Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2019 г. Приходите на съдебната власт за посочения период са в размер на 192,050 млн. лв., от които 79,27% са субсидия, 18,85% са постъпления от съдилищата и 1,15% от НАП. Приходите бележат спад от 13,06% в сравнение със същия период на миналата година, като неизпълнението за трите месеца е 1,372 млн. лв.

Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 37,295 млн. лв., а от съдебни такси са събрани 32,804 млн. лв.

Разходите по бюджета на съдебната власт за четирите месеца са в размер на 237,447 млн. лв., като са увеличени с 14,57% в сравнение с месец април 2018 г.

По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала – 71,08%.

Разходите за персонал са в общ размер на 214,952 млн. лв. или 90,53% от общите разходи към 31.04.2019 г. Средствата за заплати представляват 57,49% от общата сума на разходите за м. април 2019 г. Усвоените за издръжка средства са в размер на 17,204 млн. лв. или 7,25% от общата сума на разходите за м. април. Капиталовите разходи възлизат на 2,799 млн. лв. или 1,18% от общите разходи.

По органи на съдебната власт данните сочат 34,18% изпълнение на плана на общите разходи на Върховния административен съд, 31,29% на Върховния касационен съд и 33,86% изпълнение на Прокуратурата на Република България. За Висшия съдебен съвет изпълнението на плана на общите разходи е 17,96%, за Националния институт на правосъдието е 40,28%, а за Инспектората към ВСС – 30,81%. Съдилищата са усвоили 123,165 млн. лв., които представляват 36,37% изпълнение на плана на общите разходи.

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди промени по бюджета на съдебната власт за 2019 г. на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо от министъра на финансите, като увеличи бюджетните взаимоотношения с 1 512 лв. и съответно увеличи бюджета на ВСС за 2019 г. в размера на получените трансфери за първото тримесечие на годината от Министерство на труда и социалната политика,  заради сключени договори между органи на съдебната власт и МТСП, Дирекция „Бюро по труда“ по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания“. Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт.

Дадено бе съгласие за увеличение по бюджетите за 2019 г. на:  Административен съд – Кърджали с 5394 лв. за текущ ремонт на централната климатизация в сградата на съда - доставка и монтаж на нов компресор; на Районен съд – Ихтиман с 4137 лв. за текущ ремонт на покрива на сградата и подмяна на пожароустойчива врата; на Районен съд – Монтана с 6540 лв. за закупуването на гъсеничен стълбищен подемник за осигуряване на безпрепятствен достъп на хора с намалена подвижност и хора с увреждания в сградата на районния съд.

Пленумът на ВСС увеличи бюджетите на Районен съд – Тутракан за текущ ремонт на прозоречна дограма и на Районен съд – Карлово във връзка с извършени услуги от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Осигурените средства са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

За закупуване на компютърни конфигурации, монитори, принтери, копирна техника, мултифункционални устройства, сървър, UPS-и, скенери, операционни системи, климатици бе дадено съгласие за корекция по бюджетите на ВСС и Районен съд – Горна Оряховица, Районен съд – Радомир, Окръжен съд – Пазарджик, Административен съд – Благоевград; Районен съд – Омуртаг, Районен съд – Разлог, Районен съд – Несебър, Районен съд – Айтос, Окръжен съд – Благоевград, Окръжен съд – Кърджали, Районен съд – Провадия, Административен съд – Ловеч, Районен съд – Димитровград; Районен съд – Тутракан, Районен съд – Омуртаг, Районен съд – Силистра, Районен съд – Горна Оряховица.

Извършени бяха корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд – Стара Загора за закупуване на приложение за мобилни устройства „Мобилен призовкар“, на Районен съд – Димитровград за закупуване и поддръжка на програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“ към ПП „JES“ и на Районен съд – Девня за закупуване на звукозаписни системи за зали.

За сметка на неразпределения резерв по параграф „Издръжка“ бе увеличен бюджета на Административен съд – Стара Загора за оборудване на работно място на новоназначен служител, закупуване на метални архивни шкафове и етажерки, както и на Административен съд – Враца за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия от Административен съд – Монтана.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд – Луковит за осигуряване на средства за възлагане на услуга – изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП за изготвяне на инвестиционен проект - основен ремонт и преустройство на съществуваща пететажна сграда за нуждите на районния съд.

Пленумът не даде съгласие за корекция по бюджета на Районен съд – Попово със 7530 лв. за закупуване на един брой копирна машина с мотива, че наличната техника е в състояние да осигури дейността на съда.

Пленумът на ВСС остави без уважение искането на директора на дирекция „Вътрешен одит“ към ВСС за актуализиране възнагражденията на длъжностите „ръководител на вътрешния одит – директор“, „държавен вътрешен одитор“ и „главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ на ВСС, поради липса на законово основание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във