Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на ВСС предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Сливница с една свободна длъжност „прокурор“ и съответно да разкрие една щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура - Сливница, считано от датата на вземане на решението.

Предложението ще бъде внесено в заседанието на Пленума на ВСС на 13.06.2019 г. за разглеждане и произнасяне.

На основание чл. 191, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС обяви списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за повишаване и заемане на 13 свободни длъжности „прокурор“ в апелативните прокуратури. До участие в конкурса са допуснати всички 140 магистрати, подали заявления за участие в процедурата. Двама от тях не са допуснати само по отношение на длъжността „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура, тъй като не отговарят на изискването за наличие на специалния стаж за заемането ѝ, а именно не са прослужили минимум 8 (осем) години като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател.

Конкурсът е обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 9 от 20.03.2019 г., обнародвано в Държавен вестник брой 26 от 29.03.2019 г.

Прокурорската колегия на ВСС освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 и чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Николина Георгиева Сачкова – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Благоевград. На основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Прокурорската колегия назначи за заместник-окръжен прокурор Весела Стефанова Стоилова – Сагрева – прокурор в Окръжната прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във