Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Борислав Иванов Недев от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград, считано от датата на вземане на решението.

То е прието във връзка с подадена от следовател Недев заявление от 18.06.2019 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт освободи Малена Андонова Филипова от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от 01.07.2019 г. 

Решението е мотивирано от подаденото от прокурор Филипова на 06.06.2019 г. заявление, във връзка с нейното пенсиониране.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи събеседването с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители на Окръжна прокуратура – Монтана, и за Окръжна прокуратура – Търговище, да се проведе на 25.07.2019 г.

За участие в процедурата за Окръжна прокуратура – Монтана е допусната Нина Борисова Ангелова – административен ръководител – окръжен прокурор на същата прокуратура. За Окръжна прокуратура – Търговище единствен кандидат е Дилянка Константинова Стоянова – прокурор в Окръжна прокуратура – Търговище.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт проведе предварително атестиране на Костадин Димитров Паскалев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, като на основание чл. 197, ал. 6 прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на Чавдар Петров Грошев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, и Лилия Петрова Стъпова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Шумен, като прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 234 от Закона за съдебната власт Георги Гешев Гешев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, Костадин Петров Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура, Иван Димитров Петров – прокурор в Софийска районна прокуратура, и Николай Йорданов Попов – прокурор в Софийска районна прокуратура, са повишени на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във