заличаване на наложена ѝ мярка. Със Заповед РС-0392/08.10.2015 г., издадена по реда на чл. 327 от Закона за съдебната власт, председателят на съда е обърнал внимание на съдия Андонова да подобри организацията си на работа относно спазване на срока за изготвяне на съдебните актове по чл. 172, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

Санкцията е заличена в изпълнение на решение на Административен съд – Добрич, от 07.03.2019 г. по административно дело № 761/2018 г., в което се посочва, че на 21.10.2017 г. по аргумент от чл. 326, ал. 1 от ЗСВ. е изтекъл едногодишният срок на изтърпяване на мярката по чл. 327, ал. 1 от ЗСВ.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Десислава Миткова Чалъкова-Минчева – административен ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Велико Търново, считано от 24.05.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Десислава Миткова Чалъкова-Минчева – административен ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Велико Търново, считано от 24.05.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи искане на административния ръководител – председател на Апелативния специализиран наказателен съд за увеличаване на щатната численост на съда с 1 щатна бройка за длъжността „съдия“. На основание чл. 30, ал. 5, т. 7 Колегията предлага на Пленума на ВСС да разкрие една щатна длъжност „съдия“ в АСНС.

С писмо от 17.04.2019 г. до Съдийската колегия на ВСС председателят на съда Георги Ушев е поискал разкриване на 1 щатна длъжност „съдия“ и четири щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“. Той се мотивира с увеличения брой на постъпилите и разгледани в съда дела през 2018 г., и на проведените по тях съдебни заседания. Посочено е, че разглежданите дела се отличават с фактическа и правна сложност, с множество подсъдими и свидетели, голям брой вещи лица и множество повдигнати обвинения. Обърнато е също внимание на наличието на един непълен от съществуващите в съда пет въззивни състава.

Драгомир Кояджиков – член на ВСС, коментира, че за три години натовареността на магистратите се е увеличила три пъти, а разглежданите от Апелативния специализиран наказателен съд дела се отличават с висока сложност и продължителност на провежданите заседанията.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 15 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, избра девет магистрати за членове на Мрежата. Определените са Рената Георгиева Мишонова-Хальова – съдия в Окръжен съд – Враца, Галя Горанова Вълкова – съдия в Софийски районен съд, Валерия Иванова Братоева-Дамгова – съдия в Софийски градски съд, Валентина Тотева Бошнякова-Събинска – съдия в Окръжен съд – Смолян, Величка Симеонова Борилова – съдия в Окръжен съд – Благоевград, Мария Иванова Райкинска – съдия в Софийски градски съд, Борис Константинов Динев – съдия в Софийски районен съд, Диян Димитров Атанасов – съдия в Районен съд – Габрово и Весела Иванова Гълъбова-Илиева – съдия в Районен съд – Варна. Техните номинации са предложени от Комисията по атестирането и конкурсите към СК.

Колегията избра за национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в РБ – граждански дела Рената Мишонова-Хальова – съдия в Окръжен съд – Враца. Тя е излъчена съгласно чл. 4 и чл. 17 от Правилата за дейността на НСМГТДРБ. На същото основание Валентина Бошнякова-Събинска – съдия в Окръжен съд – Смолян, е определена за национално лице за контакт на Мрежата по отношение на търговските дела. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във