Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 28 младши прокурори по обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/28.01.2016 г., на длъжност „прокурор“ в Софийска районна прокуратура, Районна прокуратура – Благоевград, Районна прокуратура – Пловдив, Районна прокуратура – Стара Загора, Районна прокуратура – Кубрат, Районна прокуратура – Плевен, Районна прокуратура – Русе, Районна прокуратура – Варна и Районна прокуратура – Несебър, след изтичане на срока по чл. 240, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Посочено бе, че при изготвяне на предложението от Комисията по атестирането и конкурсите за преназначаване на младшите прокурори са съобразени заявените от тях желания, становищата на административните ръководители на съответните районни прокуратури и степента на натовареност, с оглед оптимално кадрово обезпечаване и постигане на равномерна натовареност в прокуратурите.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор“ чрез трансформиране на 1 свободна длъжност „прокурор“ от щата на Апелативна прокуратура - Велико Търново, считано от датата на вземане на решението.

В предложението от Таня Иванова - административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново е посочено, че с осигуряването на щатна длъжност за втори заместник ще се постигне равномерно натоварване и разпределение на отговорностите по административното и организационно ръководство на Апелативната прокуратура. Към настоящия момент щатното разписание на прокурорите включва: 1 щ. бр. за длъжността „административен ръководител – апелативен прокурор“, 1 щ. бр. за длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ и 7 щ. бр. за длъжността „прокурор в апелативна прокуратура“.

През 2018 г. Апелативна прокуратура – Велико Търново е на второ място по натовареност сред апелативните прокуратури по критерия „среднодневна натовареност на един прокурор“, като е налице увеличение спрямо 2017 г. и 2018 г. Във връзка с продължаване процеса на оптимизиране структурата на районните прокуратури предстои реформа в три съдебни окръзи – Велико Търново, Плевен и Русе, което предпоставя пълната ангажираност на Апелативната прокуратура. Посочено е, че в годишното планиране за 2019 г. са предвидени процедурите по атестиране на 27 прокурори.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Георги Димитров Георгиев – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе, за изпълняващ функциите на административен ръководител, считано от 09.07.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Първият мандат на прокурор Георгиев изтича на 08.07.2019 г. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 11/10.04.2019 г. е открита процедура за избор на административен ръководител, в която участие са заявили настоящият окръжен прокурор и Николай Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Иван Стоянов Стоянов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково, за изпълняващ функциите на административен ръководител, считано от 11.07.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Първият мандат на прокурор Стоянов изтича на 19.04.2019 г. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 11/10.04.2019 г. е открита процедура за избор на административен ръководител, като настоящият окръжен прокурор ще се кандидатира за втори мандат.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 91, ал. 1 от АПК, отмени решението си по протокол № 19/26.06.2019 г., с което на основание чл. 165, ал. 2 от ЗСВ,  Борислав Иванов Недев бе освободен от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-Благоевград, считано от датата на вземане на решението.

Уточнено бе, че изпратената по факс молба от Борислав Недев за оттегляне на подадената оставка е получена след заседанието на Прокурорската колегия на 26.06.2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във