Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Поради изтичащ мандат са обявени процедури за избор на председател на Апелативен съд – Пловдив, и Районен съд – Тервел. Избор предстои за три свободни длъжностите за административен ръководител в Районен съд – Ардино, Районен съд – Девня и Районен съд – Първомай.

Заявления могат да се подават в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“. Решението се публикува и на интернет сайта на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 8033/20.05.2019 г. по административно дело № 8271/2017 г. по описа на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Вера Станиславова Чочкова – съдия в Софийски градски съд. Тя обжалва решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 28/04.07.2017 г., т. 14, с което не е взето решение относно молбата ѝ за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. ВАС е отменил решението на СК на ВСС, като съдебният акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

Колегията възложи на администрацията на ВСС да изготви и внесе искане до Върховния административен съд за допълване по чл. 176, ал. 1 от Административния процесуален кодекс на решение № 8033/20.05.2019 г. по административно дело № 8271/2017 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 8033/20.05.2019 г. по административно дело № 8271/2017 г. по описа на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Вера Станиславова Чочкова – съдия в Софийски градски съд. Тя обжалва решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 28/04.07.2017 г., т. 14, с което не е взето решение относно молбата ѝ за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. ВАС е отменил решението на СК на ВСС, като съдебният акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

Колегията възложи на администрацията на ВСС да изготви и внесе искане до Върховния административен съд за допълване по чл. 176, ал. 1 от Административния процесуален кодекс на решение № 8033/20.05.2019 г. по административно дело № 8271/2017 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на администрацията на ВСС да изготви и внесе искане до Върховния административен съд за допълване по чл. 176, ал. 1 от Административния процесуален кодекс на решение № 7762/23.05.2019 г. по административно дело № 13685/2017 г. Делото е образувано по жалба на Гергана Кратункова-Димитрова – съдия в Районен съд – Перник, срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 5.4 от протокол № 45/07.11.2017  г., с което е оставена без уважение молбата ѝ за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт на длъжност „съдия“ в СРС, тъй като същата е назначена на обявена в конкурсната процедура длъжност. Върховният административен съд е отменил цитираното решение на СК. Постановеният по делото съдебен акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Поради изтичащ мандат са обявени процедури за избор на председател на Апелативен съд – Пловдив, и Районен съд – Тервел. Избор предстои за три свободни длъжностите за административен ръководител в Районен съд – Ардино, Районен съд – Девня и Районен съд – Първомай.

Заявления могат да се подават в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“. Решението се публикува и на интернет сайта на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във