Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31 от 23.10.2018 г., т. 15 определи Иван Георгиев Шейтанов – административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Асеновград, считано от 28.06.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е съобразено с изтичащия на 27.06.2019 г. първи мандат на Иван Шейтанов като административен ръководител на Районен съд – Асеновград.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Атанас Атанасов – съдия в Софийски градски съд, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), за вакантна позиция JUST-В-2.

Съгласно функционалната характеристика на вакантна позиция JUST-В-2, посочена в обявлението на ЕК, избраният кандидат ще подпомага координирането, дефинирането и прилагането на политиките на Съюза в областта на съдебното сътрудничество по наказателни въпроси и наказателни процесуални права и други.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, за участие в 52-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, за периода 26-28 юни 2019 г., в гр. Букурещ, Румъния.

На форума ще бъде дискутирана ролята на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) при насърчаване на практическото прилагане на инструментите за взаимно признаване на Европейския съюз, както и взаимното допълване между ЕСМ и Евроджъст, и бъдещите отношения между ЕСМ и Европейската прокуратура.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Ирена Петрова Обретенова-Симеонова от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна, считано от 01.07.2019 г.

Тя е освободена във връзка с подадена от нея на 28.05.2019 г. молба.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, предлага Пленумът на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една свободна щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна, считано от 01.07.2019 г.

На същите основания се предлага Пленумът да разкрие една свободна щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Русе, считано от 01.07.2019 г.

Предложението се внася в заседание на Пленума на ВСС, насрочено на 27.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Предложение за трансформиране на длъжността е направено от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. То е мотивирано с чувствителното увеличение на броя на делата, постъпващи в Административен съд – Русе, след промяната на местната подсъдност на делата, разглеждани по реда на ДОПК и по реда на АПК. Същевременно преценка на натовареността на Административен съд – Варна, показва, че за съда няма да бъде пречка исканото съкращаване на една освобождаваща се щатна длъжност за съдия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във